Oznamy


Informácia o zverejnení dokumentu "Podmienky používania železničnej siete pre GVD 2023/2024" 

V časti Dopravcovia/Infraštruktúra/Podmienky používania žel.siete sú zverejnené "Podmienky používania železničnej siete pre GVD 2023/2024" s prílohami. 

 Informácia o Rádiovom prevádzkovom  poriadku  GSM-R SK platnom od 11.12.2022

 na úsekoch tratí
- Bratislava hl. st. – Žilina – Čadca – št. hr. SR/CZ,
- št. hr. AT/SR – Devínska Nová Ves – Bratislava hl. st. – Nové Zámky,
- železničný uzol Bratislava vrátane št. hr. SR/AT/HU.

Oznámenie o  schválení "Rádiového prevádzkového  poriadku vlakového rádiodispečerského systému v pásme 160 MHz a 450 MHz na úsekoch tratí Bratislava – Trnava – Nové Mesto n/V – Púchov – Žilina"

 V súčasnosti je rádiová komunikácia na trati Bratislava - Žilina riadená predpisom malého rozsahu 4/95 - PMR "Rádiový prevádzkový  poriadok trate Žilina – Bratislava".  „Rádiový prevádzkový  poriadok vlakového rádiodispečerského systému v pásme 160 MHz a 450 MHz na úsekoch tratí Bratislava – Trnava – Nové Mesto n/V – Púchov – Žilina“ nahradí predpis ŽSR 4/95 - PMR s účinnosťou od 01.10.2022.

 Oznámenie o nadobudnutí účinnosti Nariadenia generálneho riaditeľa č. 3/2022 o uplatňovaní ustanovení predpisu ŽSR Z 7 vo vzťahu k prerokovávaniu mimoriadnych zásielok

Od 01. septembra 2022 nadobúda účinnosť Nariadenie generálneho riaditeľa č. 3/2022 o uplatňovaní ustanovení predpisu ŽSR Z 7 vo vzťahu k prerokovávaniu mimoriadnych zásielok.

Nariadenie GR č. 3/2022 o. i. ukladá pri spracovávaní žiadosti o súhlas s dopravou mimoriadnych zásielok (MZ) a pri prerokovávaní MZ postupovať v zmysle Prílohy č. 1 tohto nariadenia a neuplatňovať postupy uvedené v čl. 37 až 46 predpisu ŽSR Z 7 Mimoriadne zásielky. Zásadná zmena pri prerokovávaní MZ je, že Odbor dopravy GR ŽSR (URMIZA) od nadobudnutia účinnosti uvedeného nariadenia nebude zabezpečovať a spravovať povolenia pre MZ mimo vlastnej infraštruktúry (vrátane žiadostí pre vývozné zásielky) a za prípravu a koordináciu prepráv do zahraničia budú zodpovedné železničné podniky (ŽP). Podrobnejšie je postup prerokovávania MZ popísaný Prílohe č. 1 uvedeného nariadenia.

Od  01. septembra 2022 bude Odbor dopravy GR ŽSR (URMIZA) akceptovať len žiadosti o súhlas s dopravou MZ zaslané ŽP, ktorý má so ŽSR uzatvorenú platnú zmluvu o prístupe k železničnej infraštruktúre (ZPŽI). Pre uplatnenie žiadosti je potrebné použiť aplikáciu WEB formulár, ktorá je dostupná na webovom sídle ŽSR v časti Dopravcovia > Iné služby > Mimoriadne zásielky prostredníctvom odkazu: https://aplikacie.zsr.sk/MizaFormular/. Prípadné žiadosti od iných subjektov (prepravca, špeditér a pod.) budú vrátené pôvodnému žiadateľovi s informáciou o potrebe prerokovania MZ prostredníctvom vybraného ŽP.

Žiadosti o súhlas s dopravou MZ v rámci medzinárodnej prepravy, ktoré budú Odboru dopravy GR ŽSR (URMIZA) doručené od ŽP s pôsobnosťou mimo siete ŽSR (administratívny manažér), budú v období od 01. septembra do 31. decembra 2022 postúpené príslušnému ŽP, ktorý má so ŽSR uzatvorenú platnú ZPŽI, ak bude v žiadosti uvedený. Stručná informácia o novom nariadení bola zaslaná aj adresátom zo zoznamu kontaktov pracovnej skupiny UIC pre mimoriadne zásielky.

Zároveň Vás upozorňujeme na potrebu preukázateľného oboznámenia svojich do úvahy pripadajúcich zamestnancov, ako aj zamestnancov zmluvných dopravcov prevádzkujúcich dopravu po pohraničné stanice na sieti ŽSR, ktorí majú v rozsahu znalostí uvedenom v predpise ŽSR Z 7 Mimoriadne zásielky úplnú alebo informatívnu znalosť čl. 37 až 46 tohto predpisu a to najmä s obsahom prílohy č. 1 tohto nariadenia.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať Odbor dopravy GR ŽSR (URMIZA): urmiza@zsr.sk, +421 02 2029 7117.

