Železnice Slovenskej republiky


Štatistické údaje, ktoré sa poskytujú komisii


Štatistické údaje, ktoré sa poskytujú komisii

V zmysle legislatívy [1], [2] a v súlade so znením smernice [3], sa údaje o hlukovej záťaži vzťahujú len na územie, na ktorom sa robila strategická hluková mapa. Pri spracovaní štatistických údajov, sa uvažovalo len s počtom obyvateľov, ktorí pre časový úsek spracovania strategickej hlukovej mapy (rok 2021), mali trvalý pobyt zaevidovaný v Registri obyvateľstva Ministerstva vnútra SR, v obydliach na území v okolí väčších dráh v správe ŽSR (stav v roku 2021). Údaje o počte obyvateľov v príslušných adresných miestach boli prevzaté z Registra obyvateľstva Ministerstva vnútra SR. Adresy, s počtami obyvateľov, boli na základe jedinečných identifikátorov pre každú adresu, priradené k adresnému miestu. Adresné miesto, na základe georeferencovaných údajov o jeho polohe, bolo priradené ku grafickému zobrazeniu budovy v geometrickom modeli riešeného územia. Priradenie počtu obyvateľov z adresného miesta k obytnej budove v modeli je s presnosťou lepšou ako 1,0 %.


Výsledky sú spracované v tabuľkovej forme. Podľa požiadaviek uvedených v Prílohe č.1 k nariadeniu vlády [2] a Prílohy IV smernice [3], s ohľadom na znenie smernice [4] a delegovanej smernice [5].


Pásma hodnôt sú rozdelené podľa Prílohe č.1 k nariadeniu vlády [2] a Prílohy IV smernice [3]. V skutočnosti napr. pásmo 60 – 64 zahŕňa územie, kde hlukový indikátor je od hodnoty 60 dB až po hodnotu 64,9 dB.

V čase spracovania strategickej hlukovej mapy v územiach v okolí väčších železničných dráh v správe ŽSR, pre stav v roku 2021, neboli k dispozícii údaje o bytoch so špeciálnou izoláciou proti vonkajšiemu hluku podľa znenia [2] a [3]. Z uvedeného dôvodu nebolo robené hodnotenie uvedené v odseku 4. písm. g/ nariadenia [2], odhadovaný počet ľudí, ktorí žijú v bytoch so špeciálnou izoláciou proti vonkajšiemu hluku v stanovených pásmach hodnôt hlukových indikátorov Ldvn a Lnoc.Právne dokumenty