Predpisy ŽSR


Predpisy platné pre dopravcov pre prístup na trate Železníc Slovenskej republiky

P.č. Zn. predpisu  Názov predpisu Účinnosť Posledná zmena Pozn. 
1. D 2/81 Doprava služobných vozidiel podľa typov  01.10.1982 3/15.07.2005   3)
2. D 33 Predpis o vojenskej preprave na železnici 01.05.1992   3)
3. D 33/3 Smernice pre prepravu vojenských zásielok s prekročenou nakladacou mierou 01.06.1986   3)
4. D 33/4 Smernice o preprave vojenských transportov FMZO/HTS po železnici 01.01.1987   3)
5. D 33/5 Smernice pre výkon instradačnej služby pri zabezpečovaní vojenských prepráv po železnici 01.01.1985   3)
6. D 47a Predpis pre výkon dopravnej služby na dispečerizovanej trati Nové Mesto nad Váhom - Myjava. Výňatok pre vlakový personál, vedúceho drobného vozidla a pracovníkov TS (okrem článkov 1 až 90) 16.05.1995 1/01.01.1996 1)
7. D 181 Rozdiely v ustanoveniach návestných a dopravných predpisov ŽSR a ÖBB 01.07.1998   1)
8. DP 2 Prevádzkový informačný systém 01.01.2019 2/30.06.2021  
9. DP 3 Operatívne riadenie dopravy na ŽSR 01.03.2019 3/01.01.2021  
10. DP 4 Výluková činnosť ŽSR 09.12.2018 2/13.12.2020  
11. DP 7 Dopravné body železničnej siete SR 10.12.2017 13/07.03.2021  
12. DP 10 Pravidlá prevádzky špeciálnej dráhy Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice 01.01.2021   1)
13. DP 183 Výňatok z predpisov MÁV Zrt. Návestný predpis F. 1. Dopravný predpis F. 2. 01.01.2016  1/01.01.2018  
14. D101/T101 Obsluha staničných zabezpečovacích zariadení 01.04.1993 4/01.07.2009 2)
15. D102/T102 Obsluha traťových zabezpečovacích zariadení 01.04.1993 1/20.11.2006 2)
16. Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky 11.12.2011    
17. Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky 01.01.2014    
18. Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR 01.09.2014 2/01.01.2019  
19. Z 4 Posudzovanie psychickej spôsobilosti 01.01.2012    
20. Z 6 Priechodnosť tratí ŽSR 01.07.2010    
21. Z 7 Mimoriadne zásielky 01.07.2010   3)
22. Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR 01.10.2011    5)
23. Z 14 Pravidlá prevádzkovej komunikácie 01.10.2013    
24. Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti 01.01.2016 1/16.06.2020  
25. SR 1028 Zásady hlásenia rozhlasom pre informovanie cestujúcich 07.03.2010   3)
26. O 23 Doprava a preprava vybraných rádioaktívnych materiálov po tratiach ŽSR 01.05.2014   4)
27. 4/95-PMR Rádiový prevádzkový poriadok trate Žilina - Bratislava 01.07.1995   1)

Poznámky:

1) ak sa vykonáva doprava na príslušnej trati      
2) ak dopravca obsluhuje zabezpečovacie zariadenie      
3) ak sa vykonáva príslušná doprava      
4) ak má dopravca povolenie na vykonávanie dopravy a prepravy rádioaktívnych materiálov      

5)

 

 

 

 

 

 

 

získavané osobné údaje sú spracúvané za účelom vyhotovenia a odoberania zamestnaneckých preukazov a povolení vstupu do vyhradeného obvodu ŽSR, zamestnaneckých preukazov, povolení na vjazd motorových vozidiel a povolení na vstup cudzích osôb, zamestnancov tretích strán na základe uzatvorenej zmluvy (objednávky).
V prípade osobných údajov zamestnancov ŽSR  spracúvanie ich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (pracovná zmluva). Spracúvanie osobných údajov zamestnancov tretích strán vyplýva z uzatvorenej zmluvy s treťou stranou.  Súčasne je spracúvanie osobných údajov potrebné aj na splnenie zákonných povinností, ktoré vyplývajú z príslušnej legislatívy. Fotografia zamestnanca ŽSR je spracúvaná na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa  chrániť priestory a infraštruktúru ŽSR.
V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné povoliť vstup do obvodu dráhy v správe ŽSR.
Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.zsr.sk/ou v dokumente „princípy ochrany osobných údajov v spoločnosti ŽSR“, v rámci spracovateľskej činnosti:
Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR

Pozn.: V starých vydaniach predpisu FMD, ČSD = ŽSR

  Týmto nie sú dotknuté povinnosti dopravcov vyplývajúce z medzinárodných dohôd a predpisov!


