Oznamy


 Oznam o zverejnení koncepcie prevádzkovania stávajúcich koľajových váh na sieti ŽSR

Oznam o zverejnení Podmienok používania železničnej siete pre GVD 2018/2019

V časti "Podmienky používania žel. siete" sú zverejnené Podmienky používania železničnej siete  pre GVD 2018/2019.

Oznam o znížení poplatku za prístup k ŽI od 1.1.2018

V časti "Cena za dopravnú cestu/Znížené úhrady" sú zverejnené znížené úhrady z maximálnych úhrad uvedených vo Výnose č. 3/2010 Úradu pre reguláciu železničnej dopravy zo dňa 2. 12. 2010 v znení neskorších predpisov platné od 1.1.2018.

Upozornenie na nedodržiavanie základných ustanovení čl. 145 predpisu ŽSR Z 2

Informácia o jazde so zapnutou vozidlovou časťou ETCS úseku trate Považská Teplá - Žilina 

Na traťovom úseku trate Považská Teplá – Žilina sa od 03.11.2017 do odvolania môže jazdiť so zapnutou vozidlovou časťou ETCS za predpokladu dodržania max. traťovej rýchlosti 120 km/h! Ďalej sa rušňovodič musí riadiť návesťami vonkajších návestidiel na trati pokiaľ ETCS L1 nedáva viac obmedzujúci príkaz! V takom prípade je potrebné sa riadiť príkazmi ETCS, inak dôjde k zastaveniu vlaku.

Oznam o zverejnení "Produktového katalógu služieb posunu a technickej kancelárie ŽSR" platný od 10.12.2017

V časti  "Služby posunu a technickej kancelárie" je zverejnený Produktového katalógu služieb posunu a technickej kancelárie ŽSR platný od 10.12.2017.

Informácia o jazde so zapnutou vozidlovou časťou ETCS

Na traťovom úseku trate T. Teplá – Zlatovce sa od 22.08.2017 do odvolania môže jazdiť so zapnutou vozidlovou časťou ETCS za predpokladu dodržania max. traťovej rýchlosti 120 km/h! Ďalej sa rušňovodič musí riadiť návesťami vonkajších návestidiel na trati pokiaľ ETCS L1 nedáva viac obmedzujúci príkaz! V takom prípade je potrebné sa riadiť príkazmi ETCS, inak dôjde k zastaveniu vlaku.

Informácia k zavedeniu skúšobnej prevádzky rekuperácie elektrických HKV na striedavej trakčnej sieti 25 kV, 50 Hz

Od 01.09.2017 do odvolania, je na tratiach 

- Pezinok (SpS) – Trenčianska Teplá (SpS),
- Leopoldov (SpS) – Galanta (TNS),
- Trnava – Sereď

povolená skúšobná prevádzka rekuperácie na striedavej trakčnej sieti 25 kV, 50 Hz za podmienok:

1. Úseky tratí s rekuperáciou dovolenou/zakázanou musia byť označené v zmysle predpisu ŽSR Z1 návestidlami pre elektrickú prevádzku.

2. Počas skúšobnej prevádzky je povolenie rekuperácie podmienené splnením týchto podmienok:
a) elektrické HKV musí byť vybavené zariadením schopným zisťovať hodnotu napätia v TV,
b) najväčšie napätie na zberači rekuperujúceho HKV nesmie prekročiť hodnotu 29 kV,
c) maximálny rekuperačný prúd vlaku nesmie prekročiť 300 A,
d) v prípade straty a znovuobnovenia napätia v trolejovom vedení, môže rušňovodič opätovne použiť rekuperáciu až po 5 minútach,
e) rušňovodičovi môže byť rekuperácia operatívne zakázaná dispečerským aparátom v súlade s predpisom ŽSR Z1.

 3. Počas skúšobnej prevádzky je dovolené rekuperovať len na tratiach podľa bodu 1.3. a za predpokladu, že trakčné vedenie na týchto tratiach je napájané z TNS Trnava alebo TNS Nové Mesto nad Váhom.

Ak z prevádzkových dôvodov je nutné trakčné vedenie tratí podľa bodu 1.3. napájať z inej TNS, na tratiach napájaných z tejto TNS musí byť prostredníctvom dispečerského aparátu rekuperácia zakázaná a rušňovodiči vyrozumievaní o zákaze rekuperácie v zmysle predpisu ŽSR Z1.

