ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Spôsobilosť z BOZP


OBOZNAMOVANIE S OVERENÍM Z BOZP zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP a Predpis ŽSR Z3

Ostatný priestor – je každý ďalší pracovný priestor mimo prevádzkového priestoru a priestoru susediaceho s prevádzkovým priestorom. Je to priestor mimo obvodu železničnej dráhy alebo ochranného pásma železničnej infraštruktúry, ale patriaci pod správu ŽSR – Predpis ŽSR Z2

Prevádzkový priestor – je zároveň priestorom možného ohrozenia a to: koľajisko, koľaj trať – Predpis ŽSR Z2

Priestor susediaci s prevádzkovým priestorom – je priestor mimo prevádzkového priestoru, ktorý ale zasahuje (sa nachádza) do (v) obvodu (-e) železničnej dráhy alebo do ochranného pásma železničnej dráhy (v prípadoch, ak vlastníkom priestorov v tomto ochrannom pásme je ŽSR) – Predpis ŽSR Z2

Základné a opakované oboznamovanie s overením pre zamestnancov, ktorí do prevádzkového priestoru nevstupujú a pracovnú činnosť vykonávajú iba mimo prevádzkového priestoru alebo priestoru susediaceho s prevádzkovým priestorom ŽSR

BMA   Zamestnanec mimo prevádzkový priestor alebo priestor susediaci s prevádzkovým priestorom ŽSR

Zamestnanci, ktorí za žiadnych okolností nebudú vstupovať do prevádzkového priestoru alebo priestoru susediaceho s prevádzkovým priestorom ŽSR

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

3

14,01 €

Nemá

 

BMV   Vedúci zamestnanec mimo prevádzkový priestor alebo priestor susediaci s prevádzkovým priestorom ŽSR

Bezprostredne nadriadení a vedúci zamestnanci zamestnancom, ktorí za žiadnych okolností nebudú vstupovať do prevádzkového priestoru alebo priestoru susediaceho s prevádzkovým priestorom ŽSR

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

3

14,01 €

BMA

Základné a opakované oboznamovanie s overením oprávňujúce zamestnanca cez prevádzkový priestor alebo priestor susediaci s prevádzkovým priestorom ŽSR iba prechádzať a nevykonávať tu žiadnu pracovnú činnosť

BPC   Zamestnanec v prevádzkovom priestore alebo v priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR

Zamestnanci s oprávnením prechádzať cez prevádzkový priestor alebo priestor susediaci s prevádzkovým priestorom ŽSR

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

4

18,68 €

BMA

Základné a opakované oboznamovanie s overením oprávňujúce zamestnancov vykonávajúcich pracovnú činnosť v prevádzkovom priestore alebo v priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR

BPO   Obslužná činnosť

Zamestnanci vykonávajúci obslužnú činnosť na úseku dopravnej a prepravnej prevádzky a zamestnanci s odbornou skúškou č. 3, 11, 12, 17, 18, SSP 17/1,SSP 17/2

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

5

23,35 €

BMA, BPC

BPD   Dopravný zamestnanec

Dopravní zamestnanci, na úseku dopravnej a prepravnej prevádzky s odbornou skúškou č. 13,14,15 a 19,ktorí sú oprávnení riadiť dopravu na železničnej dráhe vrátane činnosti osamelý zamestnanec, zabezpečujúci a zabezpečovaný zamestnanec, čistič výhybiek, bezpečnostná hliadka, bezprostredne nadriadený zamestnanec a výkon posunovacích prác

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

5

23,35 €

BMA, BPC, BPO

BPD+ T5 VPS   Dopravný zamestnanec – vedúci pracovnej skupiny

Dopravní zamestnanci na úseku dopravnej prevádzky s OS č.13, 14, 15 a 19, ktorí sú oprávnení riadiť dopravu na železničnej dráhe vrátane činnosti osamelý zamestnanec, zabezpečujúci a zabezpečovaný zamestnanec, čistič výhybiek, bezpečnostná hliadka, bezprostredne nadriadený zamestnanec, výkon posunovacích prác a vedúci pracovnej skupiny

