Železnice Slovenskej republiky


Programy na kontrolu hluku, ktoré boli realizované v minulosti, a miestne protihlukové opatrenia


Programy na kontrolu hluku, ktoré boli realizované v minulosti, a miestne protihlukové opatrenia

V okolí uvedených železničných tratí, boli v minulosti realizované systémové protihlukové opatrenia na úseku Z2, Bratislava Rača – Leopoldov, a na úseku Z4, Žilina – Čadca, v časti Žilina - Krásno nad Kysucou. Na uvedených častiach železničných tratí bola robená modernizácia spojená s kompletnou prestavbou. V rámci tejto prestavby boli realizované aj protihlukové opatrenia. Realizácia opatrení na zníženie hlukovej záťaže v dotknutom vonkajšom chránenom priestore bola robená formou protihlukových stien pozdĺž železničných tratí (clonenie na dráhe šírenia zvuku od zdroja zvuku k miestu príjmu). Iné systémové opatrenia neboli realizované. Na úseku Z2, v časti Trnava – Leopoldov, bola realizovaná výstavba protihlukových stien v dĺžke 2.6 km. Na úseku Z4, Žilina – Čadca, v časti Žilina – Krásno nad Kysucou, bola realizovaná výstavba protihlukových stien v celkovej dĺžke cca 9.6 km.

V čase spracovania strategickej hlukovej mapy, v okolí železničných tratí v správe ŽSR, na ostatných uvedených úsekoch neboli realizované systematické programy a opatrenia na zníženie hlukovej záťaže spôsobovanej prevádzkou na sledovaných železničných tratiach.Právne dokumenty