Predpisy je možné objednať na adrese:

ŽSR, Centrum logistiky a obstarávania
SL Trnava - Dotačný sklad Bratislava hlavná stanica 
Námestie Franza Liszta 1
811 04 Bratislava 

tel.: 02 2029 4242 

Všetky predpisy ŽSR 

Predpis Názov predpisu Účinnosť Posledná zmena
D 2/81 Doprava služobných vozidiel podľa typov 01.10.1982 3/15.07.2005
Doč. podm. pre dopr. trať. strojov (č.j. 660/92-13/5)
D 24 Predpis pre zisťovanie priepustnosti železničných tratí 01.10.1965 1/30.09.1975
D 33 Predpis o vojenskej preprave po železnici 01.05.1992  
D 33 - Príloha 1 Technické hľadiská prepravy vojenského materiálu po železnici
(NATO dokument A Mov P-4)
01.03.2007  
D 33 - Príloha 13 Tarifné sadzby a sumy pre výpočet cestovného a dovozného 01.01.2009  
D 33/3 Smernice pre prepravu vojenských zásielok s PNM 01.06.1986  
D 33/4 Smernice o preprave vojenských transportov FMZO/HTS po železnici 01.01.1987  
D 33/5 Smernice pre výkon instradačnej služby pri zabezpečovaní vojenských prepráv po železnici 01.01.1985  
D 47 Predpis pre výkon dopravnej služby na dispečerizovanej trati Nové Mesto nad Váhom - Myjava
(okrem čl. 1 až 90)
16.05.1995 1/01.01.1996
D 47a Predpis pre výkon dopravnej služby na dispečerizovanej trati Nové Mesto nad Váhom - Myjava Výňatok pre vlakový personál, vedúceho drobného vozidla a pracovníkov TS
(okrem čl. 1 až 90)
16.05.1995 1/01.01.1996
D 180 Rozdiely v ustanoveniach prevádzkových predpisov medzi ŽSR a ČD 01.07.2002 Nariadenie generálneho riaditeľa ŽSR č. 18/2009 o platnosti predpisu ŽSR D 180 „Rozdiely v ustanoveniach prevádzkových predpisov medzi ŽSR a ČD“
D 181 Rozdiely v ustanoveniach návestných a dopravných predpisov ŽSR a ÖBB 01.07.1998  
D 101/T 101 Obsluha staničných zabezpečovacích zariadení 01.04.1993 4/01.07.2009
D 102/T 102 Obsluha traťových zabezpečovacích zariadení 01.04.1993 1/ 20.11.2006
D 106/T 106 Obsluha priecestných zabezpečovacích zariadení 01.07.1984 2/20.11.2006
D 110/T 110 Obsluha spádoviskových zabezpečovacích zariadení 01.04.1993  
DP 1 Stanovenie prevádzkových intervalov a následných medzičasov 10.12.2017 A-1/25.03.2019
DP 2 Prevádzkový informačný systém 01.01.2019 2/30.06.2021
DP 3 Operatívne riadenie dopravy na ŽSR 01.07.2019 3/01.01.2021
DP 4 Výluková činnosť ŽSR 09.12.2018 2/13.12.2020
DP 5 Pravidlá pre vypracovanie prevádzkových poriadkov 01.03.2019 A1/01.09.2019
DP 6 Tvorba tabuliek traťových pomerov 01.01.2019 A1/01.09.2019
DP 7 Dopravné body železničnej siete SR 10.12.2017 13/07.03.2021
DP 8 Tvorba pomôcok grafikonu vlakovej dopravy 09.12.2018  
DP 9 Kontrola prevádzkovania dráhy a riadenia dopravy na dráhe ŽSR 01.01.2019  
DP 10 Pravidlá prevádzky špeciálnej dráhy Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice 01.01.2021  
DP 12 Analýza vlakovej dopravy a výpočet plnenia GVD 01.01.2019  
DP 183 Výňatok z predpisov MÁV Zrt.
Návestný predpis F.1.
Dopravný predpis F.2.
01.01.2016 ​1/01.01.2016
E 2 Pravidlá montáže, obsluhy a údržby zariadení na elektrický ohrev výhybiek 01.01.2007 1/01.07.2012
E 3 Pravidlá pre prevádzku a údržbu trakčných napájacích a spínacích staníc ŽSR 01.01.2009 3/01.01.2018
E 4 Pravidlá prevádzky náhradných zdrojov elektriny v evidenčnom stave odvetvia elektrotechniky OR ŽSR 01.01.2007 1/01.01.2012
E 6 Pravidlá činnosti riadiaceho strediska elektrotechniky 01.01.2020  
E 7 Pravidlá prevádzky a údržby elektrických predkurovacích zariadení (EPZ) vlakových súprav 01.01.2007 2/01.01.2012
E 8 Pravidlá prevádzky, obsluhy a údržby zariadení na napájanie zabezpečovacieho zariadenia 01.01.2007 3/01.11.2020
E 10 Pravidlá pre prevádzku, obsluhu a údržbu trakčného vedenia 01.01.2009 2/01.01.2018
E 11 Pravidlá prevádzky, obsluhy a údržby osvetlenia vonkajších železničných priestranstiev 01.01.2007 3/01.07.2017
E 12 Pravidlá prevádzky meracích káblových vozidiel 01.01.2009 1/01.01.2019
Hm 1 Logistické procesy ŽSR 01.02.2015  
Hm 1/II Zabezpečovanie skladovej logistiky na ŽSR 01.02.2006
  
