Servisné zariadenia


 Všeobecné informácie

 Zákon Národnej rady SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 54 Podmienky prístupu k službám popisuje  prístup k servisným zariadeniam.

Servisným zariadením (podľa bodu 3, § 54 vyššie uvedeného zákona) je zariadenie vrátane pozemku, budovy a vybavenia, ktoré bolo vcelku alebo sčasti špeciálne upravené tak, aby umožnilo poskytovanie jednej služby alebo viacerých služieb uvedených v prílohe č. 13 časti B druhom až štvrtom bode.

Prevádzkovateľom servisného zariadenia (podľa bodu 4, § 54 vyššie uvedeného zákona) je podnikateľ, ktorý spravuje jedno servisné zariadenie alebo viac servisných zariadení alebo poskytuje železničným podnikom jednu službu alebo viac služieb uvedených v prílohe č. 13 časti B druhom až štvrtom bode.

"Vykonávacie Nariadenie komisie (EÚ) 2017/2177 z 22. novembra 2017 o prístupe k servisným zariadeniam a službám týkajúcich sa železničnej dopravy" stanovuje podrobnosti o postupe a kritériách, ktoré sa majú dodržiavať pri prístupe k službám, ktoré sa majú poskytovať v servisných zariadeniach uvedených v bodoch 2, 3 a 4 prílohy II k Smernici 2012/34/EÚ, ktorou sa zriaďuje jednotný železničný priestor.

Spoločná šablóna pre opis servisného zariadenia v slovenskomanglickom jazyku

Zoznam a opis servisných zariadení európskych krajín možno nájsť v grafickej podobe aj na portáli servisných zariadení (Rail Facilities Portal - RFP). Portál poskytuje rýchly prístup k informáciám o všetkých druhoch železničných zariadení, najmä o železničných zariadeniach nákladnej dopravy a pomáha prevádzkovateľom servisných zariadení plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo smernice 2012/34/EÚ a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2177. Portál železničných zariadení otvára nové príležitosti pre všetky druhy prevádzkových zariadení na zverejňovanie svojich informácií na marketingové účely.

Prístup k RFP je bezplatný a bez registrácie používateľa.
Ďalšie informácie sú zverejnené na portáli železničných zariadení: http://railfacilitiesportal.eu .

Informácie o servisných zariadeniach, ktorých prevádzkovateľmi sú ŽSR 
Miesta predaja prepravných dokladov  

Zoznam DB s prenajímanými priestormi určených na predaj prepravných dokladov
Vzor zmluvy o užívaní MPPD
Všeobecné podmienky užívania  služieb prístupu k miestam na predaj prepravných dokladov 

 Služba odstavných koľají

 Zoznam DB s koľajami určenými na poskytovanie služby odstavných koľají


Informácie o servisných zariadeniach, ktorých prevádzkovateľmi sú iné subjekty 
Terminály 
 Ostatní poskytovatelia


Dokumenty pre dopravcov