Železnice Slovenskej republiky


Online dotazník UA


Dotazník pre uchádzačov o zamestnanie z Ukrajiny
Анкета кандидата на зайняття вакантної посади

 

(prosíme vyplniť latinskou abecedou / заповнювати латинськими літерами)

Adresa pobytu na území SR
Адреса проживання в Словацькій республіці

Kontaktné údaje / Контактні дані

Dosiahnuté vzdelanie / Освіта


Doterajší priebeh zamestnaní / Досвід роботи

Pracovná pozícia / Очікувана посада

Životopis a ďaLšie dokumenty /Резюме та інші документи

Мене цікавить можливість навчання 
Всі надані мною дані є правильними 
Прошу прийняти мене на роботу 
Я надаю згоду на обробку мої персональних даних згідно з законом 18/2018 Z. z про захист персональних даних та внесення змін до інших законів * 

* Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zaškrtnutím vyššie uvedeného tlačidla potvrdzujem, že súhlasím  so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise, žiadosti o prijatie do zamestnania, osobnom dotazníku, motivačnom liste a iných prílohách slúžiacich na výber zamestnanca pre Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a to v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť, adresy bydliska, dosiahnuté vzdelanie, priebeh doterajších zamestnaní a ďalšie osobné údaje v nich uvedené. Osobitne súhlasím s poskytnutím fotografie. Spracúvaním osobných údajov rozumieme najmä vykonávanie operácií automatizovanými a neautomatizovanými informačnými systémami najmä zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, využívanie a uchovávanie týchto osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené osobné údaje a informácie sú pravdivé a správne a ich poskytnutie je dobrovoľné. Tieto údaje môžu byť spracúvané výlučne pre účely výberového procesu a pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie aj pre prípadné opakované oslovenia s pracovnou ponukou. Súhlas na spracúvanie osobných údajov je daný v súlade s § 13 ods. I písm. a)  Zákona na dobu určitú a to dobu 36 mesiacov. Po uplynutí tejto doby budú údaje anonymizované a ďalej využívané len pre štatistické účely. Počas platnosti súhlasu na spracúvanie osobných údajov je možné súhlas odvolať písomne a jeho odvolanie bude mať za následok zrušenie žiadosti o prijatie do zamestnania.
* Заповненням цього поля  я надаю згоду на обробку моїх персональних даних згідно з законом 18/2018 Z. z про захист персональних даних та внесення змін до інших законів. Я надаю згоду на обробку моїх персональних наданих мною в резюме, заяві про працевлаштування, анкеті працівника, мотиваційному листі або інших додатках необхідних при проведенні консурсів на заміщення вакантних посад на Залізниці Словацької республіки, а саме таких даних: освітньо-кваліфікаційного рівня, ім’я, прізвища, дати та місця народження, громадянства, адреси проживання, даних про освіту, досвід роботи, та інших персональних даних. Також погоджуюсь із наданням своєї фотографії. Обробкою пересональних даних вважаються наступні операції, операції які виконуються автоматизованими та неавтоматизованими інформаційними системами, для їх збору, запису,упорядкування, та зберігання. Я заявяю, що всі надані мною персональні дані правильні та правдиві, та їх надання є добровільним. Надані персональні дані можуть бути використані лише а рамках процесу працевлаштування. Моя згода є надана згідно із § 13 п.1 підп.а) Закону 18/2018 Z. z про захист персональних даних та внесення змін до  деяких законів на 36 місяців. По закінченні цього терміну дані будуть повністю анонімними, та будуть використовуватись лише для статистики. Свою згоду я можу скасувати в письмовій формі, наслідком цього буде розірвання трудових відносин із роботодавцем.


Osobné údaje bude spracúvať Prevádzkovateľ, ktorého zodpovednú osobu možno kontaktovať na emailovej adrese: dpo@zsr.sk alebo písomne na adrese Železnice Slovenskej republiky,  Klemensova 8,  Bratislava 813 61, s označením „Osoba zodpovedná za OOÚ“.
Персональні дані буде обробляти Роботодавець, відповідальну за їх обробку особу можна контактувати електоронною поштою dpo@zsr.sk , або письмово за адересою Železnice Slovenskej republiky,  Klemensova 8,  Bratislava 813 61, лист на ім’я  „Osoba zodpovedná za OOÚ“.


Ak má Dotknutá osoba akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu ŽSR na adrese: dpo@zsr.sk. Ak sa Dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené GDPR a Zákonom, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR sťažnosť, resp. návrh na začatie konania.
У випадку виникнення будь яких питань пов’язаних з обробкою персональниї даних, власник даних має право звернутись да відповідальної особи ŽSR за адресою ел.пошти dpo@zsr.sk . Якшо особа має підозру з порушення її прав гаранитованих GDPR та Zákonom 18/2018 Z. z при обробці персональних даних, вона мая право подати скаргу до Управління із Захисту персональних даних СР.


Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.zsr.sk/ou.
Детальнішу інформацію про обробку персональних даних можна знайти за посиланням www.zsr.sk/ou.Právne dokumenty