Hm 2 Špecifikácia materiálov a meranie v MTZ 01.01.2001  
Hm 4 Zoznam tlačív ŽSR 01.07.2000
  
M 20 Predpis pre geodéziu a kartografiu 01.07.1983  
M 20/1 Predpis pre Jednotnú železničnú mapu staníc a tratí 01.07.1987
  
M 20/2 Jednotná železničná mapa. (Vzorové listy) 01.07.1986  
M 20/3 Smernica pre zakladanie a vedenie technickej dokumentácie v strediskách železničnej geodézie 01.03.1979 1/01.02.1987
M 20/4 Smernica pre zakladanie a vedenie železničnej evidencie nehnuteľností u správ dráh
Železničná evidencia nehnuteľností
01.01.1985  
M 20/5 Smernica pre zriaďovanie a vedenie mapovej dokumentácie podzemných vedení a zariadení u dráh 01.01.1985
  
M 28/1 Manipulácia a preprava kontajnerov ISO rady I. V doprave a u prepravcov 01.03.1977  
O 20 Ochrana obchodného tajomstva ŽSR 01.10.2010  
O 21 Zabezpečenie ochrany majetku v podmienkach ŽSR 01.12.2011  
O 23 Doprava a preprava vybraných rádioaktívnych materiálov po tratiach ŽSR 01.05.2014  
Ok 3 Označovanie zamestnancov ŽSR 01.07.2011 2/ 01.02.2017
Ok 4 Rekondičné pobyty 01.05.2012

3/01.02.2019
A1/01.11.2019

Ok 5 Predpis pre poskytovanie umývacích a čistiacich prostriedkov zamestnancom ŽSR 01.01.1998  
Ok 6 Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancom ŽSR 01.12.2020  
Ok 7 Hospodárenie s bytmi ŽSR 01.04.2005  
Ok 12 Predpis na priznávanie cestovných výhod zamestnancom ŽSR pri ich súkromných cestách do zahraničia 01.01.1995 2/ 01.11.1919
Op 4 Organizácia údržby oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 01.01.2012
  
Op 10 Tvorba predpisov ŽSR 01.06.2019 1/01.09.2020
Op 11 Určené technické zariadenia, určené činnosti a činnosti na určených technických zariadeniach 01.03.2011
  
Op 12 Metrologický poriadok ŽSR
Pokyny pre spoluprácu s kalibračným laboratóriom dĺžky, tlaku a teploty
Pokyny pre spoluprácu s kalibračným laboratóriom pre kalibráciu koľajových rozchodiek a meradiel rozkolesia
Poykyny pre spoluprácu s kalibračným laboratóriom elektrických veličín
01.01.2014  
Op 13 Defektoskopická služba ŽSR 01.07.2010 1/01.10.2013
Op 14 Ochrana kovových a železobetónových konštrukcií uložených v zemi pred koróziou 01.01.2011  
Op 15 Riadenie dopravných prostriedkov - cestné vozidlá 01.03.2016
  
Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení 01.07.1988  
Op 17 Železničná prevádzka v zimných podmienkach 01.08.2012 A1/13.08.2019
Op 18 Kontrola vegetácie v obvode dráhy ŽSR 01.11.2013  
Op 19 Ochrana životného prostredia v podmienkach ŽSR 15.01.2014 2/01.10.2018
Op 22 ​Pracovné úrazy, iné úrazy, nebezpečné udalosti, choroby z povolania  01.01.2016 A3/19.08.2019
Op 23 Metodický postup pre stavby cudzích investorov v ochrannom pásme dráhy ŽSR 01.03.2021  
16/83-PMR Preukazy oprávnenosti k činnosti na elektrických zariadeniach a v jeho blízkosti 01.08.1984 VD 10/1984
5/84-PMR Smernice pre úpravu zapojení staničných zabezpečovacích zariadení na obmedzenie výskytu predčasných zmien návestných znakov 01.10.1984
  
1/85-PMR Smernice pre úpravu zabezpečovacích zariadení na neelektrifikovaných tratiach pri ústrednom zásobovaní vozňov elektrickou energiou 01.01.1986
  
7/85-PMR Smernice pre úpravy svetelných priecestných zabezpeč. zariadení na vedľajších tratiach na zamedzenie strát vlakového šuntu 01.08.1985
  
8/85-PMR Metodické pokyny pre stanovenie hluku zo železničnej prevádzky 01.01.1986
  
4/86-PMR Dočasná smernica pre výkon ŠOTD nad bezpečnosťou prevádzky zdvíhacích vozidiel pre manipuláciu s kontajnermi ISO r. 1 04.04.1986 VD 7/1986
14/86-PMR Smernice pre meranie relé meracím stolom ASC 80-102 01.01.1987
  
17/86-PMR Smernica FMD pre zabezpečenie dráhových podzemných silnoprúdových káblových vedení a ich súčastí před poškodením cudzími zásahmi 01.01.1989 VD 2-3/ 1988 a 24-25-26/ 1988
20/86-PMR Smernice pre ochranu oznam. káblov pred nebezpečnými indukčnými a koróznymi vplyvmi v stykových pásmach dvoch trakčných prúdových sústav na miestach js trakč. prúd. sústavy a silového trojfázového vedenia 01.06.1987 VD 9/1987
3/87-PMR Smernica ŠOTD FMD o odbor. spôsobilosti organ. na výrobu a skúšanie UTZ a kontajnerov, na plnenie kovových tlakových nádob plynmi, na výrobu zváraných oceľových mostných konštrukcií ČSD a na zriaďovanie zváračských škôl 21.03.1988 VD 6/1988
1/88-PMR Predpis o odbornej spôsobilosti pracovníkov na vykonávanie revízií lanoviek, revízií UTZ, periodických prehliadok kontejnerov ISO radu 1 a na výkon činnosti technológa zvárania 30.05.1988 VD 11/1988
4/88-PMR Predpis FMDaS o evidencii a registrácii mimoriadnych udalostí pri zváraní, na lanovkách, UTZ a kontajneroch ISO radu 1 podliehajúcich ŠOTD 01.10.1988 VD 15-16-17/ 1988
PMR 1/300/94 Cykly údržby zabezpečovacích zariadení 01.04.1994
  
4/95-PMR Rádiový prevádzkový poriadok trate Žilina - Bratislava 01.07.1995  
1/96-PMR Údržba zariadenia pre samovratnú činnosť výmen 01.04.1996
  