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

6

28,02 €

BMA, BPC, BPO

BPI+T1 TS   Zamestnanec železničnej infraštruktúry v oblasti železničných tratí a stavieb

Všetci zamestnanci v prevádzke infraštruktúry v oblasti tratí a stavieb vrátane činnosti osamelý zamestnanec, zabezpečujúci a zabezpečovaný zamestnanec a bezpečnostná hliadka

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

6

28,02 €

BMA, BPC

BPI+T1 TS + T5 VPS   Zamestnanec železničnej infraštruktúry v oblasti železničných tratí a stavieb

- vedúci pracovnej skupiny

Všetci zamestnanci v prevádzke infraštruktúry v oblasti tratí a stavieb vrátane činnosti osamelý zamestnanec, zabezpečujúci a zabezpečovaný zamestnanec, bezpečnostná hliadka a vedúci pracovnej skupiny

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

7

32,69 €

BMA, BPC

BPI+T2 EE   Zamestnanec železničnej infraštruktúry v oblasti elektrotechniky a energetiky

Všetci zamestnanci v prevádzke infraštruktúry v oblasti elektrotechniky a energetiky vrátane činnosti osamelý zamestnanec, zabezpečujúci a zabezpečovaný zamestnanec a bezpečnostná hliadka

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

6

28,02 €

BMA, BPC

BPI+T2 EE + T5 VPS   Zamestnanec železničnej infraštruktúry v oblasti elektrotechniky a energetiky

– vedúci pracovnej skupiny

Všetci zamestnanci v prevádzke infraštruktúry v oblasti elektrotechniky a energetiky vrátane činnosti osamelý zamestnanec, zabezpečujúci a zabezpečovaný zamestnanec, bezpečnostná hliadka a vedúci pracovnej skupiny

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

7

32,69 €

BMA, BPC

BPI+T3 OZT   Zamestnanec železničnej infraštruktúry v oblasti oznamovacej, zabezpečovacej techniky a telekomunikácií

Všetci zamestnanci v prevádzke infraštruktúry v oblasti oznamovacej, zabezpečovacej techniky a telekomunikácií vrátane činnosti osamelý zamestnanec, zabezpečujúci a zabezpečovaný zamestnanec a bezpečnostná hliadka

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

6

28,02 €

BMA, BPC

BPI+T3 OZT+ T5 VPS   Zamestnanec železničnej infraštruktúry v oblasti oznamovacej,

zabezpečovacej techniky a telekomunikácií – vedúci pracovnej skupiny

Všetci zamestnanci v prevádzke infraštruktúry v oblasti oznamovacej, zabezpečovacej techniky a telekomunikácií vrátane činnosti osamelý zamestnanec, zabezpečujúci a zabezpečovaný zamestnanec, bezpečnostná hliadka a vedúci pracovnej skupiny

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

7

32,69 €

BMA, BPC

BPR   Koľajové vozidlá, mimo vozidiel železničnej údržby

Rušňovodiči HKV a zamestnanci vykonávajúci v prevádzkovom priestore alebo v priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR opravu, údržbu, technickú prehliadku, čistenie koľajových vozidiel a ďalšie s tým súvisiace činnosti

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

5

23,35 €

BMA, BPC

BPR+T4 VŽÚ   Koľajové vozidlá železničnej údržby

Rušňovodiči - traťoví strojníci a rušňovodiči - elektromontéri vykonávajúci v prevádzkovom priestore alebo v priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR činnosti súvisiace s prácou vozidiel železničnej údržby vrátane opráv, údržby a čistenia

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

6

28,02 €

BMA, BPC, BPR

BPK   Koordinácia, riadenie a inšpekcia

Je určené : vedúcim zamestnancom, ktorí vykonávajú riadenie pracovných činností dvoch alebo viacerých úsekov (odvetvia) prevádzky; vedúcim prác, ktorí organizujú a riadia práce dvoch alebo viacerých úsekov prevádzky; zamestnancom vykonávajúcim inšpekciu, kontrolu, vyšetrovanie, oboznamovanie a vzdelávanie v oblasti BOZP; zamestnancom vykonávajúcim koordináciu projektovej dokumentácie, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých úsekov prevádzky; zamestnancom vykonávajúcim koordináciu BOZP na dvoch a viac úsekoch prevádzky; zástupcom zamestnancov pre BOZP

