ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Odborná spôsobilosť


O odbornej spôsobilosti a skúškach

Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe, môžu len odborne spôsobilí zamestnanci.

Predpoklady odbornej spôsobilosti musia spĺňať zamestnanci, ktorí:

 • zabezpečujú prevádzkyschopnosť dráhy,
 • zabezpečujú a riadia pohyb dráhových vozidiel na dráhe,
 • vedú hnacie dráhové vozidlá,
 • posudzujú technický stav dráhy, dráhových vozidiel a ich prevádzkyschopnosť,
 • vykonávajú činnosti, ktoré majú bezprostredný vplyv na bezpečnosť dopravy na dráhe,
 • organizujú, riadia a kontrolujú vyššie uvedené činnosti
 • vykonávajú technicko-bezpečnostnú skúšku dráhových vozidiel,
 • vykonávajú praktické skúšky spôsobilosti na vedenie dráhových vozidiel.

Zamestnanec je povinný podrobiť sa skúške na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Odbornou skúškou sa pri teoretickej časti skúšky zisťuje znalosť príslušných predpisov a pri praktickej časti skúšky schopnosť samostatne vykonávať príslušnú pracovnú činnosť.

Predpis Z 3 stanovuje overovanie odbornej spôsobilosti týmito druhmi skúšok a školení:

 • školenie s overením z BOZP,
 • odborná skúška (časť teoretická, časť praktická),
 • periodická odborná skúška,
 • mimoriadna skúška,
 • skúška z UTZ (v zmysle Vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z.),
 • skúška spôsobilosti,
 • aktualizačná príprava s overením (v zmysle Vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z.),
 • oprávnenie na činnosť.

Strata odbornej spôsobilosti

Osoba poverená výkonom kontroly podľa Prílohy 9 predpisu Z 3 je oprávnená odobrať osvedčenie o odbornej spôsobilosti zamestnancovi, ktorý:

 • sa nepodrobil pravidelnému školeniu, mimoriadnemu školeniu alebo periodickej odbornej skúške,
 • sa dopustil pri výkone práce vážneho odborného pochybenia, ktoré ohrozilo bezpečnosť a plynulosť prevádzky dráhy alebo dopravy na dráhe, najmä porušením alebo zanedbaním bezpečnostných alebo prevádzkových predpisov a pravidiel,
 • zavinil alebo spoluzavinil nehodu, ak jej príčinou bola neodbornosť.

O pravidelnom školení

Zákon 513/2009 Z.z.

Na udržanie odbornej spôsobilosti je zamestnanec povinný zúčastňovať sa najmenej dvakrát ročne pravidelných preškolení organizovaných povereným vzdelávacím zariadením alebo prevádzkovateľom dráhy.

Vyhláška 245/2010 Z.z.

Pravidelné školenie sa realizuje minimálne dvakrát ročne s rozložením na šesťmesačné obdobia pre osoby, ktoré musia splniť predpoklady odbornej spôsobilosti podľa § 32 ods. 4 zákona o dráhach. Záznam o školení sa zapíše do osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Predpis Z3

 • Pravidelným školením sa u zamestnancov doplňujú a udržujú potrebné odborné vedomosti. PVZ vypracuje a zverejní ročný plán rozpisu pravidelných školení podľa jednotlivých školiacich stredísk.
 • Pravidelné školenie spravidla delíme na bloky. Stanovený rozsah pravidelného školenia je záväzný pre všetky OÚ, keď vykonávajú činnosti, ktorých predmetom je prevádzkovanie dráhy a prevádzkovanie dopravy na dráhe, alebo vykonávajú zmluvou dohodnuté práce na dopravnej ceste.
 • Účasť na pravidelnom školení je povinná a započítava sa do pracovného času. Zamestnanci sú povinní zúčastňovať sa školenia v určených školiacich strediskách alebo formou elektronického vzdelávania.
 • Keď zamestnanec vykonáva niekoľko pracovných činností, musí sa pre udržanie odbornej spôsobilosti zúčastňovať PŠ v stanovenom rozsahu  pre každú vykonanú skúšku. Rozsah hodín v takomto prípade stanoví PVZ ako prienik rozsahu znalostí udržiavaných skúšok.
 • Vedúci OÚ zodpovedá za účasť svojich zamestnancov na pravidelnom školení, môže stanoviť povinnosť účasti na pravidelnom školení aj pre pracovné činnosti neuvedené v prílohách.