Železnice Slovenskej republiky


Železničná poliklinika v Žiline na odpredaj


03.05.2021

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vyhlásili ponukové konanie formou elektronickej aukcie na odpredaj nehnuteľností železničnej polikliniky v Žiline.

Dlhodobým zámerom ŽSR v oblasti nakladania s nehnuteľným majetkom je racionalizácia jeho rozsahu a znižovanie nákladov na jeho správu. Zároveň je potrebné efektívne kapitalizovať ostatný  majetok, ktorý nesúvisí s hlavnou činnosťou ŽSR (teda správou a údržbou železničnej infraštruktúry). Takýmto trvalo nepotrebným majetkom sú aj nehnuteľnosti zdravotníckych zariadení ŽSR, ktorých proces postupného odčleňovania sa začal v roku 2005 a to formou prenechania týchto nehnuteľností do prenájmu licencovaným poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti.

Proces kapitalizácie týchto nehnuteľností aktuálne pokračuje prípravou na ich odpredaj. Týmto krokom ŽSR reflektujú na závery projektu "Lepšie fungovanie Železníc Slovenskej republiky", ktorý v roku 2019 zverejnil Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR po ukončení previerky v  spoločnosti. Jedným z prijatých opatrení bola úloha efektívne odpredať trvalo nepotrebný majetok a tým znižovať prevádzkové náklady na jeho správu a údržbu. „ŽSR ako manažér železničnej infraštruktúry a zároveň jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku prejavujú vôľu prijímať kroky, ktoré smerujú k stabilite firmy,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila. 

Jedno z prvých zariadení, ktorého proces kapitalizácie práve dospel do etapy vyhlásenia ponukového konania na odpredaj, sú nehnuteľnosti železničnej polikliniky v Žiline. Súbor týchto nehnuteľností (budovy a pozemky o výmere 3300m2) sa nachádza sa v zastavanom území mesta Žilina, v blízkosti autobusovej a železničnej stanice. Hlavná budova polikliniky v Žiline bola postavená v roku 1961. Stavba je päťpodlažná  (vrátane podpivničenia a podkrovia). 

V správe ŽSR prešla 2 rekonštrukciami – v roku 1996, pri ktorej prišlo napríklad k nadstavbe ďalšieho poschodia (podkrovia), výmene okien či zatepleniu obvodovej konštrukcie budovy a v roku 2017 sa v rámci opráv odstránila vlhkosť muriva a zrekonštruovalo podzemné podlažie.

Aj po odpredaji týchto nehnuteľností bude pokračovať poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v predmetnej poliklinike, nakoľko jednou z dôležitých podmienok odpredaja je cedovanie práv a povinností z platnej nájomnej zmluvy na kupujúceho.

Ostatné podmienky a detaily vyhláseného ponukového konania formou elektronickej aukcie sú zverejnené na https://www.zsr.sk/sluzby-verejnosti/obchodne-vzdelavacie-sluzby/predaj-prenajom-majetku/ v inzeráte s ID 2900.

Detailné podmienky ponukového konania (prihlasovacie podmienky, výška poplatku a zábezpeky, uzávierka PK, podmienky elektronickej aukcie atď.) sú zverejnené priamo v inzercii na webovom sídle ŽSR ww.zsr.sk.  Uzávierka prvej fázy ponukového konania je dňa do 30.06.2021 do 1400 hod. a potom bude pokračovať elektronická aukcia s riadne prihlásenými záujemcami.

ŽSR v roku 2021 plánujú vyhlásiť ponukové konania aj na odpredaj nepotrebného nehnuteľného majetku zvyšných zdravotníckych zariadení v správe ŽSR, konkrétne na železničné nemocnice s poliklinikou v Bratislave a Košiciach a železničnú polikliniku vo Zvolene.

O ŽSR – manažérovi infraštruktúry

ŽSR sú manažérom infraštruktúry a podľa zákona sú prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. V svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, zabezpečovacie zariadenia, železničné priecestia či železničné stanice.Právne dokumenty