Železnice Slovenskej republiky


Úvod, zoznam a stručný opis vybraných úsekov väčších železničných tratí v správe ŽSR


Spracovateľ:

EUROAKUSTIK, s.r.o., Letisko M.R. Štefánika 63, 82001 Bratislava
Vypracoval: Ing. Milan Kamenický
Číslo: ES-2022-07/35/SHM-ZSR2021/UVZ

Úvod, zoznam a stručný opis vybraných úsekov väčších železničných tratí v správe ŽSR

V zmysle Zákona SR č.2/2005 Z. z., v platnom znení, sú spracovatelia strategických hlukových máp (ďalej SHM) povinný poskytnúť údaje Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“), ktoré sú uvedené v Nariadení vlády č. 43/2005 Z. z.. Tieto údaje sú podkladom pre spracovanie správy, ktorá vyplýva Slovenskej republike zo znenia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC.

Požiadavky a rozsah pre strategické hlukové mapy územia okolia železničných dráh je popísaný v bode 4, prílohy č.1 k Nariadeniu vlády č. 43/2005 Z. z.. Obsah a rozsah vyplýva zo Zákona č. 2/2005 Z. z. a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC. Niektoré údaje, ktoré sú uvedené v nariadení a požadované Európskou komisiou sú fakultatívne a niektoré sú povinné. Ak údaje, ktoré sú fakultatívne, nie sú v čase spracovania strategickej hlukovej mapy dostupné alebo nie sú k dispozícii, nie je ich spracovateľ SHM povinný úradu poskytnúť.

V diele sú uvedené súhrnné informácie, ktoré je povinný spracovateľ strategickej hlukovej mapy v okolí železničných dráh poskytnúť úradu. Údaje sú pre územie v okolí vybraných úsekov železničných dráh v správe Železníc slovenskej republiky (ďalej ZSR), na ktorých bola v roku 2016 intenzita pohybov vlakových súprav vyššia ako 30 tisíc pohybov za rok (ďalej väčšie železničné dráhy).

Vybrané úseky väčších železničných tratí v správe ŽSR

Tabuľka železničných tratí v správe ŽSR, na ktorých bola v roku 2021 intenzita pohybu vlakov vyššia ako 30 tisíc vlakov za rok.

Úsek

Časti úseku

Trať

Počet prejazdov vlakov za rok 2021

Z1

Devínska Nová Ves - Zohor

ŽSR – 110

50 741

Zohor – Kúty

ŽSR – 110

47 789

Kúty – Kúty št. hr.

ŽSR – 110

55 976

Z2

Bratislava Rača - Trnava

ŽSR – 120

50 359

Trnava – Leopoldov

ŽSR – 120

45 416

Leopoldov – Piešťany

ŽSR – 120

36 787

Z3

Bratislava Vajnory – Galanta

ŽSR – 130

48 886

Galanta – Šaľa

ŽSR – 130

51 266

Šaľa – Palárikovo

ŽSR – 130

44 952

Palárikovo – Nové Zámky

ŽSR – 130

33 424

Nové Zámky – Štúrovo

ŽSR – 130

50 664

Z4

Nové mesto nad Váhom – Trenčín

ŽSR – 120

40 216

Trenčín – Trenčianska Teplá

ŽSR – 120

37 673

Trenčianska Teplá – Púchov

ŽSR – 120

35 974

Púchov – Žilina

ŽSR – 120

61 662

Žilina – Čadca

ŽSR – 127

35 757

Čadca – Čadca št. hr.

