Legislatíva


MDV SR, v zmysle ustanovení § 83 zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien, určilo bezpečnostné predpisy v železničnej doprave v SR.

Okrem zákonov a vyhlášok, ktorých zoznam sa nachádza na internetových stránkach Ministerstva dopravy a výstavby SR 
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/zeleznicna-doprava/odbor-statnej-zeleznicnej-spravy
sú to tieto predpisy ŽSR:

ŽSR Z 1

Pravidlá železničnej prevádzky

ŽSR Z 2

Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky

ŽSR Z 3

Odborná spôsobilosť na ŽSR

ŽSR Z 17

Nehody a mimoriadne udalosti


 Dokumenty pre dopravcov