Profil spoločnosti


Železnice Slovenskej republiky vznikli nadobudnutím účinnosti zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky z 30. septembra 1993.

Na území Slovenskej republiky spravujú železničnú infraštruktúru vo vlastníctve štátu a zároveň zabezpečujú prepravné a dopravné služby, ktoré zodpovedajú záujmom štátnej dopravnej politiky a požiadavkám trhu vrátane súvisiacich činností.

V súlade s § 34 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a na základe platnej Zmluvy o prevádzke železničnej infraštruktúry (ZPŽI) vykonávajú funkciu manažéra infraštruktúry, z ktorej vyplýva povinnosť pre ŽSR organizovať a zabezpečovať prevádzkyschopnosť celoštátnych a regionálnych tratí a organizovať na nich vlakovú dopravu pre všetkých dopravcov na nediskriminačnom princípe.

Obchodné meno:
                                        Železnice Slovenskej republiky
Sídlo:                              Klemensova 8 
                                        Bratislava 813 61
právna forma:             iná právnická osoba  
Generálny riaditeľ:    Ing. Miloslav Havrila

IČO:                      31364501
IČ DPH:                SK2020480121

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 312/B

Infolinka: 02/ 2029 2000
hovorca@zsr.sk

Sídlo ŽSR - Klemensova 8


Dokumenty pre dopravcov