7/98-PMR Smernica na prevádzkovanie zariadení tepelnej techniky 01.07.1998  
1/99-PMR Jazdy parných rušňov a iných historických a muzeálnych vozidiel na DC ŽSR 01.01.1999  
R 1 Vnútorný kontrolný systém, sťažnosti a petície v ŽSR 20.01.2020  
R 2 Zabezpečenie interoperability na ŽSR 16.06.2020  
R 3 Riadenie bezpečnostných rizík železničného systému v podmienkach ŽSR 21.05.2015 1/01.07.2016 
S 3 Železničný zvršok (V platnosti ostáva Príloha č. 41 Kategorizácia vyzískaného materiálu železničného zvršku) 01.09.1980 5/01.10.2007
S 3-3 Chyby koľajníc 01.01.2005 4/01.04.2012
S 3-6 Chyby betónových podvalov 01.07.2008  
S 4 Železničný spodok (V platnosti ostáva Príloha č. 4 Výpočet udržiavacích jednotiek železničného spodku) 01.01.1988 1/01.01.1990
S 5 Správa železničných mostných objektov 01.04.2009  
S 7 Správa železničných budov 01.07.2008  
S 8/2 Prevádzka motorových rušňov v služobnom odvetví traťového hospodárstva 29.12.1987  
S 8/11 Strojná čistička štrkového lôžka za hlavami podvalov SČH 150 01.04.1984  
S 8/12 Strojná čistička štrkového lôžka Delč 800 01.09.1986 1/01.11.1990
S 8/22 Automatické strojné podbíjačky Plasser Duomatic 06-32-SLC, Mainliner universal 07-16, 07-16B, 07-32 01.01.1984  
S 8/23 Automatická strojná podbíjačka ASP 400 01.01.1984  
S 8/24 Automatické strojné podbíjačky Matisa, BNRI 85, B 221 01.01.1984  
S 8/25 Automatické strojné podbíjačky výhybkové PLASSER MAINLINER UNIVERSAL 2W 75, PLASSERMATIC 07-275 01.01.1984  
S 8/26 Automatické smerovacie stroje PLASSER AL 204, AL 250 01.01.1984  
S 8/27 Smerovacie stroje PRM 1, PRM 3 01.01.1984  
S 8/28 Motorový koľajový zdvihák MAMUT 01.01.1984  
S 8/50 Vozňové žeriavy UK 25/9; UK 25/10,5; UK 25/18 01.07.1984  
S 8/51 Pokladač koľajových polí PKP 25/20 01.07.1984  
S 8/52 Motorový plošinový vozeň MPD, vozne na prepravu koľajových polí 01.07.1984  
S 8/53 Zariadenie na prepravu koľajových polí, podvozky vzor 53 01.07.1984  
S 8/80 Súprava samovýsypných vozňov typu CHOPPERDOZÁTOR 411 Vb 01.09.1986  
S 8/81 Pásový traktor so šípovou radlicou S 100. Ľahká zaštrkovacia súprava LZS 01.09.1986  
S 8/82 Pluhy naúpravu štrkového lôžka PUŠL 71, PLASSER USP 3000 C 01.07.1984  
S 8/90 Stroj na výmenu podvalov SVP 60 01.09.1986 1/01.11.1990
S 8/91 Zatáčačka zvierkových skrutiek ZŠH 300 01.07.1989  
S 8/92 Automatická zatáčačka DZ 500 01.09.1989  
S 8/94 Strojový vymieňač podvalov SVP-74 s technologickými aplikáciami 01.07.1991  
S 8/100 Pojazdná zvarovňa koľajníc PRSM 1
Samopojazdná zvarovňa koľajníc PRSM 3
01.07.1984  
S 8/101 Zariadenie na prepravu a výmenu koľajníc ZPK, podvozky MAMATEJ 01.07.1984  
S 8/102 Súprava na prepravu dlhých koľajnicových pásov SDK 300 a SDK 150 01.09.1986  
S 8/103 Súprava na prepravu dlhých koľajnicových pásov SDK-II 01.07.1991  
S 8/120 Súprava pre zemné práce SZP-750 01.07.1989  
S 8/130 Koľajová snehová fréza KSF 70 01.07.1984  
S 8/131 Koľajové snehové pluhy KSP - MTH, KSP - 411 S 01.07.1984  
S 8/132 Odpratávacia súprava PSE 01.07.1984  
S 8/133 Prúdový rozmrazovač snehu RD-45 01.09.1986  
S 8/134 Samovýklopné vozne radu Nass-DUMCAR a Ua-DUMCAR 01.09.1986  
S 8/135 Postrekovacia súprava na ničenie buriny PS -7 4 01.09.1986  
S 8/137 Prúdový rozmrazovač snehu PRM 701 01.07.1989  
S 8/160 Univerzálny motorový vozík MUV-69
Motorové pracovné vozne AGMu a DGKu
Prívesný vozík PV a PVS
01.07.1984  
S 8/181 Koľajový žeriav GEK 80 01.09.1986  
S 8/190 Merací vozeň pre železničný zvršok 01.09.1986  
S 8/192 Fotogrammetrický stroj FST-2 01.09.1986  
S 8/193 Fotogrametrický stroj FS-3 01.07.1993  
S 24-2 Smernice o hospod. technickej kontrole v služobnom odvetví traťového hospodárstva 01.01.1967  
Sei 2/110 Spracovanie miezd v programe TP 110 Mzdy a personalistika 01.01.1995  
Sei 3/1 Inventarizácia majetku a záväzkov v ŽSR 01.01.2004 13/01.12.2013
Sei 4 Triedenie a odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 01.07.2019 1/16.03.2021
SR 11 (E) Predpis pre plánovanie, realizáciu údržby a diagnostiky zariadení elektrotechniky
(Prílohy č. 1 a 2)
01.01.2013
  
