Centrum logistiky a obstarávania


ŽSR pri poskytovaní alebo prevádzkovaní siete dopravných služieb verejnosti v oblasti železničnej dopravy zabezpečujú prostredníctvom vnútornej organizačnej jednotky, zapísanej do obchodného registra ako Železnice Slovenskej republiky - Centrum logistiky a obstarávania (ďalej len „CLaO“), obstarávanie a logistiku tovarov, obstarávanie služieb a prác pre potreby organizačných jednotiek Železníc Slovenskej republiky tak, aby tieto boli dodané v požadovanej kvalite, množstve, čase a na určené miesto v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a internými predpismi Železníc Slovenskej republiky.

Železnice Slovenskej republiky, poukazujú na skutočnosť, že podľa ust. § 9 ods.1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), napĺňajú definičné znaky obstarávateľa.

Ing. Juraj Hrehorčák

riaditeľ 

Kontakt

Tel.: 02/2029 2986
Fax: 02/2029 7131
Adresa: Klemensova 8, 813 61 Bratislava


Dokumenty pre dopravcov