Železnice Slovenskej republiky


Použité metódy výpočtu a merania


Použité metódy výpočtu a merania

V súlade s platným znením nariadenia vlády [2] boli hodnoty hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc stanovené postupom podľa postupu uvedeného v [4] s ohľadom na znenie [5] a nie postupom, ktorý je popísaný v Odbornom usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR [8].

Pri výpočtoch boli použité nasledovné zohľadnenia:

A/ Pri šírení zvuku, zo zdroja hluku (doprava po železničnej trati), bol uvažovaný vplyv terénu.

B/ Pri šírení zvuku bol zohľadnený vplyv geometrie objektov, vrátane protihlukových clôn.

C/ Výpočet fasádneho hluku pre potreby štatistiky (odhadované počty ľudí v pásmach, počet ľudí, ktorí bývajú v bytoch s tichou fasádou, počty škôl a nemocníc) bol robený bez odrazov zvuku od hodnotených budov.

D/ Pri výpočte bol zohľadnený útlm terénu, vodných plôch a vplyv lesného porastu na šírenie zvuku od jeho zdroja k miestu príjmu.

Pre odraz od vonkajších povrchov budov bol použitý útlm 1 dB (tým je nezávisle na frekvencii určený súčiniteľ absorpcie na 0,21). Vo výpočte sa zohľadnili všetky odrazy prvého rádu, ktoré vznikli namodelovanými odrazovými plochami vo vzdialenosti menšej ako 2000 m od zdroja alebo imisného bodu. Toto platí aj pre odrazený zvukový lúč a lúč clonený inými objektmi. Výpočet v miestach príjmu (imisných bodoch) sa urobil v rastri 10 m pre výšku 4 m nad terénom. Z hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc, získaných priamym výpočtom v bodoch rastra, sa interpoláciou vytvorili izočiary rovnakých hodnôt hlukových indikátorov. Pomocou izočiar (izofón) sa vytvorila plošná hluková mapa s farebne odlíšenými pásmami hodnôt hlukových indikátorov. Ako bolo uvedené, výpočet hodnôt hlukových indikátorov bol robený podľa postupu uvedenom v [4] s ohľadom na znenie [5]. Farebné rozlíšenie plôch, pre zobrazenie plošnej hlukovej záťaže, bolo urobené s ohľadom na požiadavky uvedené v Prílohe č. 1 nariadenia [2], resp. Prílohy IV smernice [3].

Hodnoty indikátorov hluku pred fasádou budov (takzvaný fasádny hluk), pre výpočet štatistík požadovaných v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC, boli vypočítané v miestach a postupom uvedeným v [2] s ohľadom na znenie [5].

Okrem výpočtov, boli urobené krátkodobé a dlhodobé kontrolne merania. Krátkodobé aj dlhodobé merania boli robené v súlade s [8]. Krátkodobé merania boli robené predovšetkým na overenie a spresnenie akustických emisných údajov časti úsekov železničných tratí. Dlhodobé merania boli robené za účelom získania informácií o celkovej hlukovej situácii v rôznych miestach okolia sledovaných tratí. Výsledky boli verifikované s údajmi z výpočtu.Právne dokumenty