ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity IV Zvolen - Oznamy


O  Z  N  A  M

Školení a skúšok sa môžu zúčastniť iba zamestnanci, u ktorých sa neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19.  

Vzdelávacie akcie sa konajú za dodržania podmienok stanovených aktuálnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Útvaru vedúceho hygienika rezortu dopravy.

Ubezpečujeme, že všetky VA sa budú realizovať pri dodržiavaní hygienických a organizačných opatrení.

Dôležitý oznam: Zmeny účastníka po prihlásení na akciu budú akceptované iba z vážnych dôvodov a to max. do 48 hodín pred konaním akcie. Ďakujeme za pochopenie.

Prihlášky na odborné skúšky a periodické odborné skúšky zaslané cez aplikáciu
CEŠaS nebudú akceptované !!!

Od 01.01.2019 je školiace stredisko na ŽST Lučenec ZRUŠENÉ a OTVORENÉ NOVÉ školiace stredisko na ŽST Fiľakovo.

Informácie

 

Základného školenia BOZP sa môžu zúčastniť iba zamestnanci, ktorí sú pozvaní pozvánkou.

Spôsobilosť BOZP - externý odberateľ:

Spôsobilosti BOZP obsahuje školenie o požiarnej ochrane (1 hod), základné školenie BOZP (2 hod za predpokladu dokladovania 2-hodinového školenia zo všeobecnej legislatívy BOZP), školenie BOZP podľa pracovnej činnosti (2-4 hod), školenie elektrokvalifikácie §23 (3 hod) a overenie vedomostí .

Spôsobilosť BOZP - interný odberateľ:

Spôsobilosti BOZP obsahuje školenie o požiarnej ochrane (1 hod), základné školenie BOZP (2 hod za predpokladu dokladovania
2-hodinového školenia zo všeobecnej legislatívy BOZP), školenie BOZP podľa pracovnej činnosti (2-4 hod), prevádzkové minimum (3 hod), školenie elektrokvalifikácie §23 (3 hod) a overenie vedomostí z BOZP.

Upozorňujeme všetkých zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávacích akciách organizovaných ÚIVP Bratislava, na povinnosť predložiť na danej akcii zamestnanecký preukaz, prípadne iný doklad, kde je možné overiť názov zamestnávateľa a organizačnú zložku. Pokiaľ zamestnanec nepredloží takýto doklad, nebude sa môcť zúčastniť vzdelávacej akcie.

Elektronické vzdelávanie

Z dôvodu zvýšenia a skvalitnenia podpory pri riešení otázok v oblasti elektronického vzdelávania bol vytvorený kontakt na inšpektora zabezpečujúceho administratívu a správu elektronického vzdelávania.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom elektronického vzdelávania je možné kontaktovať p. Janku Ivaničovú na mobilnom čísle 0911 710 811 , doplniť správy účtov  od 9,00 do 13,00 hodiny   alebo emailom ivanicova.jana@zsr.sk  .

Konzultácie pre odborné a periodické odborné skúšky usporiadané na Inštitúte vzdelávania sú plánované v danom mesiaci na základe objednávky zo základného pracoviska.

Na OS, POS prihlasuje zamestnancov vedúci OZ alebo ním poverený zamestnanec písomne prihláškou priamo na Inštitút vzdelávania, ktorý  zabezpečuje vykonávanie  príslušných skúšok.

Zamestnanec musí ešte pred začiatkom skúšky predložiť skúšobnej komisii :

- Výkaz o vzdelávaní zamestnanca

- Plán výcviku (podľa Z3 ŽSR)

- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti (ak ho má zamestnanec už vydaný)

- Osvedčenie BOZP

- Preukaz totožnosti.

ŽSR ÚIVP ponúka vykonanie Základného kurzu Odborná príprava elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky v zmysle § 21 – 23 Vyhlášky MPSVR č. 508/2002 Z. z. pre záujemcov o získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, ktorí vyrábajú, montujú, rekonštruujú, vykonávajú opravy a údržbu vyhradených technických zariadení elektrických.

Bližšie informácie získate na príslušnom inštitúte vzdelávania ÚIVP-Košice, Zvolen, Žilina, Bratislava, alebo na www.uivp.sk