Oblastné riaditeľstvá


OBLASTNÉ RIADITEĽSTVÁ (OR) sú samostatnými organizačnými útvarmi Železníc Slovenskej republiky. Zodpovedajú za zverený majetok, pohľadávky a záväzky a riadia sa finančným plánom. Pre celú sieť ŽSR zabezpečujú prierezové, obslužné a technické činnosti. Hlavným predmetom činnosti OR je riadiť, organizovať a koordinovať dopravnú činnosť a vytvárať organizačné predpoklady na plnenie objednávok užívateľov železničnej infraštruktúry.Dokumenty pre dopravcov