Cena za dopravnú cestu


Medzinárodná doprava - CIS

Pre jednoduchšiu orientáciu v poplatkoch za dopravnú cestu a rozhodovanie dopravcov pri plánovaní medzinárodnej dopravy na susedných resp. na ďalších železniciach, bol vytvorený spoločný projekt CIS (Charging Information System - predtým EICIS). Prostredníctvom tohto systému si dopravcovia môžu zistiť orientačné ceny za trasu v celej Európe. Ceny sú uvádzané bez DPH.

Prístup je poskytnutý MI a jednotlivým dopravcom, ktorí majú platnú zmluvu so ŽSR.
O bližšie informácie týkajúce sa  systému CIS žiadajte elektronicky na adrese: Zuber.Miroslav@zsr.sk.

Link na  aplikáciu CIS

Vnútroštátna doprava

Výnos ÚRŽD č.3/2010 a jeho zmena č.7/2012 určuje spôsob úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre. 
Pre rýchly a presný výpočet úhrady podľa tohto Výnosu je k dispozícii prepočítavacia kalkulačka (verzia 2.55, 22.05.2018) so stručným popisom ovládania.

Často kladené otázky k Výnosu č. 3/2010 ÚRŽD.

 Návrh zmeny úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúre a servisných zariadení od 1.1.2019

Železnice Slovenskej republiky pripravili návrh zmeny úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúre a servisných zariadení, ktorý bol odoslaný na Dopravný úrad. Tieto zmeny začnú platiť od 1.1.2019 s platnosťou Výnosu Dopravného úradu.

V nižšie uvedených dokumentoch, ktoré boli odoslané na Dopravný úrad, sú popísané zásady pre určenie kategórie tratí a dopravných bodov a ich zoznam, a zásady systému osobitného vyčlenenia odstavných koľají (SOK) a zoznam dopravných bodov poskytujúcich SOK. 

Znížené úhrady

Znížené úhrady od 1.1.2018.
S účinnosťou od 1.1.2018 budú ŽSR poskytovať nasledovné znížené úhrady z maximálnych úhrad uvedených vo Výnose č. 3/2010 Úradu pre reguláciu železničnej dopravy zo dňa 2. 12. 2010 v znení neskorších predpisov:

A. Realizované výkony vlakov v nákladnej doprave

1) Pre pravidelné vlaky nákladnej dopravy idúcich v deň plánovanej jazdy podľa GVD,  ktorých celkový skutočne realizovaný výkon dosiahol 299,999 km a menej, okrem manipulačných (Mn), vlečkových (Vlec) a vnútroštátnych relačných vlakov, platia nasledovné znížené úhrady :

   a)  zníženie úhrady za objednanie a pridelenie kapacity (položky U1) o 10% z poplatku za použitie železničnej infraštruktúry (ŽI),

   b)  zníženie úhrady  za riadenie a organizovanie dopravy (položky U2) o 10% z poplatku za použitie ŽI,

   c)  zníženie úhrady  za zabezpečenie prevádzkyschopnosti ŽI (položky U3) o 43% z poplatku za použitie ŽI,

   d)  zníženie úhrady  za traťový prístup k servisným zariadeniam (UTP1 a UTP3) o 90 % z poplatku za použitie ŽI.

2) Pre pravidelné vlaky nákladnej dopravy idúcich v deň plánovanej jazdy podľa GVD, ktorých celkový skutočne realizovaný výkon dosiahol 300,000 km a viac platia nasledovné znížené úhrady :

   a)  zníženie úhrady za minimálny prístupový balík UMP (U1,U2,U3) o 90% z poplatku za použitie železničnej infraštruktúry (ŽI),

   b)  zníženie úhrady  za traťový prístup k servisným zariadeniam (UTP1 a UTP3) o 90 % z poplatku za použitie ŽI.

3) Pre pravidelné Mn a Vlec vlaky idúcich v deň plánovanej jazdy podľa GVD platia nasledovné znížené úhrady :

   a)  zníženie úhrady za minimálny prístupový balík UMP (U1,U2,U3) o 90% z poplatku za použitie železničnej infraštruktúry (ŽI),

   b)  zníženie úhrady  za traťový prístup k servisným zariadeniam (UTP1 a UTP3) o 90 % z poplatku za použitie ŽI.

4) Pre pravidelné vnútroštátne relačné vlaky idúcich v deň plánovanej jazdy podľa GVD a ich 1. násled platia nasledovné znížené úhrady :

   a)  zníženie úhrady za minimálny prístupový balík UMP (U1,U2,U3) o 90% z poplatku za použitie železničnej infraštruktúry (ŽI),

   b)  zníženie úhrady  za traťový prístup k servisným zariadeniam (UTP1 a UTP3) o 90 % z poplatku za použitie ŽI.

5) Pre ad – hoc vlaky nákladnej dopravy platia nasledovné zníženie úhrady :
- zníženie úhrady  za traťový prístup k servisným zariadeniam (UTP1 a UTP3) o 90 % z poplatku za použitie ŽI.

B. Spresnenie podmienok pre uplatňovanie znížených úhrad

B1. Za pravidelný vnútroštátny relačný vlak a jeho 1. násled sa považuje :


   1.) Vlak číselnej sérii 60000-69999 s náplňou v zmysle služobných pomôcok GVD ND Plán vlakotvorby a Rozkaz o zavedení GVD 2017/2018,
   2.) Vlak vychádzajúci a končiaci z/v vlakotvornej stanice na sieti ŽSR,
   3.) Vlak prepravujúci koľajové vozidlá t.j. za relačný vlak sa nepovažuje rušňový vlak.

B2. Za pravidelný vlak podľa GVD sa nepovažuje vlak:
   1.) ktorý bol zavedený v iný deň ako bola jeho plánovaná jazda podľa GVD,
   2.) ktorý  z akéhokoľvek dôvodu v rámci svojej trasy zmenil svoje číslo vlaku (bez ohľadu na to, či sa mení číslo z jedného pravidelného na iný pravidelný vlak).
Podmienky z bodu 2.) sa netýkajú pravidelných vlakov, pri ktorých:
  a.) bolo so zmenou čísla vlaku uvažované už pri konštrukcii GVD (napr. úvraťové jazdy),
  b.) prišlo k zmene čísla vlaku z dôvodov na strane ŽSR (odklonové jazdy z dôvodu výluk, nehodových udalostí na sieti ŽSR) – o uplatnenie zníženej úhrady musí dopravca požiadať O450 GR ŽSR najneskôr do 5-ich pracovných dní po uskutočnení jazdy vlaku.

 Tieto znížené úhrady budú ŽSR poskytovať do odvolania, najdlhšie však do 31.12.2018. Aktualizácia výšky znížených úhrad sa predpokladá vždy k pravidelným zmenám GVD.

 

 Dokumenty pre dopravcov