SR 15 (V) Popis bŕzd železničných vozidiel 01.01.1984  
SR 20/ 1 (M) Jednotná železničná mapa. Metodika plánovania. I. diel 01.07.1987  
SR 20/ 3 (M) Metodika merania fotogrametrickým strojom FST-2 01.07.1981  
SR 20/ 4 (M) Metodika kartografickej polygrafie pre JŽM 01.09.1980  
SR 20/ 5 (M) Metodika merania fotogrametrickým strojom FS-3 01.01.1990  
SR 20/10 (M) Jednotná železničná mapa - určenie súradníc a vyšok podrobných bodov 01.01.1987  
SR 36 (E) Výpočet a kontrola dovoleného tepelného a prúdového zaťaženia vodičov a zostáv trolejového vedenia 01.08.2016
  
SR 52 (M) Asanácia havarijných zhoršení akosti vôd 01.09.1989  
ŽSR SR 71 Číselníky vnútorných organizačných jednotiek ŽSR pre informačný systém 01.06.2016 4/01.01.2019
SR 79 (Sei) Klasifikácia výkonov a nákladov železničnej dopravy 01.06.2016 2/01.01.2018
SR 80 (Sei) Účtový rozvrh 01.01.2014 12/01.03.2021
SR 90 Výskumno-vývojová činnosť ŽSR. Metodický postup. 01.10.2003  
SR 103/1 (S) Zoznam vzorových listov železničného zvršku 01.01.2007  
SR 103-2 (TS) ​Pracovné postupy prác na železničnom zvršku 01.01.2016  
SR 103-3 (TS) Výkresy materiálu pre železničný zvršok - koľaj 01.04.2014
  
SR 103-4 (TS) Meranie a vyhodnocovanie geometrickej polohy koľaje meracím vozňom ŽSR 01.09.2016
  
SR 103/5 (S) Meranie výhybiek 01.04.1988  
SR 103/6 (S) Výkresy materiálov železničného zvršku - výhybky 01.04.1987  
SR 103-7 (TS) Meranie a vyhodnocovanie geometrickej polohy koľaje rozchodu 1 435 mm a 1 520 mm meracím vozíkom KRAB 01.01.2017
  
SR 103-8 (S) Všeobecné požiadavky na projektovanie, výstavbu, opravu, údržbu a preberanie stavebných, opravných a udržiavacích prác na konštrukcii pevnej jazdnej dráhy 01.07.2012  
SR 103-9 (TS) Výpočet udržiavacích jednotiek železničného zvršku 01.07.2014  
SR 103-11 Katalóg produktov železničných tratí a stavieb 01.01.2013  
SR 103-13 (S) Používanie vizuálnych metód na ŽSR 01.10.2013  
SR 107 (T) Vysokofrekvenčný systém Z 12/V 24 01.01.1982
  
SR 111 (T) Nosný systém VZ/V 12/24 01.01.1985
  
SR 112 (T) Staničné zabezpečovacie zariadenie 01.04.1993
  
SR 115 (T) Pokyny pre projektovanie triediacich zariadení systému KOMPAS a navrhovanie technologických postupov úkonov staníc 01.02.1987
  
SR 130/4 Archívny poriadok pre ústredný archív a podnikové technické archívy 01.03.1976  
SR 301 (T) Počítač osí typu AZF 01.01.2000
  
