Mimoriadne zásielky


Mimoriadna zásielka je každá zásielka, ktorá svojimi vonkajšími rozmermi, hmotnosťou alebo povahou spôsobuje ŽSR osobitné prevádzkové ťažkosti. Doprava previazaných vozňov širokého rozchodu po železničných tratiach v správe ŽSR sa vykonáva podľa zásad platných pre dopravu mimoriadnych zásielok (okrem vozňov s označením MC a MC-02).Takéto zásielky sa musia prijať na dopravu len za osobitných technických a prevádzkových podmienok stanovených GR ŽSR.

Pri doprave mimoriadnych zásielok sa železničný podnik riadi ustanoveniami Vyhlášok UIC 502-1 a 502-2 a predpisov ŽSR Z 7 a Z 1 (čl. 1330 - 1345), ktoré sa zaoberajú prerokovaním žiadostí o súhlas na dopravu mimoriadnej zásielky a stanovením podmienok ich dopravy. Železničný podnik zasiela žiadosti o súhlas na prepravu mimoriadnej zásielky na Odbor dopravy GR ŽSR (urmiza@zsr.sk ) písomne alebo elektronicky (vo formáte pdf, xls, doc, msg) alebo cez „Web formulár“.

Odkaz na elektronickú žiadosť o súhlas k preprave mimoriadnej zásielky - Web - formulár žiadosť :  https://aplikacie.zsr.sk/MizaFormular/
Užívateľská príručka sa nachádza v pravom hornom rohu pod piktogramom otáznika „ ? “

Na základe novelizovanej „Smernice pre poskytovanie vybraných doplnkových služieb pre železničné podniky a iné subjekty s využitím železničnej infraštruktúry v správe ŽSR“ oznamujeme, že s platnosťou od 01.04.2019 je v rámci celej siete ŽST poskytovaná jednotková cena za hodinu výkonu zamestnanca ŽSR (bez ohľadu do akej typovej pozície je zaradený) za poskytovanie doplnkových služieb do externého prostredia, a to vo výške 21,60 EUR za hodinu bez DPH.


Povolenia typovej prepravy

 


Dokumenty pre dopravcov