Cena za prístup k ŽI


Medzinárodná doprava - CIS

Pre jednoduchšiu orientáciu v poplatkoch za dopravnú cestu a rozhodovanie dopravcov pri plánovaní medzinárodnej dopravy na susedných resp. na ďalších železniciach, bol vytvorený spoločný projekt CIS (Charging Information System - predtým EICIS). Prostredníctvom tohto systému si dopravcovia môžu zistiť orientačné ceny za trasu v celej Európe. Ceny sú uvádzané bez DPH.

Prístup je poskytnutý MI a jednotlivým dopravcom, ktorí majú platnú zmluvu so ŽSR.
O bližšie informácie týkajúce sa  systému CIS žiadajte elektronicky na adrese: Zuber.Miroslav@zsr.sk.

Link na  aplikáciu CIS

Vnútroštátna doprava

S účinnosťou od 1.1.2019 vyberajú ŽSR úhrady za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení v zmysle Opatrenia č. 2/2018 Dopravného úradu zo dňa 7.9.2018 v znení neskorších predpisov.
Pre rýchly a presný výpočet úhrad ako i znížených úhrad je k dispozícii prepočítavacia kalkulačka (verzia 3.07, 06.01.2021).

ZNÍŽENÉ ÚHRADY OD 01.01.2021

 S účinnosťou od 01.01.2021 budú ŽSR poskytovať nasledovné znížené úhrady z maximálnych úhrad uvedených v Opatrení č. 2/2018 Dopravného úradu zo dňa 7.9.2018 v znení neskorších predpisov:

A. Realizované výkony pravidelných vlakov nákladnej dopravy idúcich v deň plánovanej jazdy podľa GVD a vlakov podľa potreby, ktoré si železničný podnik objednal do GVD idúce v deň, kedy mohli byť podľa GVD zavedené

1)  Pre vlaky, ktorých celkový skutočne realizovaný výkon v jednej jazde dosiahol 299,999 km a menej (okrem manipulačných Mn, vlečkových Vlec a vnútroštátnych relačných vlakov) platia nasledovné znížené úhrady:
 a.)   zníženie úhrady za minimálny prístupový balík UMP (U1,U2,U3 a U4) o 50% z poplatku za použitie ŽI,
 b.)   zníženie úhrady za prístup k zriaďovacím staniciam a zariadeniam na zoraďovanie vlakov, vrátane zariadení na posun a za prístup k nákladným terminálom, ktorých jediným  prevádzkovateľom sú ŽSR  (úhrada USZ3) o 90% z poplatku za použitie ŽI.

2)  Pre vlaky, ktorých celkový skutočne realizovaný výkon v jednej jazde dosiahol 300,000 km a viac (okrem manipulačných Mn, vlečkových Vlec a vnútroštátnych relačných vlakov) platia nasledovné znížené úhrady :
a)  zníženie úhrady za minimálny prístupový balík UMP (U1,U2,U3 a U4) o 90% z poplatku za použitie ŽI,
b)  zníženie úhrady za prístup k zriaďovacím staniciam a zariadeniam na zoraďovanie vlakov, vrátane zariadení na posun a za prístup k nákladným terminálom, ktorých jediným prevádzkovateľom sú ŽSR  (úhrada USZ3) o 90% z poplatku za použitie ŽI.

3)  Pre Mn, Vlec, vnútroštátne relačné vlaky a 1. násled vnútroštátnych relačných vlakov platia nasledovné znížené úhrady :
a)  zníženie úhrady za minimálny prístupový balík UMP (U1,U2,U3 a U4) o 90% z poplatku za použitie ŽI,
b)  zníženie úhrady  za prístup k zriaďovacím staniciam a zariadeniam na zoraďovanie vlakov, vrátane zariadení na posun a za prístup k nákladným terminálom, ktorých jediným prevádzkovateľom sú ŽSR  (úhrada USZ3) o 90% z poplatku za použitie ŽI.

B. Realizované výkony ad hoc vlakov v nákladnej doprave

Pre ad – hoc vlaky nákladnej dopravy platí znížená úhrada za prístup k zriaďovacím staniciam a zariadeniam na zoraďovanie vlakov, vrátane zariadení na posun a za prístup k nákladným terminálom, ktorých jediným prevádzkovateľom sú ŽSR (úhrada USZ3) o 90% z poplatku za použitie ŽI.

C. Nerealizované výkony v nákladnej doprave

Pre nerealizované výkony v nákladnej doprave, ktoré neboli možné realizovať z dôvodov na strane ŽSR, sa uplatňuje znížená úhrada za objednanie a pridelenie kapacity (úhrada U1) 100 % z poplatku za použitie ŽI.

D. Spresnenie podmienok pre uplatňovanie znížených úhrad

D1. Za vnútroštátny relačný vlak a jeho 1. násled sa považuje :
1.) Vlak číselnej sérii 60000-69999 s náplňou v zmysle služobných pomôcok GVD ND Plán vlakotvorby a Rozkaz o zavedení GVD 2020/2021,
2.) Vlak vychádzajúci a končiaci z/v vlakotvornej stanice na sieti ŽSR,
3.) Vlak prepravujúci koľajové vozidlá, t.j. za relačný vlak sa nepovažuje rušňový vlak.

D2. Za pravidelný vlak podľa GVD a vlak podľa potreby, ktorý si železničný podnik objednal do GVD idúci v deň, kedy mohol byť podľa GVD zavedený, sa nepovažuje vlak:
1.) ktorý bol zavedený v iný deň ako bola jeho plánovaná jazda podľa GVD, alebo kedy mohol byť podľa GVD zavedený,
2.) ktorý v rámci svojej trasy zmenil číslo vlaku (bez ohľadu na to, či sa mení číslo z jedného pravidelného na iný pravidelný vlak a pod.). Táto podmienka sa netýka vlakov, pri ktorých bolo so zmenou čísla vlaku uvažované už pri konštrukcii GVD (napr. úvraťové jazdy), alebo prišlo k zmene čísla vlaku z dôvodov na strane ŽSR (odklonové jazdy z dôvodu výluk, nehodových udalostí na sieti ŽSR). O uplatnenie zníženej úhrady musí dopravca požiadať O410 GR ŽSR najneskôr do 5-ich pracovných dní po uskutočnení jazdy vlaku.

D3. Znížená úhrada za nerealizované výkony
Znížená úhrada za nerealizované výkony sa uplatňuje len v prípade odklonových jázd z dôvodu mimoriadností na sieti ŽSR a to pre časť trasy, prípadne celú trasu vlaku, ktorú nebolo možné z dôvodu mimoriadnosti využiť. O uplatnenie zníženej úhrady musí dopravca požiadať O410 GR ŽSR najneskôr do 5-ich pracovných dní po uskutočnení jazdy odklonového vlaku. V prípade ak sa jazda vlaku odklonom neuskutoční, nie je možné túto zníženú úhradu uplatniť

D4. Neuplatnenie znížených úhrad
Znížené úhrady nebudú uplatnené na vlaky, pri ktorých bolo zistené, že železničný podnik poskytol nesprávne údaje o zložení vlaku, ktoré môžu mať za následok nesprávny výpočet úhrad za použitie ŽI. Za takéto nesprávne údaje sa považuje :
- nesprávna hmotnosť vlaku
- nesprávny rad a trakcia činného hnacieho železničného koľajového vozidla


Tieto znížené úhrady budú ŽSR poskytovať do odvolania, najdlhšie však do 31.12.2021. Aktualizácia výšky znížených úhrad sa predpokladá vždy k pravidelným zmenám GVD.

 

 

 Dokumenty pre dopravcov