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

8

37,36 €

BMA, BMV, BPC, BPO, BPD, BPD+ T5 VPS, BPI+T1 TS, BPI+T1 TS + T5 VPS, BPI+T2 EE, BPI+T2 EE + T5 VPS, BPI+T3 OZT, BPI+T3 OZT+ T5 VPS, BPR, BPR+T4 VŽÚ, BPV

 

Nadstavbové označenie spôsobilosti z BOZP

Označenie spôsobilosti BPV je platné iba spolu s označením spôsobilosti

BPD, BPI+T1 TS, BPI+T1 TS + T5 VPS, BPI+T2 EE, BPI+T2 EE + T5 VPS,

BPI+T3 OZT,BPI+T3 OZT+ T5 VPS, BPO, BPR, BPR+T4 VŽÚ

neoprávňuje vykonávať činnosť „Vedúci pracovnej skupiny“,

na túto činnosť sa vyžaduje vykonanie technologickej skúšky T5 VPS.

Oboznamovanie sa vykoná súčasne s oboznamovaním spôsobilosti

BPD, BPI+T1 TS + T5 VPS, BPI+T2 EE, BPI+T2 EE + T5 VPS, BPI+T3 OZT, BPI+T3 OZT+ T5 VPS, BPO, BPR, BPR+T4 VŽÚ

alebo samostatne ako nadstavba

BPV   Vedúci zamestnanec v prevádzkovom priestore alebo priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR

Je určené: nadriadeným zamestnancom, ktorí vykonávajú riadenie pracovných činností iba na jednom úseku prevádzky (odvetvia); vedúcim prác, ktorí organizujú a riadia práce iba na jednom úseku prevádzky (odvetvia); vedúcemu stroja, vedúcemu pracoviska stroja, vedúcemu vozidla; zamestnancom vykonávajúcich kontrolnú činnosť iba na jednom úseku prevádzky (odvetvia); zamestnancom vykonávajúcim koordináciu projektovej dokumentácie, ktorá sa týka iba jedného úseku prevádzky (odvetvia); zamestnancom vykonávajúcim koordináciu BOZP iba na jednom úseku prevádzky (odvetvia)

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

1

4,67 €

Nemá

Technologické označenie spôsobilosti z BOZP

Špecifické oblasti pre oboznamovania s overením platné iba spolu s označením spôsobilosti

BPD a BPI+T1 TS, BPI+T2 EE, BPI+T3 OZT.

Oboznamovanie sa vykoná súčasne s oboznamovaním spôsobilosti

BPD, BPI+T1 TS, BPI+T2 EE, BPI+T3 OZT alebo samostatne ako nadstavba.

 

T5 - VPS   Vedúci pracovnej skupiny

Technologické špecifikácie pre vedúceho pracovnej skupiny

Počet hodín

Cena na osobu bez DPH

Ďalšie oprávnenia

1

4,67€ 

 

ŽSR ÚIVP môže podľa požiadavky objednávateľa organizovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce ako poverená právnická osoba (zákon č. 124/2006 Z.z.) a môže ako poverené vzdelávacie zariadenie stanoviť iný rozsah ako je uvedený v Predpise ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR.

Súvisiace školenia

Školenie o ochrane pred požiarmi podľa Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je realizované v rozsahu 1 hodiny na základe požiadavky odberateľa a v cene 4,67 € bez DPH na osobu.

Odbornú spôsobilosť v elektrotechnike na dráhach zabezpečuje ŽSR ÚIVP alebo iná poverená právnicka osoba. ŽSR ÚIVP Vám ponúka na základe Vašej požiadavky uvedené školenie minimálne poučenej osoby v rozsahu3 hodiny a v celkovej cene 14,01 € bez DPH na osobu.