Oznam o zverejnení zmeny č.3 Miestnej zmluvy na pohraničnej trati Medzilaborce (SR) - Łupków (PL)

V časti "Miestne dohovory pre dopravcov/Medzilaborce - Łupków" je zverejnená 3 zmena Miestnej zmluvy, platná od 1.7.2017.

Oznam - Mimoriadne zásielky

K dátumu od 01.07.2017 je ukončená skúšobná prevádzka elektronickej žiadosti o súhlas k prepravu mimoriadnej zásielky, tz. od 01.07.2017 budeme akceptovať len elektronickú formu žiadosti – tz. prostredníctvom Web formuláru.  Vo výnimočných prípadoch – technické problémy - budeme ešte akceptovať žiadosť na predpísanom tlačive  (vo formáte word, exel a .pdf). V prípade technických problémov, je potrebné zaslať popis problému vrátane PrintScreenu obrazovky na emailovú adresu urmiza@zsr.sk. Nie je potrebné zasielať obidve formy žiadosti. Táto nová forma žiadosti je obsahovo rozšírenejšia a je užívateľský komfortnejšia pre obidve strany – objednávateľa prepravy MZ ako aj tvorcu povolenia (čiže ŽSR). 

V časti Mimoriadne zásielky/Web - formulár žiadosť je vytvorený odkaz na elektronickú žiadosť o súhlas k preprave mimoriadnej zásielky. 
Užívateľská príručka sa nachádza v pravom hornom rohu pod piktogramom otáznika „ ? “

Informácia o spustení mobilnej rádiovej neverejnej siete GSM-R SK na tratiach ŽSR na úseku:

   - Bratislava – Žilina – Čadca – štátna hranica SR/ČR;        
   - štátna hranica Rakúsko/SR - Devínska Nová Ves – Bratislava hl.st. – Nové Zámky;       
   -  celý uzol Bratislava vrátane štátnej hranice SR/Rakúsko (Petržalka) a SR/Maďarsko (Rusovce). „


Na tratiach ŽSR pokrytých signálom GSM-R SK (vyššie uvedených)  je možné využívať rádiovú komunikáciu GSM-R. K tomu je nutné mať mobilné stanice (prenosné, vozidlové) schválené pre túto sieť  s aktivovanou  SIM kartou GSM-R SK. Žiadosť o vydanie SIM karty podľa Prílohy č.4 „Prevádzkového poriadku“  je možné  predložiť prevádzkovateľovi mobilnej siete, OR Trnava, Sekcii OZT Leopoldov, Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov (e-mail: ortt_sozt@zsr.sk ). Všetci užívatelia mobilnej siete GSM-R SK musia byť prostredníctvom vedúcich pracovísk preukázateľne poučení s „Prevádzkovým poriadkom GSM-R SK“. 

Roamingové prepojenia do susedných sietí  GSM-R  (SŽDC, OBB a MÁV) nie sú zatiaľ plne aktivované, musia byť ešte vykonané vzájomné akceptačné merania a podpísané prepojovacie zmluvy. 

Oznam o pláne výluk

V časti "Výluky/Plánované výluky" sú zverejnené ročné plány výluk na roky 2017-2018 a plánované výluky na koridore Bratislava - Žilina na roky 2016-2019.
 

OZNAM o plánovaných výlukách v železničných staniciach v roku 2017:

 - ŽST Považská Bystrica v termíne od 1.1. do 31.12.2017
 - ŽST Trenčín v termíne od 14.3. do 22.5.2017

OZNAM O VÝLUKE

MÁV Zrt. informovali o plánovanej výluke na trati Mezőzombor – Sátoraljaújhely št. hr. v termíne od 18.6.2016 do 10.12.2016. Na uvedenej trati bude prebiehať úplná rekonštrukcia trate. Uvedená rekonštrukcia je veľmi zdĺhavý proces, a preto práce budú pravdepodobne ukončené až v druhej polovici roku 2018.

Oznámenie o prístupe SR k Dohode SMGS (17.7.2014)

Na základe súhlasu Národnej rady SR prezident SR podpísal prístupovú listinu k Dohode o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS), Budapešť, 10. júl 1951.

Na 42. zasadnutí Konferencie ministrov OSŽD, ktoré sa uskutočnilo v dňoch  3. - 6. júna 2014 vo Vilniuse bol na základe prístupovej listiny vyslovený súhlas s pristúpením SR k dohode SMGS v termíne od 1. októbra 2014.

