Železnice Slovenskej republiky


Výstavna novej jednokoľajovej železničnej trati Turňa nad Bodvou - Rožňava


Výstavba novej jednokoľajovej železničnej trati Turňa nad Bodvou – Rožňava.

Digitalizácia fotografií sa pripravuje.

25. januára 1955 bola na východnom Slovensku odovzdaná do prevádzky nová jednokoľajová železničná trať z Turína nad Bodvou do Rožňavy. Výstavbu uskutočňovali železničiari dobrovoľnými smenami, zostavenými z pracovníkov všetkých skupín. Nová vybudovaná trať s celkovou dĺžkou 35 km, s Jablonovským tunelom dĺžkou 3120 m, s početnými objektmi skrátila predtým existujúce trate o niekoľko stoviek kilometrov. Celkový objem výkopov bol 1.132.000 m3 z ktorého 560.000 m3 bolo v skalnej pôde. S traťovou výstavbou sa začalo koncom roku 1952. Predtým sa práce prevažne uskutočňovali ručne s neveľkou mechanizáciou. V priebehu roku 1953 sa zavádzala predovšetkým mechanizácia pôdnych prác.

 

Obsah albumu

1. – 10. – bez popisu
11. Rozbíjanie veľkého násypu
12. Úprava svahu
13. Vybudovanie hrádze 30 m výšky pri dedine Jablonov nad Turňou
14. Spôsob výkopu skalnej pôdy nad lesom Hrhov
15. Spôsob výkopu pri obci Dvorníky v bahnitých pôdach
16. Výkop pri obci Dvorníky so železničných zvrškom pred záverečnou úpravou odvodňovacej stavby
17. Spevnenie bahnitého základu (dna) na stanici Lipovník
18. Pozdĺžna drenáž, urobená pri spevnení základov na stanici Lipovník
19. Hotové pôdospevňovacie práce s použitím škvary na stanici Lipovník
20., 21., 22. V hlbokých výkopoch urobených v horských morénových hlinách často vznikali zosuvy svahov vo veľkých rozmeroch
23. Odvodňovacia priekopa z pripravených betónových blokových žľabov
24. Detail položenia žľabov priekopy z betónových blokov
25. Betónová odvodňovacia priekopa medzi dvomi traťami
26. Železobetónový klenbový nadchod
27. Dočasný dvojpólový most cez cestu zo zváraných nosníkov
28. Južný portál Jablonovského tunela
31. Sklad štrku pre kladenie na stanici Rožňava
32. Montovanie článkov
33., 34. Rozvoz článkov na trati
35., 36. Strojové kladenie hotových článkov
37. Usadenie štrku
38. Spevňovanie štrku v tuneli
39. Strojové kladenie v tuneli
40. Pohľad z Jablonovského tunela po kladení
41. Hotová trať pred južných portálom Jablonovského tunela
42., 42. (43.) Hotová trať medzistaničného úseku
44. Hotová trať na stanici Hrhov
45. Hotová trať na stanici Rožňava
46. Príchod prvého vlaku
47. Otvorenie trasy ministrom dopravy a komunikácie 25. januára 1955

Inovačné metódy montovania železničných mostov.

Hlavné riadenie dopravnej výstavby uskutočnilo celú škálu výstavby mostov v rokoch 1952-1955. Pre ich urýchlenie a zlacnenie výstavby sa používali nové montážne metódy. Na základe tohto cieľu boli navrhnuté a vyskúšané niektoré metódy veľkých stavieb bez skruže alebo s použitím skruže a lešenia s minimálnou spotrebou dreva.

1. Umiestnenie hotovej celistvej nosnej konštrukcie mosta za pomoci lokomotívnych parných žeriavov s nosnosťou 50 t. Na obrázku je odstránenie kovového zväzku z dvoch častí s dĺžkou 25 m
2. Celkovo nainštalovaný hotový most 
3. Šikmý priechod nad cestou s použitím dvoch zvarených kovových nosných konštrukcii spojených s oceľobetónovou doskou. Zvarená nosná konštrukcia s teoretickým rozpätím 32 m bola nainštalovaná za pomoci 2 lokomotívnych parných žeriavov s nosnosťou 50 t, nachádzajúcich sa na susednej trati
4. Výstavba dvojkoľajového železobetónového klenbového mosta na novej trati. Pre urýchlenie prác pri vybudovaní násypu bol zriadený dočasný most
5. Nový dvojkoľajový viadukt pri dokončovacích prácach
6. Železobetónový dvojkoľajový viadukt na novej trati
7. Montáž šikmého priehradového mosta na lešeniach vyrobených z inventárnych nosníkov profilu I.
8. Montáž žeriavu pre nakládku uhlia za pomoci montážnych stožiarov

