Legislatíva


MDVRR SR, v zmysle ustanovení čl. 8 bezpečnostnej smernice 2004/49/ES a § 83 zákona NR SR č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien, určilo bezpečnostné predpisy v železničnej doprave v SR.

Okrem zákonov a vyhlášok, ktorých zoznam sa nachádza na internetových stránkach Ministerstva dopravy a výstavby SR www.telecom.gov.sk  sú to tieto predpisy ŽSR:

ŽSR Z 1

Pravidlá železničnej prevádzky

ŽSR Z 2

Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky

ŽSR Z 3

Odborná spôsobilosť na ŽSR

ŽSR Z 17

Nehody a mimoriadne udalosti


 Dokumenty pre dopravcov