Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie


Predmetom činnosti ÚIVP je podľa potrieb a v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2008 zabezpečovať vzdelávanie zamestnancov prevádzkovateľov dráhy a dopravcov na dráhe, pripravovať ich pre povolanie, rekvalifikovať, zdokonaľovať, overovať a prehlbovať ich pracovnú spôsobilosť, posudzovať psychickú spôsobilosť na výkon práce na profesie a pracovné činnosti, vykonávať expertíznu, konzultačnú a posudkovú činnosť a psychologické poradenstvo, analyzovať v rámci prevencie nehodovosti a úrazovosti vplyv ľudského činiteľa na vznik nehôd a pracovných úrazov, resp. vplyv iných faktorov.

 

riaditeľ : doc. Ing. Peter Blaho, PhD., MBA

Kontakt

Tel.: 02/2029 2337, 02/2029 5110
Email: uivp@zsr.sk
Adresa: Šancová 102/A, 831 04 Bratislava

V rámci svojich hlavných činností  ÚIVP vypracováva:

 • ročné plány internátnych a neinternátnych kurzov s návrhmi ich finančných rozpočtov,
 • ročné plány periodických školení na základe predpisových ustanovení a nariadení generálneho riaditeľa ŽSR,
 • návrh ročného finančného plánu s jeho ročnou koordináciou v oblasti čerpania nákladových účtov a mzdových prostriedkov,

realizuje:

 • odborné prednášky pre zamestnancov ŽSR, odborné, interaktívne a mimoriadne školenia k novozavádzanej technike, k novelizáciám a zmenám v predpisových ustanoveniach,
 • odborné, periodické odborné a mimoriadne skúšky v rámci ustanovení predpisu Z3, vedie ich evidenciu a vydáva duplikáty osvedčení o vykonaní týchto skúšok,
 • základné školenia  o BOZP u novoprijatých zamestnancov,
 • základné a opakované školenia o BOZP pre vedúcich zamestnancov, zástupcov zamestnancov a prevádzkových zamestnancov,
 • vzdelávanie líniového manažmentu ŽSR,
 • posudzovanie psychickej spôsobilosti zamestnancov  prevádzkovateľov dráh, dopravcov na dráhe a vodičov v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych noriem a nariadení predpisu Z4,
 • expertíznu, poradenskú a kontrolnú činnosť v oblasti pracovných podmienok a pracovného a sociálneho prostredia,
 • výskumnú a expertíznu činnosť v oblasti dopravnej psychológie, lektorskú činnosť v oblasti psychológie,
 • personálne poradenstvo a účasť na výberových a konkurzných konaniach,
 • psychologické poradenstvo a poradenskú činnosť so zameraním na špecifickú starostlivosť o zamestnancov,
 • rekvalifikácie zamestnancov ŽSR v súlade s potrebami organizácie, vyplývajúce z programu zamestnanosti, resp. z požiadaviek úseku ľudských zdrojov,
 • organizovanie odborných seminárov inšpektorov pre školenie a pre  železničných psychológov, vývoj a koordináciu nových služieb, učebných pomôcok a projektov v oblasti podporných činností v zmysle vypracovanej koncepcie a zavádzanie progresívnych metód vzdelávania do praxe,
 • všetky činnosti vyplývajúce z príslušnej oblasti na úseku hospodárskej mobilizácie,
 • špecializovanú prípravu v oblasti určených technických zariadení na základe poverení vydaných príslušnými inštitúciami,
 • jazykovú prípravu  zamestnancov ŽSR podľa požiadaviek,
 • kurzy výpočtovej techniky, logistiky a ekonomických programov ŽSR v zmysle novozavádzaných informačných systémov,
 • e-learningové vzdelávanie,
 • poskytovanie ubytovacích služieb,
 • poskytovanie stravovacích a pohostinských služieb,
 • prevádzku kongresovej sály ŽSR.


Dokumenty pre dopravcov