ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Špecializovaná príprava - legislatíva SR a predpisy ŽSR


Kód

Názov služby

Rozsah

Merná jednotka

Vstupná a aktualizačná odborná príprava, školenia a skúšky v oblasti špecializovanej prípravy

Motorová píla, krovinorez a traktorová kosačka

201.0110

VOP Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ručnú motorovú reťazovú pílu (oprávnenie 10.3)

26

osobohodina

201.0120

AP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať z ručnú motorovú reťazovú pílu (oprávnenie 10.3)

6

osobohodina

201.0130

VOP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať krovinorez

1

osobohodina

201.0140

AP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať krovinorez

5

osobohodina

Zdvíhacia plošina pre dopravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu

201.0210

VOP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ZP pre dopravu osôb s OSP

2

osobohodina

201.0220

AP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ZP pre dopravu osôb s OSP (prezenčná forma)

1

osobohodina

201.0230

AP - Osoba odborne spôsobilá obsluhovať ZP pre dopravu osôb s OSP (dištančná forma)

1

osobohodina

Určené technické zariadenia a iné špecializované školenia

205.0010

Základné školenie pre vodičov MV rôznych typov

1

osobohodina

205.0020

Opakované školenie pre VMV rôznych typov

7

osobohodina

207.0010

Opakované školenie vodičov CMV a referentských vozidiel

4

osobohodina

208.0010

Prezenčné školenie - základy o poskytovaní prvej pomoci

1

osobohodina

210.0010

Základné školenie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

7

osobohodina

210.0020

Opakované školenie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (prezenčná forma)

2

osobohodina

210.0030

Opakované školenie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (dištančná forma)

2

osobohodina

Práca s chemickými faktormi

211.0010

Školenie na prácu s herbicídmi

8

osobohodina

212.0011

Základné školenie - Bezpečná práca s chemickými faktormi

2

osobohodina

212.0012

Opakované školenie - Bezpečná práca s chemickými faktormi

2

osobohodina

212.0021

Bezpečná práca s chemickými faktormi - HERBICÍDY

2

osobohodina

212.0022

Bezpečná práca s chemickými faktormi - PHM

1

osobohodina

212.0023

Bezpečná práca s chemickými faktormi - AZBEST

1

osobohodina

Práca s chemickými faktormi

212.0024

Bezpečná práca s chemickými faktormi - ZÁSADY

1

osobohodina

212.0025

Bezpečná práca s chemickými faktormi - KYSELINY

1

osobohodina

212.0026

Bezpečná práca s chemickými faktormi - RIEDIDLÁ A ROZPÚŠŤADLÁ

1

osobohodina

212.0027

Bezpečná práca s chemickými faktormi - BAKTOROL

1

osobohodina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky skratiek

  • AP - Aktualizačná príprava
  • OŠ - Opakované školenie
  • VOP - Vstupná odborná príprava