Na jednokoľajovej železnici bola nevyhovujúca záťaži stará nosná konštrukcia vymenená novou vážiacou 120 t. Do tejto váhy sa počíta váha železničného zvršku, priečnikov a pokrytie s ktorým sa inštalovala nosná konštrukcia. Boli použité dva portálové žeriavy s výškou 25 m, za pomoci ktorých bola nosná konštrukcia zdvihnutá zo žel. rampy. Stará nosná konštrukcia, nachádzajúca sa pod visiacou novou bola premiestnená v priečnom smere na drevené dočasné opory a nová nosná konštrukcia bola umiestnená na opory. Rovnakým spôsobom bola stará nosná konštrukcia celá zdvihnutá, spustená na žel. rampy a vypravená na stanicu.

9. Nová nosná konštrukcia bola zmontovaná na stanici a naložená na dve železničné rampy
10. Železničné rampy s novou nosnou konštrukciou smerujú k mostu
11. (13.) Pohľad zo strany na nosnú konštrukciu počas jej príchodu k mostu
12. (14.) Celkový pohľad. Na žel. rampách sa nachádza nová nosná konštrukcia
15. Detaily opierania nosnej konštrukcie na žel. rampe
16. Navijak portálového žeriavu
17. Detail lanovej kladky
18. Zavesená nová nosná konštrukcia po odchode žel. rampy. Napravo od opory je pripravený ľahký drevený pilier, na ktorý bude premiestnená stará nosná konštrukcia
19. Príprava starej nosnej konštrukcie k priečnej preprave. Nad ňou sa nachádza nová nosná konštrukcia, ktorá je zavesená na portálových žeriavoch
20. Pohľad zospodu na zavesenú nosnú konštrukciu
21. Pohľad zospodu z druhej strany, kde sa nachádza pomocný drevený pilier pre premiestnenie starej nosnej konštrukcie
22. Stará nosná konštrukcia je premiestnená, nová na spúšťa na piliere

Pre stavbu železobetónových doskových mostov ponúkol Ing. Vsevolod Svetozarov hlavný inžinier Železničnej stavby v Prahe, novú metódu umiestnenia hotových doskových nosných konštrukcií váhou do 100 t za pomoci lokomotívnych parných žeriavov s nosnosťou 50 t. Táto metóda mala veľké uplatnenie a teraz sa všade používa. Touto metódou bolo už postavených niekoľko desiatok mostov.

23. Výroba železobetónových dosiek nosných konštrukcií v susedstve s prevádzkovanou traťou
24. Inštalácia 30 t dosky jedným žeriavom
25. Detail závesu pre spojenie dosky spolu so základom
26. Detail armatúry dosky so slučkami pre zavesenie
27. Detail zavesenia dosky a chodníkov
28. Závesná slučka sa zreže autogénom
29. Inštalácia 70 t dosky dvoma lokomotívnymi parnými žeriavmi nosnosťou 50 t
30. Nosná konštrukcia pred inštaláciou
31. Konečná fáza inštalácie dosky

Najväčší železničný most v strednej Európe z predbežne napínaného železobetónu. Inštalácia dvoj T-čkových blokov za pomoci prístavných hrádzí priečnym zasúvaním. Pre každú trať sa používalo 5 hotových dvoj T-čkových blokov z predbežne napínaného železobetónu. Bloky boli dlhé 23,1 m a 25,6 m a váhou 33 t a 44 t. K nakládke a vykládke blokov sa používali lokomotívne parné žeriavy s nosnosťou 50 t. Bloky boli k objektu dopravené zo závodu nachádzajúceho sa 165 km od staveniska. Nosná konštrukcia pre jednu trať s váhou 180 t a 230 t bola priečne premiestnená za pomoci prístavných hrádz vybavených hydraulickými zdvihákmi.