Na základe tejto skutočnosti sa na nás obrátil predseda Výboru OSŽD so žiadosťou o predloženie návrhov doplnení a zmien do Dohody SMGS a SI SMGS zo strany SR, ktoré budú predmetom rokovania II. Komisie v dňoch 8. – 10. 9. 2014.


Chceme požiadať kompetentných pracovníkov jednotlivých dotknutých dopravcov, pokiaľ majú túto potrebu, o predloženie svojich návrhov doplnení a zmien do dohody  SMGS a SI SMGS v termíne do 31. 7. 2014. Adresa na zasielanie týchto návrhov je:

svk.oszd@mindop.sk

Aktuálne publikované dokumenty sú voľne dostupné na web-stránke OSŽD, tu je link na stiahnutie všetkých dokumentov SMGS:
http://osjd.org/doco/public/ru?STRUCTURE_ID=5038&layer_id=4581&refererLayerId=4621&id=43&print=0

Súčasne chceme informovať všetkých o skutočnosti, že MDVRR SR zriadi na svojej webovej stránke priestor, kde bude poskytovať informácie týkajúce sa základných dokumentov OSŽD a informácie o činnosti a prebiehajúcich prácach v OSŽD. Týmto bude vytvorený priestor pre zapojenie sa všetkých dopravcov, ktorý vyjadria záujem, do spolupráce na dokumentoch pripravovaných v rámci OSŽD. Link na túto web stránku je:

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=361

Oznámenie rakúskeho manažéra infraštruktúry o využívaní služieb GSM-R:

Využívanie služieb GSM-R je možné len na to uspôsobených tratiach. Do plánu výstavby mobilnej rádiovej siete GSM-R je možné nahliadnuť na internetovej adrese: http://www.oebb.at/infrastruktur/de/_p_3_0_fuer_Kunden_Partner/3_3_Schieneninfrastruktur/3_3_7_Digitaler_Funk_GSM_R/02_DMS_Dateien/_GSMR_Netzausbauplan.jsp“ 

V rámci uvedenia GSM-R do prevádzky bude na dotknutých tratiach vypnuté analógové rádiové spojenie, preto je od tohto momentu pre prístup k ŽI potrebná SIM karta pre GSM-R. Uvedenie rádiového spojenia GSM-R do prevádzky bude vopred zvlášť oznámené.“ 
Od 14.1.2013 to platí aj pre úsek štátna hranica SK/AT - Parndorf.

Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke ÖBB v časti „pre zákazníkov a partnerov“: http://www.oebb.at/infrastruktur/de/_p_3_0_fuer_Kunden_Partner/3_3_Schieneninfrastruktur/3_3_7_Digitaler_Funk_GSM_R/index.jsp

V tejto časti sa zároveň nachádza vo formáte PDF dokument „Plán uvedenia GSM-R do prevádzky“. http://www.oebb.at/infrastruktur/de/_p_3_0_fuer_Kunden_Partner/3_3_Schieneninfrastruktur/3_3_7_Digitaler_Funk_GSM_R/02_DMS_Dateien/_GSMR_Inbetriebnahmeplan.jsp


OZNAM PRE DOPRAVCOV

Oznamujeme dopravcom, že od 01.12.2009 budú prijímané všetky objednávky trás nákladných vlakov len prostredníctvom aplikácie IS PIS (elektronicky):

- ZJEDNODUŠENÁ OBJEDNÁVKA= zmeny/odrieknutie vlakov objednaných v GVD
- OBJEDNÁVKA TRASY=   objednávanie vnútroštátnych ad-hoc- vlakov 
- OBJEDNÁVKA OSS= objednávanie medzinárodných ad-hoc vlakov.

Doba na prijímanie objednávok na OSS je nepretržite.  Od 17.7.2013 budú Objednávky OSS spracované pracovníkmi ŽSR nasledovne:
a)  ak je dátum podania objednávky a dátum požadovaného odchodu vlaku rovnaký, objednávku spracuje hlavný dispečer 
(hlavny.dispecer@zsr.sk , tel. 02/ 2029 7115),
b)  ak je dátum podania objednávky a dátum požadovaného odchodu vlaku odlišný, objednávku spracuje kancelária OSS (oss@zsr.sk , tel. 02/ 2029 2552).
Spôsob a termíny zadávania Objednávok OSS zostávajú nezmenené.    Dokumenty pre dopravcov