Železnice Slovenskej republiky


Rekonštrukcie priecestí v centre Martina


12.06.2020

V centre Martina, v blízkosti železničnej stanice sa nachádzajú na trati Banská Bystrica - Žilina dve zničené priecestia. Na zlý stav poukazujú vodiči niekoľko rokov, problémom je prejazd, trpia nápravy a bezpečne sa dá prejsť len za minimálnej rýchlosti. Plánujete tieto priecestia zrekonštruovať? Jedno z nich ste modernizovali, ale len svetelnú signalizáciu. Dokončili ste aj rekonštrukciu stanice, týchto priecestí sa to však nedotklo.

Podľa našich informácií ide o železničné priecestia železničnej trate ŽST Fiľakovo – ŽST Martin,  a to v km 305,230 (ul. Robotnícka)  a v km 306,077 (ul. Čsl. Armády). Rekonštrukcie predmetných priecestí sú samostatne zaradené v investičnom pláne ŽSR. Dôvodom navrhovaných rekonštrukcií železničných priecestí je hlavne zaistenie bezpečnosti a plynulosti železničnej i cestnej dopravy cez priecestia ako aj dosiahnutie vyššieho kvalitatívneho štandardu pri prechádzaní cestnej dopravy cez železničné priecestia. Súčasťou rekonštrukcie sú aj práce na koľaji vlečkára v rámci priecestia 306,077 a stavebné úpravy priľahlých miestnych komunikácií a chodníkov oblasti priecestí.
V súčasnosti prebieha spracovanie projektovej dokumentácie predmetných rekonštrukcií. ŽSR si uvedomuje potrebu čo najrýchlejšieho spracovania projektovej dokumentácie a následnej realizácie vzhľadom na značne nevyhovujúci stav, ktorý dokážeme odstrániť len za pomoci nad rámec pridelených prostriedkov zo štátneho rozpočtu.  Právne dokumenty