Železnice Slovenskej republiky


Online dotazník EN


Dotazník pre uchádzačov o zamestnanie
Job applicant questionnaire

 

(prosíme vyplniť latinskou abecedou / please fill in the Latin alphabet)

Adresa pobytu na území SR
Residence address in the territory of the Slovak Republic

Kontaktné údaje / Contact information

Dosiahnuté vzdelanie / Educational attainment


Doterajší priebeh zamestnaní / Current course of employment

Pracovná pozícia / job position

Životopis a ďaLšie dokumenty / CV and other documents

Interest in graduate program 
I declare that I have filled out the data correctly 
I apply for employment 
I agree with the processing of personal data within the meaning of Act 18/2018 Coll./* 

* Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zaškrtnutím vyššie uvedeného tlačidla potvrdzujem, že súhlasím  so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise, žiadosti o prijatie do zamestnania, osobnom dotazníku, motivačnom liste a iných prílohách slúžiacich na výber zamestnanca pre Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a to v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, štátna príslušnosť, adresy bydliska, dosiahnuté vzdelanie, priebeh doterajších zamestnaní a ďalšie osobné údaje v nich uvedené. Osobitne súhlasím s poskytnutím fotografie. Spracúvaním osobných údajov rozumieme najmä vykonávanie operácií automatizovanými a neautomatizovanými informačnými systémami najmä zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, využívanie a uchovávanie týchto osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené osobné údaje a informácie sú pravdivé a správne a ich poskytnutie je dobrovoľné. Tieto údaje môžu byť spracúvané výlučne pre účely výberového procesu a pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie aj pre prípadné opakované oslovenia s pracovnou ponukou. Súhlas na spracúvanie osobných údajov je daný v súlade s § 13 ods. I písm. a)  Zákona na dobu určitú a to dobu 36 mesiacov. Po uplynutí tejto doby budú údaje anonymizované a ďalej využívané len pre štatistické účely. Počas platnosti súhlasu na spracúvanie osobných údajov je možné súhlas odvolať písomne a jeho odvolanie bude mať za následok zrušenie žiadosti o prijatie do zamestnania.
* Consent to the processing of personal data granted in accordance with Act No. 18/2018 Coll. on the protection of personal data and on amendments to certain laws as amended, by ticking above I confirm that I agree with the processing of my personal data listed in the CV, applications for admission, personal questionnaire, motivation letter and other annexes serving to select an employee for Railways of the Slovak Republic (ŽSR) in the scope of title, name, surname, date of birth, place of birth, nationality, address of residence, education attained, the course of previous employment and other personal data specified therein. I specifically agree to provide a photo. In particular, by processing of personal data we understand the implementation of operations by automated and non-automated information systems, in particular, the collection, recording, organizing, use and storage of such personal data. I honestly declare that all of the personal data and information above is true and correct, and its provision is voluntary. These data may be processed solely for the purposes of the selection process and for the purposes of registering job seekers as well as for possible repeated addresses with a job offer. The consent to the processing of personal data is given in accordance with Section 13  I (a) of the Act for a fixed period of 36 months. After this period, the data will be anonymised and further used only for statistical purposes. During the validity of the consent to the processing of personal data, consent may be revoked in writing and its withdrawal will result in the cancellation of the application for admission.


Osobné údaje bude spracúvať Prevádzkovateľ, ktorého zodpovednú osobu možno kontaktovať na emailovej adrese: dpo@zsr.sk alebo písomne na adrese Železnice Slovenskej republiky,  Klemensova 8,  Bratislava 813 61, s označením „Osoba zodpovedná za OOÚ“.
Personal data will be processed by the Operator whose responsible person can be contacted at the e-mail address: dpo@zsr.sk or in writing at the address Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava 813 61, marked “Person responsible for PDP ”.


Ak má Dotknutá osoba akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu ŽSR na adrese: dpo@zsr.sk. Ak sa Dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené GDPR a Zákonom, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR sťažnosť, resp. návrh na začatie konania.
If the Data Subject has any questions related to the processing of their personal data, they have the right to contact the responsible person of the ŽSR at any time at: dpo@zsr.sk. If the Data Subject considers that their rights protected by GDPR and the Act were violated during the processing of personal data, they have the right to file a complaint with the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic or an application to initiate proceedings.


Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.zsr.sk/ou.
Further information on the processing of personal data can be found at www.zsr.sk/ou.Právne dokumenty