SR 302 (T) Počítač osí AzS 350 01.01.2000
  
SR 303 (T) Koľajnicový spínač SK 44 01.01.2000
  
SR 304 (T) Releový traťový blok ZG 62 01.01.2000
  
SR 305 (T) Elektromotorický prestavník S 700 - K 01.01.2000
  
SR 306 (T) Dispečerské stavadlo KGS 93 - S na trati Nové Mesto nad Váhom - Myjava 01.01.2000
  
SR 307 (T) ETCS (traťová časť) 01.01.2009
  
SR 1011 Postupy ŽSR pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác 14.10.2016 4/01.01.2020
SR 1014 Ceny za nájom pozemkov a nebytových priestorov Železníc Slovenskej republiky 01.07.2009 4/15.01.2017
SR 1015 (VM) Udržiavací poriadok historických koľajových vozidiel ŽSR 01.01.2014  
SR 1016 (EE) ​Predpis o vykonávaní revízií a kontrol elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia 01.07.2015  
SR 1028 Zásady hlásenia rozhlasom pre informovanie cestujúcich
 
07.03.2010  
T 23 Údržba medzinárodných železničných telefónnych okruhov členských dráh OSŽD 01.07.1988
  
T 25 Predpis pre technickú údržbu automatických telefónnych ústrední 01.10.1970 3/01.01.1988
T 27 Údržba systémov telefónie nosnými prúdmi 01.01.1979
  
T 31 Údržba oznamovacích a zabezpečovacích káblov 01.04.1973
  
T 32 Predpis pre meranie železničných diaľkových káblov 01.01.1967
  
T 33 Údržba nf zosilňovacích staníc 01.05.1984
  
T 34 Údržba a opravy tratí nadzemných vedení 01.10.1982
  
T 35 Údržba a opravy zariadení rozhlasových, hodinových, informačných a požiarnej signalizácie 01.07.1983 1/01.08.1985
T 36 Údržba účastníckych telefónnych zariadení 01.01.1974
  
T 37 Údržba o opravy rádiových zariadení 01.07.2006
  
T 60/5 Smernice pre výrobu, stavbu a údržbu a) trojznakovej mechanickej predzvesti, b) mechanického návestného kompenzátora, c) štvorznakového mechanického vchodového návestidla, d) elektromagnetického plochého spriahadla 01.01.1959
  
T 81 Označovanie okruhov 01.01.1975 1/01.07.1988
T 84 Dokumentácia železničných káblov 01.07.1975
  
T 115 Opravy výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 01.03.1979 1/01.04.1986
T 115/1 Opravy výmenných dielov zabezpečovacích zariadení.
Príloha 1. Relé a reléové sady
01.07.1989
  
T 115/2 Opravy výmenných dielov zabezpečovacích zariadení.
Príloha 2. Výmenné diely vlakového zabezpečovača
(DIEL I)
01.04.1981
  
T 115/3 Opravy výmenných dielov zabezpečovacích zariadení.
Príloha 3. Výmenné diely priecestných zabezpečovacích zariadení
01.06.1979 2/01.08.1984
T 115/4 Opravy výmenných dielov zabezpečovacích zariadení.
Príloha 4. Výmenné diely univerzálneho automatickjého bloku
01.07.1979
  
T 119 Údržba prúdových zdrojov oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia 01.05.1982
  
T 120 Údržba koľajových obvodov 01.06.1991
  
T 121 Údržba vonkajšieho zabezpečovacieho zariadenia 01.01.1983 2/30.11.1990
T 122 Údržba mechanických a elektromechanických zabezpečovacích zariadení 01.10.1978
  
T 123 Údržba reléových zabezpečovacích zariadení 01.07.1985 1/01.04.1986
T 124 Údržba indikátorov horúcobežnosti 01.01.1978
  
T 126 Údržba priecestných zabezpečovacích zariadení 01.07.1985 1/01.01.1991
T 128 Údržba vlakového zabezpečovacieho zariadenia
(I. DIEL)
01.09.1991
  
T 130 Údržba spádoviskového zabezpečovacieho zariadenia 01.07.1993
  
T 200 Predpis pre vyskúšanie a uvádzanie železničných zabezpečovacích zariadení do prevádzky 01.06.1989
  
T 200/1 Predpis pre vyskúšanie a uvádzanie železničných zabezpečovacích zariadení do prevádzky. Funkčné skúšky reléového staničného zabezpečovacieho zariadenia 01.06.1989
  
