Železnice Slovenskej republiky


História archívu ŽSR


Z histórie archívu ŽSR

Vznikom prvej Československej republiky a zriadením štátneho podniku ČSD nastala potreba vybudovať i železničný archív. Po rozpade Rakúsko-Uhorska sa archívne dokumenty ako aj živá registratúra z Viedne presunuli na Ministerstvo železníc ČSR. Archívna rozluka s Budapešťou sa však nikdy neuskutočnila. Na danú situáciu preto Ministerstvom železníc  6. 2.1923 vydalo výnos č. 81532, ktorým bol právoplatne založený železničný archív, ktorý sídlil v Prahe a súčasne bol vypracovaný aj archívny poriadok. Železničný archív bol organizačne začlenený k departmentu 1/2. - veci správne. Československý železničný archív bol zriadený za účelom uchovania, usporiadania a archívneho spracovania všetkých písomností, ktoré mali trvalú dôležitosť pre štátnu železničnú správu vo všetkých jej odboroch a odvetviach, alebo ktoré mali historickú hodnotu.

Dňa 31.9.1924 Ministerstvo železníc schválilo Kancelársky a spisový poriadok. Správa a štruktúra archívu vychádzala zo železničného archívu vo Viedni. V tomto roku bol vydaný aj Predpis o formálnej manipulácii so spismi u československých štátnych železníc pre Ministerstvo železníc, riaditeľstvá štátnych železníc a služobné miesta. Vydaním tohto predpisu sa položili základy pre registratúru, manipulovanie so spismi a archívu. Uvedený Kancelársky poriadok prakticky platil až do roku 1950. Takto schválený kancelársky poriadok bol na Slovensku zavedený na riaditeľstvách v Bratislave a Košiciach. Táto forma kancelárskeho poriadku sa uplatnila aj počas obdobia Slovenského štátu. Zmena nastala až v roku 1951.

V roku 1947 bol vydaný nový archívny poriadok, kde bolo riadením dopravného archívu poverené prezídium ministerstva dopravy. Po vzniku ministerstva dopravy a ministerstva železníc sa rozdelil dopravný archív na archív ministerstva dopravy a archív ministerstva železníc. V roku 1951 bol vydaný Spisový poriadok a spisový plán. Platil pre všetky riaditeľstvá. Riešil manipuláciu so spismi, avšak neriešil vyraďovanie a hodnotenie záznamov, to prebiehalo podľa poriadku z roku 1947.

V roku 1952 boli zriadené archívy jednotlivých správ dráh, ktoré pracovali ako zložky Ústredného železničného archívu. V tomto roku sa pripravil aj Kancelársky poriadok, ktorý platil od roku 1953 a dával za povinnosť ukladať historicky cenné spisy do jednotlivých archívov. V roku 1960 Ministerstvo dopravy vydalo Smernice pre vyraďovanie (Skartáciu) písomností v obore pôsobnosti ministerstva dopravy Oo 9/S.

Prelomovým medzníkom v železničnom archívnictve sa stal rok 1961, kedy zanikol ústredný železničný archív a archívne fondy boli rozdelené do štátnych a podnikových archívov jednotlivých správ dráh. Toto rozhodnutie bolo veľmi nesprávne a neodborné. Dôsledkom  bolo narušenie integrity celého železničného archívneho systému, čo v neskoršom období malo za následok straty a zničenie obrovského množstva archívneho materiálu. Po roku 1963 podnikové archívy správy dráh pôsobia ako detašované pracoviská podnikových archívov v Prahe a Bratislave. V tomto období boli archívy spravované jedným zamestnancom, čo malo za následok ich úpadok. Činnosť podnikových archívov sa riadila smernicami Federálneho ministerstva dopravy M 26 Smernice pre podnikové archívy platnej od 1.1.1975, ktorá platila pre všetky podnikové archívy v rezorte Federálneho ministerstva dopravy.

