Oznamy


 Informácia k zavedeniu skúšobnej prevádzky rekuperácie elektrických HKV na striedavej trakčnej sieti 25 kV, 50 Hz


Od 01.09.2017 do odvolania, je na vybraných úsekoch povolená skúšobná prevádzka rekuperácie na striedavej trakčnej sieti 25 kV, 50 Hz za podmienok:

1. Úseky tratí s rekuperáciou dovolenou/zakázanou musia byť označené v zmysle predpisu ŽSR Z1 návestidlami pre elektrickú prevádzku.

2. Počas skúšobnej prevádzky je povolenie rekuperácie podmienené splnením týchto podmienok:
a) elektrické HKV musí byť vybavené zariadením schopným zisťovať hodnotu napätia v TV,
b) najväčšie napätie na zberači rekuperujúceho HKV nesmie prekročiť hodnotu 29 kV,
c) maximálny rekuperačný prúd vlaku nesmie prekročiť 300 A,
d) v prípade straty a znovuobnovenia napätia v trolejovom vedení, môže rušňovodič opätovne použiť rekuperáciu až po 5 minútach,
e) rušňovodičovi môže byť rekuperácia operatívne zakázaná dispečerským aparátom v súlade s predpisom ŽSR Z1.
 

Diaľkové ovládanie trate Dolný Hričov – Púchov z Centra riadenia dopravy Púchov 

V rámci stavby: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina pre traťovú rýchlosť do 160km/hod. – I. etapa“, bude v Centre riadenia dopravy Púchov (ďalej len CRD Púchov) aktivované pracovisko výpravcu diaľkovo ovládanej trate (DOT) III. Z tohto pracoviska bude diaľkovo riadená doprava na úseku Dolný Hričov – Púchov. Aktivovanie tohto pracoviska je plánované na 30. septembra 2020.  Dňom aktivovania pracoviska výpravcu DOT III v CRD Púchov bude podmienkou vstupu vlaku na DOT Dolný Hričov – Púchov funkčné rádiové spojenie výpravcu DOT III s vlakovým personálom vstupujúcim na DOT.

 Oznam o zverejnení zmeny č. 2 zo znížených úhrad za použitie železničnej infraštruktúry

V časti Dopravcovia/Infraštruktúra/Cena za dopravnú cestu je zverejnená zmena č.2. zo znížených úhrad za použitie železničnej infraštruktúry platná od 1.8.2020. Zmena sa týka boda A ods.1. Pravidelné vlaky nákladnej dopravy, ktorých celkový skutočne realizovaný výkon dosiahol 299,999 km a menej (okrem manipulačných Mn, vlečkových Vlec a vnútroštátnych relačných vlakov), výška zľavy pre jednotlivé úhrady:
   -       U1,U2,U3, U4 = 60 %
   -       USZ3 = 90 % .
Ostatné znížené úhrady, platné od 3.2.2020 ostávajú v platnosti, t.j. nedochádza k ich zmene.

Oznam o zverejnení zmeny č. 1 zo znížených úhrad za použitie železničnej infraštruktúry  

 V časti Dopravcovia/Infraštruktúra/Cena za dopravnú cestu je zverejnená zmena č1. zo znížených úhrad za použitie železničnej infraštruktúry platná od 3.2.2020. Zmena sa týka bodu A) ods.2.

Oznam o zverejnení Podmienok používania železničnej siete pre GVD 2020/2021 

V časti Dopravcovia/Infraštruktúra/Podmienky používania žel. infraštruktúry sú zverejnené "Podmienky používania železničnej siete pre GVD 2020/2021".

Oznam o zrušení predpisu ŽSR SR 72

Železnice Slovenskej republiky rušia s účinnosťou od 1.1.2020 predpis SR 72 - Zoznam vlakových úsekov bez náhrady. 

Oznam pripravovanej novelizácii technickej špecifikácie interoperability týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – hluk“

Európska únia pripravuje novelizáciu technickej špecifikácie interoperability týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – hluk“. 
Z tohto dôvodu preto informujeme všetky železničné podniky používajúce železničnú infraštruktúru Železníc Slovenskej republiky s cieľom umožniť im uvažovať o potrebe špecifického prípadu a prípadne požiadať o špecifický prípad z hľadiska ich potrieb prevádzky na „tichších tratiach“ cestou MDV SR.“.
V nižšie zverejenených dokumentoch sú informačný list, návrh TSI hluk a mapa prechodov nákladných vlakov v noci medzi 22.00 hod. a 06.00 hod. na železničnej sieti v správe ŽSR za rok 2016.

 Oznam o zverejnení koncepcie prevádzkovania stávajúcich koľajových váh na sieti ŽSR

Upozornenie na nedodržiavanie základných ustanovení čl. 145 predpisu ŽSR Z 2

Informácia o jazde so zapnutou vozidlovou časťou ETCS úseku trate Považská Teplá - Žilina 

Na traťovom úseku trate Považská Teplá – Žilina sa od 03.11.2017 do odvolania môže jazdiť so zapnutou vozidlovou časťou ETCS za predpokladu dodržania max. traťovej rýchlosti 120 km/h! Ďalej sa rušňovodič musí riadiť návesťami vonkajších návestidiel na trati pokiaľ ETCS L1 nedáva viac obmedzujúci príkaz! V takom prípade je potrebné sa riadiť príkazmi ETCS, inak dôjde k zastaveniu vlaku.

