Cena za prístup k ŽI


Medzinárodná doprava - CIS

Pre jednoduchšiu orientáciu v poplatkoch za dopravnú cestu a rozhodovanie dopravcov pri plánovaní medzinárodnej dopravy na susedných resp. na ďalších železniciach, bol vytvorený spoločný projekt CIS (Charging Information System - predtým EICIS). Prostredníctvom tohto systému si dopravcovia môžu zistiť orientačné ceny za trasu v celej Európe. Ceny sú uvádzané bez DPH.

Prístup je poskytnutý MI a jednotlivým dopravcom, ktorí majú platnú zmluvu so ŽSR.
O bližšie informácie týkajúce sa  systému CIS žiadajte elektronicky na adrese: Zuber.Miroslav@zsr.sk.

Link na  aplikáciu CIS

Vnútroštátna doprava

S účinnosťou od 1.1.2019 vyberajú ŽSR úhrady za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení v zmysle Opatrenia č. 2/2018 Dopravného úradu zo dňa 7.9.2018 v znení neskorších predpisov.

Pre rýchly a presný výpočet úhrad ako i znížených úhrad je k dispozícii prepočítavacia kalkulačka (verzia 3.03, dáta k 08.02.2019).

 
ZNÍŽENÉ ÚHRADY OD 01.08.2020 - zmena č.2

 S účinnosťou od 01.08.2020 budú ŽSR poskytovať nasledovné znížené úhrady z maximálnych úhrad uvedených v Opatrení č. 2/2018 Dopravného úradu zo dňa 7.9.2018 v znení neskorších predpisov:

A. Realizované výkony pravidelných vlakov nákladnej dopravy idúcich v deň plánovanej jazdy podľa GVD a vlakov podľa potreby, ktoré si železničný podnik objednal do GVD idúce v deň, kedy mohli byť podľa GVD zavedené

1)  Pre vlaky, ktorých celkový skutočne realizovaný výkon v jednej jazde dosiahol 299,999 km a menej (okrem manipulačných Mn, vlečkových Vlec a vnútroštátnych relačných vlakov) platia nasledovné znížené úhrady:
 a.)   zníženie úhrady za minimálny prístupový balík UMP (U1,U2,U3 a U4) o 60% z poplatku za použitie ŽI,
 b.)   zníženie úhrady za prístup k zriaďovacím staniciam a zariadeniam na zoraďovanie vlakov, vrátane zariadení na posun a za prístup k nákladným terminálom, ktorých jediným  prevádzkovateľom sú ŽSR  (úhrada USZ3) o 90% z poplatku za použitie ŽI.

2)  Pre vlaky, ktorých celkový skutočne realizovaný výkon v jednej jazde dosiahol 300,000 km a viac (okrem manipulačných Mn, vlečkových Vlec a vnútroštátnych relačných vlakov) platia nasledovné znížené úhrady :
a)  zníženie úhrady za minimálny prístupový balík UMP (U1,U2,U3 a U4) o 90% z poplatku za použitie ŽI,
b)  zníženie úhrady za prístup k zriaďovacím staniciam a zariadeniam na zoraďovanie vlakov, vrátane zariadení na posun a za prístup k nákladným terminálom, ktorých jediným prevádzkovateľom sú ŽSR  (úhrada USZ3) o 90% z poplatku za použitie ŽI.

3)  Pre Mn, Vlec, vnútroštátne relačné vlaky a 1. násled vnútroštátnych relačných vlakov platia nasledovné znížené úhrady :
a)  zníženie úhrady za minimálny prístupový balík UMP (U1,U2,U3 a U4) o 90% z poplatku za použitie ŽI,
b)  zníženie úhrady  za prístup k zriaďovacím staniciam a zariadeniam na zoraďovanie vlakov, vrátane zariadení na posun a za prístup k nákladným terminálom, ktorých jediným prevádzkovateľom sú ŽSR  (úhrada USZ3) o 90% z poplatku za použitie ŽI.

B. Realizované výkony ad hoc vlakov v nákladnej doprave

Pre ad – hoc vlaky nákladnej dopravy platí znížená úhrada za prístup k zriaďovacím staniciam a zariadeniam na zoraďovanie vlakov, vrátane zariadení na posun a za prístup k nákladným terminálom, ktorých jediným prevádzkovateľom sú ŽSR  (úhrada USZ3) o 90% z poplatku za použitie ŽI.

C. Spresnenie podmienok pre uplatňovanie znížených úhrad

C1. Za vnútroštátny relačný vlak a jeho 1. násled sa považuje :

1.) Vlak číselnej sérii 60000-69999 s náplňou v zmysle služobných pomôcok GVD ND Plán vlakotvorby a Rozkaz o zavedení GVD 2019/2020,
2.) Vlak vychádzajúci a končiaci z/v vlakotvornej stanice na sieti ŽSR,
3.) Vlak prepravujúci koľajové vozidlá, t.j. za relačný vlak sa nepovažuje rušňový vlak.

C2. Za pravidelný vlak podľa GVD a vlak podľa potreby, ktorý si železničný podnik objednal do GVD idúci v deň, kedy mohol byť podľa GVD zavedený, sa nepovažuje vlak:
1.) ktorý bol zavedený v iný deň ako bola jeho plánovaná jazda podľa GVD, alebo kedy mohol byť podľa GVD zavedený,
2.) ktorý v rámci svojej trasy zmenil číslo vlaku (bez ohľadu na to, či sa mení číslo z jedného pravidelného na iný pravidelný vlak a pod.). Táto podmienka sa netýka vlakov, pri ktorých bolo so zmenou čísla vlaku uvažované už pri konštrukcii GVD (napr. úvraťové jazdy), alebo prišlo k zmene čísla vlaku z dôvodov na strane ŽSR (odklonové jazdy z dôvodu výluk, nehodových udalostí na sieti ŽSR). O uplatnenie zníženej úhrady musí dopravca požiadať O410 GR ŽSR najneskôr do 5-ich pracovných dní po uskutočnení jazdy vlaku.

C3. Neuplatnenie znížených úhrad
Znížené úhrady nebudú uplatnené na vlaky, pri ktorých bolo zistené, že železničný podnik poskytol nesprávne údaje o zložení vlaku, ktoré môžu mať za následok nesprávny výpočet úhrad za použitie ŽI. Za takéto nesprávne údaje sa považuje :
- nesprávna hmotnosť vlaku
- nesprávny rad a trakcia činného hnacieho železničného koľajového vozidla


Tieto znížené úhrady budú ŽSR poskytovať do odvolania, najdlhšie však do 31.12.2020. Aktualizácia výšky znížených úhrad sa predpokladá vždy k pravidelným zmenám GVD.

 

 

 

 Dokumenty pre dopravcov