ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Organizačná štruktúra


ÚIVP je vnútorná organizačná jednotka ŽSR, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. ako odštepný závod s názvom:

Železnice Slovenskej republiky
Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Šancová 102/A
831 04 Bratislava

 

Na čele ÚIVP je riaditeľ, ktorý riadi činnosť ÚIVP a je za jej výsledky zodpovedný generálnemu riaditeľovi ŽSR. Riaditeľa vymenúva do funkcie a odvoláva z funkcie generálny riaditeľ ŽSR.

Vnútorné členenie ÚIVP:
Aparát:

 • procesný manažér,
 • manažér pre e-learning a projekty multimediálnych aplikácií,
 • oddelenie podporných činností a technickej správy , 
 • oddelenie vzdelávania a marketingu.

Základné pracoviská:

 •    Inštitút vzdelávania Bratislava,
 •    Inštitút vzdelávania Žilina,
 •    Inštitút vzdelávania Košice,
 •    Inštitút vzdelávania Zvolen,
 •    Základné pracovisko psychológie (ZPP),
 •    Stredisko internátnej prípravy (SIP) Strečno
 •    Úsek služieb ubytovania a stravovania