T 200/2 Predpis pre vyskúšanie a uvádzanie železničných zabezpečovacích zariadení do prevádzky. Funkčné skúšky automatického bloku. 01.06.1989
  
T 200/3 Predpis pre vyskúšanie a uvádzanie železničných zabezpečovacích zariadení do prevádzky. Funkčné skúšky elektromechanického staničného zabezpečovacieho zariadenia 01.06.1989
  
T 200/4 Predpis pre vyskúšanie a uvádzanie železničných zabezpečovacích zariadení do prevádzky. Funkčné skúšky železničného priecestného zabezpečovacieho zariadenia 01.06.1989
  
T 260 Organizácia údržby oznamovacích a zabezpečovacích zariadení  01.10.1987 1/01.07.1990
TR 62 ​Sadzobník vlečkových poplatkov 01.01.2016  
TS 3 Železničný zvršok  01.07.2012
  
TS 3-1 Práce na železničnom zvršku 01.01.2011  
TS 3-2 Bezstyková koľaj 01.04.2019  
TS 3-4 Nedeštruktívne skúšanie koľajníc 01.10.2013  
TS 3-5 ​Zváranie koľajníc a súčastí železničného zvršku 01.01.2016  
TS 3-8 Brúsenie, frézovanie, hobľovanie koľajníc a brúsenie pojazdných súčastí výhybiek 01.02.2018  
TS 3-9 Železničný zvršok koľají rozchodu 1 520 mm 01.06.2018  
TS 3-10 Železničný zvršok koľají rozchodu 760 mm a 1 000 mm 01.06.2018  
TS 5 Správa mostných objektov 01.07.2020  
TS 4 Železničný spodok  01.07.2018  
TS 6 Správa a údržba železničných tunelov 01.07.2012  
TS 14 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií 01.01.2012
  
TS 15 Zásady pre stavbu, rekonštrukciu a prevádzku železničných mostov a tunelov z hľadiska ochrany pred koróziou bludnými prúdmi 01.01.2011  
TS 103-10 Meranie a vyhodnocovanie geometrickej polohy koľaje pre rozchod 1 000 mm meracím vozíkom KRAB 01.03.2019  
V 4 Predpis o bezpečnostnom dozore na parné kotle (generátory) a tlakové nádoby na železnici 01.01.1965 1/01.05.1968
V 7 Trakčné výpočty 23.05.1982 2/01.01.1989
V 65 Predpis pre prevádzku indikátorov horúcobežnosti 01.01.1981  
VM 1 Prevádzkové činnosti zamestnancov ŽSR so železničnými vozidlami 11.12.2011 1/01.01.2016
VM 5 Údržba nákladných vozňov ŽSR 01.07.2018  
VM 6 Údržba vozňov na osobitné účely 01.01.2020  
VTDP 01-01-2009 Všeobecné technické a dodacie podmienky pre dodávku koľajníc tvaru 49 E1, 60 E1 a R65 13.01.2009  
VTP UZŽMO ​Určovanie zaťažiteľnosti železničných mostných objektov na ŽSR 01.01.2016  
VTPKS Všeobecné technické podmienky kvality stavieb 01.07.2010 Z3/01.12.2020
Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky 11.12.2011  
Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky 01.01.2014  
Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR 01.09.2014 2/ 01.01.2019
Z 4 Posudzovanie psychickej spôsobilosti 01.01.2012  
Z 6 Priechodnosť tratí ŽSR 01.07.2010  
Z 7 Mimoriadne zásielky 01.07.2010  
Z 8 Pravidlá prevádzky koľajových vozidiel 16.06.2020  
Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR 01.10.2011
  
Z 10 Pravidlá technickej prevádzky železničnej infraštruktúry
(PTPŽI)
01.01.2016 ​Nariadenie g. r. č. 12 o úprave čl. 589
A1/01.01.2020
Z 12 Železničné priecestia a priechody 01.01.2011 2/ 01.01.2013
Z 14 Pravidlá prevádzkovej komunikácie 01.10.2013  
Z 15 Pravidlá prevádzkových informácií 01.01.2021  
Z 17 ​Nehody a mimoriadne udalosti 01.01.2016 1/ 16.06.2020
ZS 1 Prevádzka zabezpečovacích zariadení 01.01.2013  

 

 

 Dokumenty pre dopravcov