ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Pre zamestnancov vlečiek


Ponukový katalóg služieb ÚIVP pre železničné dráhy a vlečky mimo siete ŽSR

Ponukový katalóg služieb ŽSR Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie obsahuje základné informácie týkajúce sa získania, udržiavania a overovania odbornej spôsobilosti, spôsobilosti z BOZP a psychickej spôsobilosti zamestnancov železničných dráh a vlečiek mimo siete ŽSR.

Katalóg hnacích dráhových vozidiel

Katalóg hnacích dráhových vozidiel zobrazuje HDV používané na vlečkách. Hnacie dráhové vozidlá sú prehľadne zobrazené podľa označenia, radu a prenosu výkonu.

Prehľad kurzov a objednávkové listy

Aktuálny prehľad internátnych kurzov, ktoré sú plánované pre rok 2023 a objednávkové listy pre kurzy rušňovodičov, vodičov ŽSK, majstrov železničných tratí a stavieb a zamestnancov vykonávajúcich kontrolu a údržbu zabezpečovacej techniky.

Predpis OSV1 - Odborná spôsobilosť pre železničné dráhy a vlečky mimo siete ŽSR

-plagát

Podmienky pre zaradenie, ustanovenia o výcviku a zácviku, skúšky, organizácia a výkon skúšok, hodnotenie výsledku skúšok, administratíva skúšok, výchovno vzdelávacie aktivity, členenie odborných a osnovy odborných skúšok, účasť zamestnancov na pravidelnom školení podľa odborných skúšok, rozsahy znalostí, vzory tlačív.

Marketing Kontakty

Kyselicová Eva

Oblasť Bratislava

Kontakt

E-mail: kyselicova.eva@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5847
Mobil: 0903 455 106

Jarná Lýdia, Ing.

Oblasť Žilina

Kontakt

E-mail: jarna.lydia@zsr.sk
Tel.: 041/229 5352
Mobil: 0903 456 059

 

Vreštiaková Katarína, Ing.

Oblasť Zvolen

Kontakt

E-mail: vrestiakova.katarina@zsr.sk
Tel.: 045/229 3264
Mobil: 0911 895 689

Belászová Gabriela

Oblasť Košice

Kontakt

E-mail: belaszova.gabriela@zsr.sk
Tel.: 055/229 2704
Mobil: 0903 455 341