Železnice Slovenskej republiky


Elektrifikácia úseku Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou


03.11.2021


Elektrifikácia úseku Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou prinesie rýchlejšie a pohodlnejšie cestovanie do Košíc 

Štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť spolu s generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky Miloslavom Havrilom dňa 28. októbra v Moldave nad Bodvou slávnostne prestrihli pásku pri príležitosti elektrifikácie takmer dvadsaťkilometrového úseku. Projekt umožní pripojenie vlakovej dopravy do Integrovaného dopravného systému Košického samosprávneho kraja a  jej súčasťou bude aj rekonštrukcia železničných staníc a zastávok.

,,Košice tvoria významný dopravný uzol východného Slovenska a našim zámerom je kontinuálne pokračovať v elektrifikačných prácach v smere na Banskobystrický kraj. Na elektrifikovanom úseku sa zlepší súbeh osobných a nákladných vlakov a zvýšia sa  parametre trate. Elektrifikácia  je spôsob ako zrýchliť cestovanie vlakom, ktoré bude cestujúcich pohodlnejšie a atraktívnejšie. Našim cieľom je postupne presúvať na železnice viac cestujúcich a tovaru, čím sa výrazne odľahčia cesty. Takéto smerovanie dopravy na železnice si však vyžaduje modernizáciu a investície,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť.

Na juhozápad od Košíc smeruje čiastočne dvojkoľajná trať do Plešivca a Zvolena, ktorá je dosiaľ elektrifikovaná  v úseku Košice – Haniska pri Košiciach. Trať je súčasťou hlavného južného železničného koridoru Košice – Zvolen – Bratislava, ktorý je zaradený do súhrnnej siete TEN-T.  Okrem úseku Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou a výhľadovo ráta s elektrifikáciou aj v úsekoch Moldava nad Bodvou – Fiľakovo a Fiľakovo – Zvolen.

„Práce na trati Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou
 napredujú podľa plánu. Ide o významnú investíciu, v rámci ktorej sa vybudujú zariadenia nevyhnutné pre jazdu elektrických vlakov ako trakčné vedenie či  transformačné stanice, čiastočne sa zmodernizuje železničný zvršok a spodok a zvýši sa rýchlosť vo vybraných oblúkoch. Výmenou zastaranej technológie v podobe staničných a traťových zabezpečovacích zariadení sa zvýši sa aj bezpečnosť úseku. Modernizácia železničnej infraštruktúry je nevyhnutná, keďže v blízkej budúcnosti rátame s výrazným zvýšením počtu vlakov aj cestujúcich,“
uviedol generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miloslav Havrila.

Podľa štúdie ÚHP je investícia potrebná pre lepšie využitie potenciálu železničnej trate Košice – Moldava nad Bodvou a možnosti dopravovať zamestnancov spoločnosti U.S. Steel (USS) Košice vlakmi. V súčasnosti ide o jedinú neelektrifikovanú trať zaústenú do Košíc. V budúcnosti sa tu ráta so zavedením tranzitných prímestských elektrických vlakov.

Projekt bude financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Prioritná os 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov. Zhotoviteľom diela je skupia „ELHAMO“ zložená z vedúceho člena ELTRA a člena TSS GRADE.  Celkové náklady na realizáciu projektu sú vo výške 58 801 975,66 EUR bez DPH. 

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra ( „OPII“)

predstavuje programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy, informatizácie spoločnosti
a podpory výskumu, vývoja a inovácií  na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja).

Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania.

 

O ŽSR – manažérovi infraštruktúry

ŽSR sú manažérom infraštruktúry a podľa zákona sú prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. V svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia či železničné stanice.Právne dokumenty