Železnice Slovenskej republiky


ŽSR začínajú elektrifikáciu v úseku Haniska - Moldava


01.07.2021

Železnice Slovenskej republiky včera, 30.6.2021, podpísali zmluvu s úspešným uchádzačom verejného obstarávania na národný projekt „Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, realizácia“.

,,Elektrifikácia trate medzi Haniskou pri Košiciach a Moldavou nad Bodvou je dobrá správa pre celý región. Obyvateľom prinesie rýchlejšie a pohodlnejšie cestovanie do Košíc. Verím, že aj vďaka elektrifikácii ľudia uprednostnia vlaky ako najekologickejšiu formu dopravy,” uviedol Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby.

Elektrifikáciou trate sa umožní pripojenie vlakovej dopravy uvedeného úseku do IDS Košíc. Samotná elektrifikácia je plánovaná ako jednosmerná trakčná napájacia sústavu 3 kV na izolačnú hladinu striedavej trakcie 25 kV, 50 Hz (väzba na koncepciu vozby uzlom Košice 3 kV). Optimalizáciou by malo prísť k modernizácii zabezpečovacích zariadení s možnosťou diaľkového ovládania. Taktiež príde k úprave ŽST a zastávok. V rámci projektu ostáva najvyššia traťová rýchlosť na úrovni 100 km/h. 

Dĺžka úseku plánovaného na elektrifikáciu je cca 20 km. Základným cieľom projektu je dosiahnuť lepší dopravný komfort cestujúcich zlepšením dynamiky jazdy a lepšou vybavenosťou trate. Zlepší sa aj súbeh osobných a nákladných vlakov na elektrifikovanom úseku. Ďalším cieľom je zvýšenie parametrov trate a zlepšenie využitia pracovnej sily“, uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.

Košice sú dôležitým železničným uzlom Východného Slovenska. Na juhozápad od Košíc smeruje čiastočne dvojkoľajná trať do Plešivca a Zvolena, ktorá je však elektrifikovaná len v úseku Košice – Haniska pri Košiciach. Trať je súčasťou hlavného južného železničného koridoru Košice – Zvolen – Bratislava, ktorý je zaradený do súhrnnej siete TEN-T.

Zámerom je kontinuálne pokračovať v elektrifikačných prácach v smere na Banskobystrický kraj (prioritne v úseku Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou a výhľadovo v úsekoch Moldava nad Bodvou – Fiľakovo a Fiľakovo – Zvolen).

Národný projekt „Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, realizácia“ bude financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Prioritná os 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov. Zhotoviteľom diela je skupia „ELHAMO“ zložená z vedúceho člena ELTRA a člena TSS GRADE.  Celkové náklady na realizáciu projektu sú vo výške 58 801 975,66 EUR bez DPH. 

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra ( „OPII“)

predstavuje programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy, informatizácie spoločnosti
a podpory výskumu, vývoja a inovácií  na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja).

Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania.

 

O ŽSR – manažérovi infraštruktúry

ŽSR sú manažérom infraštruktúry a podľa zákona sú prevádzkovateľom železničnej dráhy na území Slovenska. Vyplýva im z toho povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať na týchto dráhach dopravu pre všetkých prevádzkovateľov dopravy v zmysle dopravnej politiky štátu, a to bez akýchkoľvek diskriminačných obmedzení. V svojom portfóliu majú ŽSR v správe železničné trate (normálneho, širokého aj úzkeho rozchodu), trakčné vedenia, železničné tunely a mosty, železničné priecestia či železničné stanice.Právne dokumenty