Mimoriadne zásielky


Mimoriadna zásielka je každá zásielka, ktorá svojimi vonkajšími rozmermi, hmotnosťou alebo povahou spôsobuje ŽSR osobitné prevádzkové ťažkosti. Doprava previazaných vozňov širokého rozchodu po železničných tratiach v správe ŽSR sa vykonáva podľa zásad platných pre dopravu mimoriadnych zásielok (okrem vozňov s označením MC a MC-02).Takéto zásielky sa musia prijať na dopravu len za osobitných technických a prevádzkových podmienok stanovených GR ŽSR.

Pri doprave mimoriadnych zásielok sa železničný podnik riadi ustanoveniami Vyhlášok UIC 502-1 a 502-2 a predpisov ŽSR Z 7 a Z 1 (čl. 1330 - 1345), ktoré sa zaoberajú prerokovaním žiadostí o súhlas na dopravu mimoriadnej zásielky a stanovením podmienok ich dopravy. Železničný podnik zasiela žiadosti o súhlas na prepravu mimoriadnej zásielky na Odbor dopravy GR ŽSR (urmiza@zsr.sk ).

Na základe novelizovanej „Smernice pre poskytovanie vybraných doplnkových služieb pre železničné podniky a iné subjekty s využitím železničnej infraštruktúry v správe ŽSR“ oznamujeme, že s platnosťou od 01.04.2019 je v rámci celej siete ŽST poskytovaná jednotková cena za hodinu výkonu zamestnanca ŽSR (bez ohľadu do akej typovej pozície je zaradený) za poskytovanie doplnkových služieb do externého prostredia, a to vo výške 21,60 EUR za hodinu bez DPH.


Povolenia typovej prepravy

 


K dátumu od 01.07.2017 je ukončená skúšobná prevádzka elektronickej žiadosti o súhlas k prepravu mimoriadnej zásielky, tz. od 01.07.2017 budeme akceptovať len elektronickú formu žiadosti – tz. prostredníctvom Web formuláru.  Vo výnimočných prípadoch – technické problémy - budeme ešte akceptovať žiadosť na predpísanom tlačive  (vo formáte word, exel a .pdf). V prípade technických problémov, je potrebné zaslať popis problému vrátane PrintScreenu obrazovky na emailovú adresu urmiza@zsr.sk. Nie je potrebné zasielať obidve formy žiadosti. Táto nová forma žiadosti je obsahovo rozšírenejšia a je užívateľsky komfortnejšia pre obidve strany – objednávateľa prepravy MZ ako aj tvorcu povolenia (čiže ŽSR). 

Odkaz na elektronickú žiadosť o súhlas k preprave mimoriadnej zásielky - Web - formulár žiadosť :  https://aplikacie.zsr.sk/MizaFormular/
Užívateľská príručka sa nachádza v pravom hornom rohu pod piktogramom otáznika „ ? “Dokumenty pre dopravcov