Servisné zariadenia


 Všeobecné informácie

 Zákon Národnej rady SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 54 Podmienky prístupu k službám popisuje  prístup k servisným zariadeniam.

Servisným zariadením (podľa bodu 3, § 54 vyššie uvedeného zákona) je zariadenie vrátane pozemku, budovy a vybavenia, ktoré bolo vcelku alebo sčasti špeciálne upravené tak, aby umožnilo poskytovanie jednej služby alebo viacerých služieb uvedených v prílohe č. 13 časti B druhom až štvrtom bode.

Prevádzkovateľom servisného zariadenia (podľa bodu 4, § 54 vyššie uvedeného zákona) je podnikateľ, ktorý spravuje jedno servisné zariadenie alebo viac servisných zariadení alebo poskytuje železničným podnikom jednu službu alebo viac služieb uvedených v prílohe č. 13 časti B druhom až štvrtom bode.

"Vykonávacie Nariadenie komisie (EÚ) 2017/2177 z 22. novembra 2017 o prístupe k servisným zariadeniam a službám týkajúcich sa železničnej dopravy" stanovuje podrobnosti o postupe a kritériách, ktoré sa majú dodržiavať pri prístupe k službám, ktoré sa majú poskytovať v servisných zariadeniach uvedených v bodoch 2, 3 a 4 prílohy II k Smernici 2012/34/EÚ, ktorou sa zriaďuje jednotný železničný priestor.

Z uvedeného preto vyplývajú nasledovné termíny:

30.06.2018 Zverejnenie spoločnej šablóny na webovom sídle ŽSR

11.12.2018

Zverejnenie všeobecných informácií o servisných zariadeniach v Podmienkach používania železničnej siete

30.06.2019

Zverejnenie informácií o službách poskytovaných v servisných zariadeniach ich prevádzkovateľmi na webových sídlach

 
Informácie o servisných zariadeniach, ktorých prevádzkovateľmi sú ŽSR 

Informácie o servisných zariadeniach, ktorých prevádzkovateľmi sú iné subjekty 


Dokumenty pre dopravcov