Informácia o jazde so zapnutou vozidlovou časťou ETCS

Na traťovom úseku trate T. Teplá – Zlatovce sa od 22.08.2017 do odvolania môže jazdiť so zapnutou vozidlovou časťou ETCS za predpokladu dodržania max. traťovej rýchlosti 120 km/h! Ďalej sa rušňovodič musí riadiť návesťami vonkajších návestidiel na trati pokiaľ ETCS L1 nedáva viac obmedzujúci príkaz! V takom prípade je potrebné sa riadiť príkazmi ETCS, inak dôjde k zastaveniu vlaku.

Informácia o spustení mobilnej rádiovej neverejnej siete GSM-R SK na tratiach ŽSR na úseku:

   - Bratislava – Žilina – Čadca – štátna hranica SR/ČR;        
   - štátna hranica Rakúsko/SR - Devínska Nová Ves – Bratislava hl.st. – Nové Zámky;       
   -  celý uzol Bratislava vrátane štátnej hranice SR/Rakúsko (Petržalka) a SR/Maďarsko (Rusovce). „


Na tratiach ŽSR pokrytých signálom GSM-R SK (vyššie uvedených)  je možné využívať rádiovú komunikáciu GSM-R. K tomu je nutné mať mobilné stanice (prenosné, vozidlové) schválené pre túto sieť  s aktivovanou  SIM kartou GSM-R SK. Žiadosť o vydanie SIM karty podľa Prílohy č.4 „Prevádzkového poriadku“  je možné  predložiť prevádzkovateľovi mobilnej siete, OR Trnava, Sekcii OZT Leopoldov, Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov (e-mail: ortt_sozt@zsr.sk ). Všetci užívatelia mobilnej siete GSM-R SK musia byť prostredníctvom vedúcich pracovísk preukázateľne poučení s „Prevádzkovým poriadkom GSM-R SK“. 

Roamingové prepojenia do susedných sietí  GSM-R  (SŽDC, OBB a MÁV) nie sú zatiaľ plne aktivované, musia byť ešte vykonané vzájomné akceptačné merania a podpísané prepojovacie zmluvy. 

Oznámenie o prístupe SR k Dohode SMGS (17.7.2014)

Na základe súhlasu Národnej rady SR prezident SR podpísal prístupovú listinu k Dohode o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS), Budapešť, 10. júl 1951.

Na 42. zasadnutí Konferencie ministrov OSŽD, ktoré sa uskutočnilo v dňoch  3. - 6. júna 2014 vo Vilniuse bol na základe prístupovej listiny vyslovený súhlas s pristúpením SR k dohode SMGS v termíne od 1. októbra 2014.

Na základe tejto skutočnosti sa na nás obrátil predseda Výboru OSŽD so žiadosťou o predloženie návrhov doplnení a zmien do Dohody SMGS a SI SMGS zo strany SR, ktoré budú predmetom rokovania II. Komisie v dňoch 8. – 10. 9. 2014.


Chceme požiadať kompetentných pracovníkov jednotlivých dotknutých dopravcov, pokiaľ majú túto potrebu, o predloženie svojich návrhov doplnení a zmien do dohody  SMGS a SI SMGS v termíne do 31. 7. 2014. Adresa na zasielanie týchto návrhov je:

svk.oszd@mindop.sk

Aktuálne publikované dokumenty sú voľne dostupné na web-stránke OSŽD, tu je link na stiahnutie všetkých dokumentov SMGS:
http://osjd.org/doco/public/ru?STRUCTURE_ID=5038&layer_id=4581&refererLayerId=4621&id=43&print=0

Súčasne chceme informovať všetkých o skutočnosti, že MDVRR SR zriadi na svojej webovej stránke priestor, kde bude poskytovať informácie týkajúce sa základných dokumentov OSŽD a informácie o činnosti a prebiehajúcich prácach v OSŽD. Týmto bude vytvorený priestor pre zapojenie sa všetkých dopravcov, ktorý vyjadria záujem, do spolupráce na dokumentoch pripravovaných v rámci OSŽD. Link na túto web stránku je:

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=361

Oznámenie rakúskeho manažéra infraštruktúry o využívaní služieb GSM-R:

Využívanie služieb GSM-R je možné len na to uspôsobených tratiach. Do plánu výstavby mobilnej rádiovej siete GSM-R je možné nahliadnuť na internetovej adrese: http://www.oebb.at/infrastruktur/de/_p_3_0_fuer_Kunden_Partner/3_3_Schieneninfrastruktur/3_3_7_Digitaler_Funk_GSM_R/02_DMS_Dateien/_GSMR_Netzausbauplan.jsp“ 

V rámci uvedenia GSM-R do prevádzky bude na dotknutých tratiach vypnuté analógové rádiové spojenie, preto je od tohto momentu pre prístup k ŽI potrebná SIM karta pre GSM-R. Uvedenie rádiového spojenia GSM-R do prevádzky bude vopred zvlášť oznámené.“ 
Od 14.1.2013 to platí aj pre úsek štátna hranica SK/AT - Parndorf.

Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke ÖBB v časti „pre zákazníkov a partnerov“: http://www.oebb.at/infrastruktur/de/_p_3_0_fuer_Kunden_Partner/3_3_Schieneninfrastruktur/3_3_7_Digitaler_Funk_GSM_R/index.jsp

V tejto časti sa zároveň nachádza vo formáte PDF dokument „Plán uvedenia GSM-R do prevádzky“. http://www.oebb.at/infrastruktur/de/_p_3_0_fuer_Kunden_Partner/3_3_Schieneninfrastruktur/3_3_7_Digitaler_Funk_GSM_R/02_DMS_Dateien/_GSMR_Inbetriebnahmeplan.jsp

 

 Dokumenty pre dopravcov