 Zmena ustanovení predpisu ŽSR Z 7 Mimoriadne zásielky

 nadväzujúc na oboznámenie o pripravovanej úprave procesu prerokovávania mimoriadnych zásielok, ktorá bola prezentovaná na Stretnutí s dopravcami dňa 05. mája 2022, Vám týmto oznamujeme, že uvedený zámer je aktuálne v stave spracovávania riadiaceho dokumentu (pred schválením). 
Upozorňujeme, že nadobudnutím účinnosti tohto dokumentu (predpoklad od 1. septembra 2022) dôjde k zmene uplatňovania ustanovení predpisu ŽSR Z 7 Mimoriadne zásielky v nasledovných oblastiach:
- žiadosť o súhlas s dopravou mimoriadnej zásielky,
- proces vybavovania povolenia pre mimoriadnu zásielku.

Týmto bude zabezpečené zosúladenie predpisu ŽSR Z 7 s riešením UIC IRS 50502. Hlavnou zmenou je, že v budúcnosti už ŽSR nebudú vydávať povolenia pre mimoriadne zásielky mimo vlastnej siete a za proces prerokovávania mimoriadnych zásielok v rámci medzinárodnej prepravy budú zodpovedné železničné podniky.

Odkaz na prezentáciu zo dňa 05. mája 2022: https://www.zsr.sk/files/dopravcovia/zeleznicna-infrastruktura/informacie-dopravcov/prezentacie/2022/upraveny-proces-prerokovavania-mz.pptx 
V prípade otázok neváhajte kontaktovať Odbor dopravy GR ŽSR (URMIZA): urmiza@zsr.sk,  +421 02 2029 7117.

Informácia Slovinských železníc 

 Na celej  železničnej sieti v Slovinsku je povinné používanie systému GSM-R na vykonávanie pohybu a posunu vlakov.

Informácia o zverejnení dokumentu "Podmienky používania železničnej siete pre GVD 2022/2023" 

V časti Dopravcovia/Infraštruktúra/Podmienky používania žel.siete sú zverejnené "Podmienky používania železničnej siete pre GVD 2022/2023" s prílohami.  

 Smernica pre spoplatňovanie vylúčenia prevádzkovej kapacity siete ŽSR so zmenou č.6

V časti Dopravcovia/Infraštruktúra/Všeobecné informácie je zverejnená "Smernica pre spoplatňovanie vylúčenia prevádzkovej kapacity siete ŽSR so zmenou č.6 " platná od 1.3.2021.

Informácia k zavedeniu skúšobnej prevádzky rekuperácie elektrických HKV na striedavej trakčnej sieti 25 kV, 50 Hz


Od 01.09.2017 do odvolania, je na vybraných úsekoch povolená skúšobná prevádzka rekuperácie na striedavej trakčnej sieti 25 kV, 50 Hz za podmienok:

1. Úseky tratí s rekuperáciou dovolenou/zakázanou musia byť označené v zmysle predpisu ŽSR Z1 návestidlami pre elektrickú prevádzku.

2. Počas skúšobnej prevádzky je povolenie rekuperácie podmienené splnením týchto podmienok:
a) elektrické HKV musí byť vybavené zariadením schopným zisťovať hodnotu napätia v TV,
b) najväčšie napätie na zberači rekuperujúceho HKV nesmie prekročiť hodnotu 29 kV,
c) maximálny rekuperačný prúd vlaku nesmie prekročiť 300 A,
d) v prípade straty a znovuobnovenia napätia v trolejovom vedení, môže rušňovodič opätovne použiť rekuperáciu až po 5 minútach,
e) rušňovodičovi môže byť rekuperácia operatívne zakázaná dispečerským aparátom v súlade s predpisom ŽSR Z1.
 

Diaľkové ovládanie trate Dolný Hričov – Púchov z Centra riadenia dopravy Púchov 

V rámci stavby: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina pre traťovú rýchlosť do 160km/hod. – I. etapa“, bude v Centre riadenia dopravy Púchov (ďalej len CRD Púchov) aktivované pracovisko výpravcu diaľkovo ovládanej trate (DOT) III. Z tohto pracoviska bude diaľkovo riadená doprava na úseku Dolný Hričov – Púchov. Aktivovanie tohto pracoviska je plánované na 30. septembra 2020.  Dňom aktivovania pracoviska výpravcu DOT III v CRD Púchov bude podmienkou vstupu vlaku na DOT Dolný Hričov – Púchov funkčné rádiové spojenie výpravcu DOT III s vlakovým personálom vstupujúcim na DOT.

 Oznam o zrušení predpisu ŽSR SR 72

Železnice Slovenskej republiky rušia s účinnosťou od 1.1.2020 predpis SR 72 - Zoznam vlakových úsekov bez náhrady. 

 

 

 



Dokumenty pre dopravcov