Prevádzkovanie drezín


Dňom 01. 12. 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 311/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“). Účelom novelizácie zákona o dráhach bolo vytvorenie podmienok pre zjednodušenie procesu prevádzkovania drezín poháňaných ľudskou silou.

 Zoznam vybraných traťových úsekov, ktoré vyhovujú na prevádzkovanie koľajovej nemotorovej dopravy – drezín

  1. Zohor – Záhorská Ves
  2. Jablonica – Brezová pod Bradlom
  3. Zbehy – Radošina
  4. Plavecké Podhradie – Plavecký Mikuláš, a to v km 30,313 – 32,500.

Nižšie uvedené dokumenty stanovujú podmienky a postupy týkajúce sa uzavretia zmluvy o prenájme trate na prevádzkovanie nemotorovej koľajovej dopravy prostredníctvom drezín medzi ŽSR a prevádzkovateľom drezín. V zmysle § 28, odsek 8 zákona o dráhach sa zmluva uzatvára minimálne na 3 a maximálne na 10 rokov.Dokumenty pre dopravcov