Železnice Slovenskej republiky


ŽSR/ modrenizácia - úsek Paludza – Liptovský Hrádok


30.05.2017

Podľa ŽSR je stavba modernizácie železničnej trate Liptovský Mikuláš – Poprad, úsek Paludza – Liptovský Hrádok, v súčasnosti rezervným projektom z troch dôvodov. Aktuálny stav, kedy nie je možné získať stavebné povolenie z dôvodov neukončených procesov majetkovo právneho vysporiadania, čo je podmienka k zabezpečeniu inžinierskej činnosť. O aké konkrétne majetkovo-právne vysporiadanie ide?

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad –Tatry (mimo)  V. etapa – Výhybňa Palúdza – žst Liptovský Hrádok prechádza cez katastrálne územia : Ploštín, Palúdzka, Benice, Liptovský Mikuláš, Okoličné, Závažná Poruba, Uhorská Ves, Liptovský Ján, Liptovská Porúbka, Podtureň, Liptovský Hrádok.

Majetkovoprávne vysporiadanie (MPV) trvalých záberov pozemkov potrebných k vydaniu stavebného povolenia sa vykonáva formou kúpnych zmlúv, prípadne vyvlastnením.

MPV preložiek inžinierskych sietí je riešené uzatváraním zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena, prípadne obmedzením vlastníckeho práva vyvlastnením.

MPV dočasných záberov nad 1 rok je riešené uzatváraním zmlúv o budúcich nájomných zmluvách. 

Dôvodom je tiež požiadavka EÚ na zabezpečenie nového procesu EIA (Environmental Impact Assesment) - posudzovanie vplyvov na životné prostredie predmetného úseku. Prečo je potrebná nové EIA?

V čase keď sa spracovávala projektová dokumentácia bol proces EIA ukončený zisťovacím konaním podľa vtedajšej legislatívy. V súčasnosti podľa platnej legislatívy je potrebné zabezpečiť proces EIA prerokovaním a záverečné rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR.

Vzhľadom na to, že ide o požiadavku EK na nové konanie,  musia ŽSR zabezpečiť teda nový proces EIA.    

Tretím dôvodom je alokácia finančných prostriedkov v Prioritnej osi 1. V súčasnosti je už čiastka, alokovaná pre projekty konečného prijímateľa ŽSR, naplnená. Čo to presne znamená, peniaze sa presunuli na iný úsek, alebo ich nie je možné získať z vyššie uvedených dôvodov? (Projekt nie je formálne v poriadku)

Uvedené znamená, že pre konečného prijímateľa je daný určitý limit finančných prostriedkov v jednotlivých prioritných osiach. V súčasnosti ŽSR majú limit prioritnej osi č. 1 už naplnený projektami, ktoré pokrývajú daný limit. 

Ak by sa splnili všetky potrebné formality, je ja tak asi odvážne hovoriť o nejakých konkrétnych termínoch výstavby, no napriek tomu ma to zaujíma.

Ak by boli splnené všetky podmienky vrátane zabezpečenia finančných zdrojov, záverečného hodnotenia procesu EIA, vrátane procesov verejného obstarávania, môžeme predpokladať realizáciu stavby v roku 2020.  

Právne dokumenty