Železnice Slovenskej republiky


Parkovisko - Ivanka pri Dunaji


04.12.2015

Dobrý deň, môžete mi prosím dať vedieť, či sa podarilo pokročiť v prípravách záchytného parkoviska v Ivanke pri Dunaji?

Na projekt záchytného parkoviska v Ivanke pri Dunaji v súčasnosti prebieha územné konanie na získane územného rozhodnutia v rámci stavby „ŽSR, záchytné parkoviská pre IDS Bratislavského samosprávneho kraja v dopravných bodoch Zohor, Nové Košariská, Ivanka pri Dunaji a Pezinok". Vzhľadom na nesúhlasné stanovisko s umiestnením stavby vlastníka pozemku bolo územné konanie prerušené príslušným stavebným úradom Obce Ivanka pri Dunaji listom zo dňa 08.09.2015 podľa § 29 ods. 1 Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Pre zabezpečenie súhlasu dotknutého vlastníka pozemkov prebehlo viacero vzájomných rokovaní i rokovaní so Slovenskou správou ciest. Písomný súhlas vlastníka pozemku sa však podarilo získať až dňom 20.11.2015. Hoci výsledok vzájomných rokovaní bol napokon kladný a očakávame vydanie územného rozhodnutia, vzhľadom na ich zdĺhavý proces predpokladáme zabezpečenie jeho právoplatnosti až v prvom kvartály roku 2016.  Vzhľadom na to, že ŽSR majú záujem od ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie postupovať podľa Žltej knihy FIDIC-u, bude stavebné povolenie zabezpečovať novo vybraný zhotoviteľ na základe verejnej súťaže. Zabezpečenie právoplatných stavebných povolení odhadujeme najskôr v druhom kvartály 2017.

Právne dokumenty