32. (34.) Pohľad na Karlinský viadukt nad ul. Křižika v Prahe, v pôvodnom stave v r. 1848
35. Pojazdné a nepojazdné prístavné hrádze pre priečne premiestnenie nosnej konštrukcie
36. Detail pojazdných prístavných hrádzí s podvozkami
37. Inštalácia nepojazdných prístavných hrádzí
38. Detail inštalácie oporného lešenia na podvozky, s hydraulickým vybavením nosnosťou 150 t
39. Pohľad na hotové prístavné hrádze s rýhovacími traťami pre priečne premiestnenie
40. Naloženie hotových blokov z predbežne napínaného železobetónu
41. Pripevnenie naloženého bloku na žel. rampu. Pre zjednodušenie prechodu vozňov cez oblúk sa opierala nosná konštrukcia na nosníky natreté maslom a grafitom
42. Vykládka blokov z predbežne napínaného železobetónu na montážne lešenie
43. Pohľad na pojazdné a nepojazdné prístavné hrádze zo strany. Na pojazdných sa už nachádzajú dva vyložené bloky
44. Armatúra konzoly chodníka
45. Nosná konštrukcia sa nachádza na prístavných hrádzach pripravených k priečnemu premiestneniu. Každá časť je samostatná pre jednu trať a váži 180 t
46. Zdvihnutie odbremeniaceho zväzkového mostu parnými žeriavmi. Napravo – hotové nosné konštrukcie z predbežne napínaného železobetónu, pripravené k priečnemu premiestneniu
47. Bočný pohľad na premiestnenú nosnú konštrukciu ľavej trati. Pre pravú trať sú pripravené oporné časti na pilieri
48. Pohľad na nainštalovanú nosnú konštrukciu ľavej trati. Dole sú úlomky betónu po výbuchu pilierov
49. Nosná konštrukcia pred záverečnými prácami

Na nových tratiach alebo na rekonštrukciách tratí sa uskutočňovalo inštalácia viaduktov za pomoci portálových žeriavov, ktoré sa premiestňovali, alebo za pomoci vešania pre pozdĺžne zasúvanie nosnej konštrukcie.

50. Inštalácia viaduktu za pomoci portálových žeriavov. Dole na zemi zmontovaná nosná konštrukcia pripravené na zdvihnutie
51. Inštalácia štvrtej nosného konštrukcie viaduktu za pomoci portálových žeriavov. Jeden portál sa nachádza v štádiu premiestnenia z tretej do štvrtej nosnej konštrukcie
52. Dokončená montáž viaduktu pozostávajúceho z piatich nosných konštrukcií bez lešenia. Na poslednej nosnej konštrukcii sa ešte nachádzajú montážne portálové žeriavy za pomoci ktorých sa nosné konštrukcie zdvíhali hore
53. Zdvihnutie hotovej celej nosnej konštrukcie za pomoci dvoch portálových žeriavov. Cez rieku boli nainštalované nízke montážne lešenia, na ktorých sa uskutočňovali práce
54. Inštalácia viaduktu pre dve trate na trati Družby za pomoci portálových žeriavov
55. Stavba montážneho lešenia z inventárnych montážnych podper a nosníkov profilu I pre viadukt na novom úseku rekonštrukcie
56. Stredové pole viaduktu
57. Pohľad na viadukt z rieky
58. Pohľad na viadukt zo strany
59. Pohľad medzi dvoma nosnými konštrukciami
60. Pohľad na krajné pole viaduktu
61. Pohľad na viadukt z dolnej zóny
62. Pohľad zdola na most
63. Celkový pohľad na viadukt zo strany existujúcej trati
64. Pozdĺžne zasunutie hotovej nosnej konštrukcie na osi za pomoci zavesovania na montážne stožiare
65. Pozdĺžne zasúvanie dvoch kovových nosných konštrukcií. Pravá nosná konštrukcia je už na mieste, ľavá sa len blíži
66. Vysunutie šikmej kovovej nosnej konštrukcie na os zavesením. Priečny pohľad - nosná konštrukcia vysunutá takmer do polovice rozpätia
67. (69.) Naloženie starej nosnej konštrukcie na 4 železničné rampy
70. Inštalácia železobetónového úložného bloku na pilier parným žeriavom
71. Inštalácia železobetónových úložných blokov na oporný pilier parným žeriavom
72. Nové kovové nosné konštrukcie, ktoré dorazili na žel. rampách a pripravené k spúšťaniu
73. Nové nosné konštrukcie nainštalované na pilierePrávne dokumenty