ŽSR – 127

39 807

Žilina – Odbočka Váh

ŽSR – 180

49 602

Odbočka Váh – Varín

ŽSR – 180

39 224

Varín – Vrútky

ŽSR – 180

47 443

Vrútky – Kraľovany

ŽSR – 180

48 994

Kraľovany – Štrba

ŽSR – 180

43 111

Štrba – Poprad

ŽSR – 180

36 217

Poprad – Spišská Nová Ves

ŽSR – 180

47 127

Spišská Nová Ves – Spišské Vlachy

ŽSR – 180

41 887

Spišské Vlachy – Margecany

ŽSR – 180

37 002

Margecany – Kysak

ŽSR – 180

46 357

Kysak – Košice

ŽSR – 180

54 414

Z5

ŽST Košice Barca – výhybka Slivník

ŽSR – 190

32 197

Z6

Zvolen – Banská Bystrica

ŽSR – 170

43 414

Úsek Z1: Hranica Bratislavskej aglomerácie po Kúty št. hr. (časť trate ŽSR- 110, Bratislava - Kúty - Břeclav), celková plocha 53, 2 km2
Úsek Z2: Hranica Bratislavskej aglomerácie po železničnú stanicu Piešťany (časť trate ŽSR-120, Bratislava - Žilina), celková plocha 71,6 km2
Úsek Z3: Hranica Bratislavskej aglomerácie po železničnú stanicu Štúrovo (časť trate ŽSR–130, Bratislava – Palárikovo – Štúrovo), celková plocha 115,7 km2
Úsek Z4: Železničná stanica Nové Mesto nad Váhom, po železničnú stanicu Žilina (časť trate ŽSR-120, Bratislava – Žilina). V Žiline sa úsek ďalej rozdeľuje. Jedna časť pokračuje na sever do Čadca štátna hranica (časť trate ŽSR-127, Žilina –Čadca – Mosty u Jablunkova) druhá časť pokračuje na východ, po okraj košickej aglomerácie (časť trate ŽSR-180, Žilina – Košice), celková plocha 379,0 km2
Úsek Z5: Hranica košickej aglomerácie po výhybku Slivník (časť trate ŽSR-190, Košice – Kalša – Trebišov), celková plocha 33,1 km2
Úsek Z6: Zo železničnej stanice Zvolen po železničnú stanicu Banská Bystrica (časť trate ŽSR 170, Zvolen – Vrútky), celková plocha 22,3 km2
Podľa údajov z Registra obyvateľov MZ SR, v riešenom území bolo k trvalému pobytu v roku 2021 prihlásených 386 115 obyvateľov, čo je približne 7,1 % z celkového počtu obyvateľov Slovenska (stav pre rok 2021).

Koľajnice na úseku Z1 sú pozdĺž celého úseku uložené na betónových podvaloch. Na niektorých častiach sú uložené pomocou pružného upnutia. Na úseku Z2 bola robená v posledných dvadsiatich rokoch kompletná rekonštrukcia. Jedná sa o modernú železničnú trať, s možnosťou dosahovania rýchlosti vlakových súprav do 160 km/h. Koľajnice sú upnuté pomocou pružného uloženia. Pozdĺž trate sú v niektorých úsekoch realizované protihlukové opatrenia na ceste šírenia medzi zdrojom a miestom príjmu vo forme protihlukových stien (PHS). Na úseku Z3 sú koľajnice väčšinou uložené na betónových podvaloch. Na časti úseku sú uložené pomocou pružného upevnenia staršej konštrukcie. V niektorých staniciach sú časti trate riešené pomocou drevených podvalov (výhybky, priecestia). V úseku Z4 prebiehali v roku 2021 rozsiahla a úplná modernizácia medzi ZŠ Púchov a ŽS Považská Teplá a medzi ŽS Lučivná a ŽS Poprad. Na týchto častiach sledovaných tratí z dôvodu prác na modernizácii v celom časovom intervale roka 2021, bola obmedzená prevádzka najmä z pohľadu traťových rýchlostí a využívania dvojkoľajnej prevádzky. Rekonštrukcia tratí do konca roka 2021 nebola ukončená. Po ukončení modernizácie bude v celej časti úseku od ŽS Nové mesto nad Váhom po ŽS Žilina mimo, bude trať riešená pomocou betónových podvalov s pružným upevneným koľajníc s protihlukovými opatreniami, vo forme protihlukových stien. V časti úseku pozdĺž trate ŽSR-127, Žilina – Čadca, medzi Žilinou a ŽS Krásno nad Kysucou bola urobená kompletná rekonštrukcia a prestavba trate. Koľajnice sú uložené na betónových podvaloch pomocou pružného uloženia. V okolí trate bolo vybudovaných cca 9,6 km protihlukových stien. V časti úseku zo ŽS Žilina do ŽS Lučivná, sú koľajnice uložené na betónových podvaloch. V časti zo ŽS Poprad do ŽS Krompachy, sú na niektorých úsekoch trate koľajnice uložené na betónových podvaloch a na niektorých úsekoch aj na drevených podvaloch. Od ŽS Krompachy, po hranicu Košickej aglomerácie, sú koľajnice uložené na betónových podvaloch. Na úseku Z5 sú koľajnice uložené na betónových podvaloch, len na priecestiach s niektorými cestnými komunikáciami, výhybkách a niektorých častiach železničných staníc, sú podvaly drevené. Na úseku Z6 sú koľajnice uložené na betónových podvaloch, len na priecestiach s niektorými cestnými komunikáciami, výhybkách a niektorých častiach železničných staníc, sú podvaly drevené.Právne dokumenty