ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Politika kvality


Kam sa chceme dostať - vízia

Udržať si dominantné postavenie na trhu v oblasti poskytovania vzdelávacích a psychologických služieb pre prevádzkovateľov dráh a dopravcov na dráhe.
Stať sa konkurencieschopným a atraktívnym dodávateľom týchto služieb aj pre iných zákazníkov.

Čo robíme - misia

Našim poslaním je uspokojovať potreby a očakávania zákazníkov, prioritne prevádzkovateľov dráh a dopravcov na dráhe, prostredníctvom poskytovania komplexných, akreditovaných a systémom kvality manažovaných vzdelávacích a psychologických služieb.

Týmto podporujeme úsilie zákazníkov skvalitňovať a zefektívňovať ich prácu prostredníctvom odborného rastu a rozvoja zamestnancov.

Hodnoty ktoré vyznávame

Vyznávame otvorené partnerské vzťahy, budované na princípoch vzájomnej výhodnosti, dôvery a Etického kódexu zamestnanca ŽSR

Veríme, že spoločným úsilím všetkých zamestnancov, partnerov a vzájomným zdieľaním poznatkov môžeme trvale dosahovať úspech

Vážime si a uznávame kvalitu iných – i konkurencie a výsledky ich práce chápeme ako trvalú výzvu pre ďalšie skvalitňovanie našej práce

Veríme, že ľudský a odborný potenciál našich zamestnancov je zárukou kvality služieb, preto podporujeme ich rozvoj a sebarealizáciu pri zachovaní princípov tímovej práce

Veríme, že naša práca je poslaním a prináša prospech všetkým zamestnancom a partnerom

Veríme, že profesionálnym vystupovaním, spojením odbornosti zamestnancov s novými informačnými technológiami vytvoríme efektívny vzdelávací systém