Vyraďovaním a teda aj odovzdávaním archívnych dokumentov sa zaoberali Smernice pre vyraďovanie písomností v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy M 25 z roku 1974 a ktoré boli aktualizované v roku 1979.  Zmena zo zlej situácie v archívnictve na železnici sa začala riešiť začiatkom osemdesiatych rokov. Mali k tomu prispieť aj rôzne kurzy, akými bol aj kurz pre podnikových archivárov v školskom roku 1982/83, ktorý sa konal v Prahe, a ktorého sa zúčastnila podniková archivárka zo Správy východnej dráhy. Na tento zlý stav zareagoval aj Odbor správny a organizačný Správy východnej dráhy, pod ktorý bol organizačne začlenený archív a v roku 1984 vydal Spisový a skartačný plán Správy východnej dráhy.

Patričné uznanie o výpovednej hodnote železničných archívov prišlo v roku 1991, keď Ministerstvo vnútra SR zaradilo podnikový archív ČSD, vtedajšieho Oblastného riaditeľstva v Bratislave, do kategórie archívov mimoriadnej dôležitosti, čo odôvodnilo nasledovne: „Vzhľadom na hodnotu v ňom uložených archívnych dokumentov, ako i vzhľadom na jeho postavenie v rámci podnikového archívnictva." 

V roku 1994 Generálne riaditeľstvo ŽSR vydalo Spisový poriadok Generálneho riaditeľstva ŽSR, v ktorom je definovaný podnikový archív a jeho hlavné úlohy. V tomto období už je archív GR ŽSR organizačne začlenený v odbore vnútorných vecí, oddelenie ochrany. Archív GR ŽSR metodicky riadi archívy prevádzkových riaditeľstiev. Tento spisový poriadok bol aktualizovaný v roku 1996. Napriek tomu, že spisová služba a podnikový archív boli začlenené pod už spomínaný odbor vnútorných vecí, spracovateľom spisového poriadku bol odbor stratégie a expertízy.

Rozdelením ŽSR na ŽSR a ZSSK, a.s. v roku 2002 dochádza aj k spisovej rozluke. Nástupníckou organizáciou zodpovednou za všetky dokumenty pochádzajúce z činnosti ŽSR a jej právnych predchodcov sa stali ŽSR.          

V dnešnej dobe organizačný útvar GR ŽSR pre správu registratúry a archívu v súlade s platnou legislatívou zabezpečuje čo najlepšie a najefektívnejšie dodržiavanie štandardov nevyhnutných pri manipulácii so spismi a archívnymi dokumentmi významnej historickej hodnoty nielen pre GR, ale aj všetky vnútorné organizačné jednotky ŽSR.

 

Zdroje:
- KALLO, P. 2012.  Vznik železničných archívnych dokumentov z obdobia prvej.
- ČSR a ich súčasný stav. [diplomová práca]. Bratislava : FiFUK, 2012, 110 s.
- KUNT, M. 2004. Vývoj dopravního archivnictví v Československu se zvláštním zřetelem k archivům železničním. In Železnice a historie [online]. 2004. [cit. 2012 06-22]. Dostupné na : http://archiv.kvalitne.cz/studie/archiv/index.htm.
- ČSD. Spisový řád Československých státních drah, národního podniku A 11 - č, 1951.
- ČSD. Spisový plán Československých štátnych železníc, národného podniku A 12 - s, 1951.
- Ministerstvo dopravy. Kancelársky poriadok pre správy dráh A 11 - s,  1953.
- Federální ministerstvo dopravy. Směrnice pro podnikové archívy M 26, 1975.
- Federálne ministerstvo dopravy. Smernice pre vyraďovanie písomností v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy M 25, 1974.
- Federální ministerstvo dopravy. Skartační řád pro vyřazování písemností v působnosti federálního ministerstva dopravy M 25, 1979.
- ČSD. Spisový a skartačný plán Správy východnej dráhy, 1984.
- ŽSR GR. Spisový poriadok Generálneho riaditeľstva ŽSR v Bratislave, 1994.
- ŽSR GR. Organizačný poriadok Železníc Slovenskej republiky, 1994.
- ŽSR GR. Spisový poriadok Generálneho riaditeľstva ŽSR v Bratislave, 1996.
- ŽSR GR. Organizačný poriadok Železníc Slovenskej republiky, 1996.Právne dokumenty