ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity IV Bratislava - Oznamy


 

Informácie

 

Všetky vzdelávacie akcie sa uskutočňujú výhradne v pracovné dni !

 

Prehľad VA na internete: http://www.uivp.sk

 

Opakovaného (periodického) školenia  BOZP sa môžu zúčastniť iba zamestnanci, ktorí sú pozvaní pozvánkou. Objednávka a prihlášky na opakované BOZP musí byť zaslaná na IV najneskôr dva mesiace pred  ukončením platnosti.

Na BOZP si musí každý účastník školenia priniesť výkaz o vzdelávaní (len ŽSR), osvedčenie o odbornej spôsobilosti BOZP, inak nebude pripustený ku školeniu.

Spôsobilosť BOZP - externý odberateľ:

Spôsobilosti BOZP obsahuje školenie o požiarnej ochrane , základné školenie podľa pracovnej činnosti, školenie elektrokvalifikácie a overenie vedomostí.

Objednávka a prihlášky na získanie spôsobilosti BOZP musí byť doručená na IV do 15. dňa kalendárneho mesiaca tak, aby mohol byť žiadateľ zaradený na školenie v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

Spôsobilosť BOZP - interný odberateľ:

Spôsobilosti BOZP obsahuje školenie o požiarnej ochrane, základné školenie podľa pracovnej činnosti, prevádzkové minimum, školenie elektrokvalifikácie  a overenie vedomostí .

Upozorňujeme všetkých zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávacích akciách organizovaných ÚIVP Bratislava, na povinnosť predložiť na danej akcii zamestnanecký preukaz, prípadne iný doklad, kde je možné overiť názov zamestnávateľa a organizačnú zložku. Pokiaľ zamestnanec nepredloží takýto doklad, nebude sa môcť zúčastniť vzdelávacej akcie.

Odborná príprava pre odborné a periodické odborné skúšky organizovaná na inštitútoch vzdelávania je plánovaná v danom mesiaci na základe objednávky zo základného pracoviska.

Odborná príprava pre špecializované činnosti (práce vo výškach, elektro., žeriavnici a pod.) je organizovaná na inštitútoch vzdelávania v danom mesiaci na základe objednávky zo základného pracoviska.

Na OS, POS, MS a SSP prihlasuje zamestnancov poverený zamestnanec  prihláškou priamo na inštitút vzdelávania, ktorý  zabezpečuje vykonávanie  príslušných skúšok. Ak sa jedná o odbornú skúšku, v prihláške musí byť vpísaný dátum ukončenia odbornej prípravy, inak bude prihláška vrátená.

Zamestnanec musí ešte pred začiatkom skúšky predložiť skúšobnej komisii :

- Výkaz o vzdelávaní (u zamestnancov ŽSR)

- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

- Plán výcviku (podľa Z3 ŽSR)

- Preukaz o odbornej spôsobilosti (ak ho má zamestnanec už  vydaný)

- Preukaz spôsobilosti BOZP

- Preukaz totožnosti.

ŽSR ÚIVP ponúka vykonanie Základného kurzu Odborná príprava elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky v zmysle § 21 – 23 Vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z. z. pre záujemcov o získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, ktorí vyrábajú, montujú, rekonštruujú, vykonávajú opravy a údržbu vyhradených technických zariadení elektrických. Bližšie informácie získate na príslušnom inštitúte vzdelávania ÚIVP – Bratislava, Košice, Zvolen, Žilina, alebo na  www.uivp.sk