Železnice Slovenskej republiky


Výstavba náhradnej bytovky pre obyvateľov v Nimnici


24.01.2018

Dobrý deň pani hovorkyňa, chcem Vás poprosiť o vyjadrenie do spravodajského príspevku TV Raj, k téme: Výstavba náhradnej bytovky pre obyvateľov v Nimnici. Otázky: V akom štádiu je výstavba novej bytovky, resp. jej príprava ? Je potrebné robiť odstrely v tuneli i v neskorých nočných, resp. skorých ranných hodinách? V archíve som našla tieto vyjadrenia: ŽSR chápu súčasnú situáciu obyvateľov bytoviek v Nimnici, avšak podľa záväzného stanoviska obce sa výstavba bytoviek má realizovať spolu s výstavbou železničnej trate, s tým, že v súčasnej dobe prebieha územné konanie na náhradnú bytovú výstavbu. Náhradná bytová výstavba je uvažovaná v lokalite k. ú. Nosice. Zo strany zhotoviteľa sú dodržané všetky technologické postupy a legislatívne normy, ktoré potvrdil vo svojom stanovisku aj príslušný obvodný banský úrad, a nie je možné zmeniť technológiu razenia tunela Diel tak, aby k odstrelom nedochádzalo počas nočných hodín, ale len počas dňa. Prvé trhacie práce boli prevedené 16. 11. 2017 po vyrazení 127,6 metra, pričom sa uskutočnilo meranie seizmicity a hluku. Podľa záverov hladina hluku z trhacích prác neprekračuje najvyššie prípustné hodnoty hluku. 


Záväzok Železníc Slovenskej republiky poskytnúť dotknutým vlastníkom náhradné bývanie bol deklarovaný v podobe niekoľkých individuálnych pracovných stretnutí so všetkými obyvateľmi bytového domu v Nimnici.  Vlastníkom, ktorí neprijali našu ponuku o okamžité riešenie bytovej situácie v podobe adekvátnych nehnuteľností na realitnom trhu v blízkom okolí, bude postavený bytový dom v katastrálnom území obce Nimnica. Dotknutí obyvatelia boli oboznámení s projektovou dokumentáciou - vizualizáciou a dispozičným riešením bytových jednotiek. V súčasnej dobe očakávame vydania Rozhodnutia o umiestnení stavby zo strany (nadriadeného) vyššieho stavebného úradu.

K druhej časti máte na našom webe aj vyjadrenie Obvodného banského úradu, že práce nie je možné pri odstreloch prerušiť a vykonávať len cez deň, lebo by mohlo prísť k ohrozeniu bezpečnosti, uvedené bolo vysvetlené aj starostovi na spoločnom stretnutí. Bližší popis celého stanoviska OBU máte tiež na webe – dávali sme to pre Plus jeden deň aby sa Vám to ľahšie hľadalo.Právne dokumenty