Železnice Slovenskej republiky


Kolaudácii stavieb pri modernizácii trate v Trenčíne


02.02.2018

Chcel by som Vás poprosiť o info ku kolaudácii stavieb pri modernizácii trate v Trenčíne. Podľa vašich posledných info sú  práce stavebne ukončené, vyjadrili ste sa, že modernizácia tretej etapy celkovo pozostáva z vyše 570 prevádzkových súborov a stavebných objektov a ukončenie všetkých procesov sa očakáva najneskôr do konca roku 2017.

V akom stave je aktuálne kolaudácia?

Kolaudácie stavebných objektov (prevádzkových súborov) podliehajú kompetenciám množstvu stavebných úradov. Stavebné objekty, ktoré priamo súvisia s prevádzkou ŽSR boli realizované na základe stavebného povolenia vydaného Odborom dráhového stavebného úradu, sekciou železničnej dopravy a dráh Ministerstva dopravy a výstavby SR. Objekty ŽSR sú správcami prevzaté v plnom rozsahu s výnimkou jedného stavebného objektu, u ktorého sa aktuálne ukončujú technické prehliadky, pričom preberacie konanie sa uskutoční v priebehu 6. týždňa 2018. Z celkového počtu je u stavebných objektov, podliehajúcich kolaudácii zo strany špecializovaného stavebného úradu skolaudovaných 103 objektov, pripravených je na kolaudáciu ďalších 73. Na ďalšie stavebné objekty boli podľa ich povahy, účelu a využitia vydané stavebné povolenia vecne príslušné stavebnými úradmi (mesto Trenčín, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, obec Trenčianska Teplá a pod). Ide o objekty tzv. vyvolaných investícií, ktoré nesúvisia priamo s prevádzkou železničnej dopravy, ich realizácia bola však nevyhnutným predpokladom pre odstránenie úrovňových prechodov, priecestí (nadjazdy, podjazdy, podchody a pod), alebo súviseli priamo so zlepšením štandardu života  obyvateľov v stavbou dotknutej lokalite. V tomto prípade ide o celý rad budúcich správcov ako napr.  mesto Trenčín. Trenčiansky samosprávny kraj, Slovenská správa ciest, súkromní  vlastníci napr .OLD Herold, T-com, ZSE, Trenčianske vodárne a kanalizácie, Slovenský plynárenský priemysel.

V prípade kolaudácie stavebných objektov vyvolaných investícií je proces náročnejší z toho dôvodu, že pred samotným aktom kolaudačného konania je potrebné uzavrieť s príslušným správcom osobitné zmluvy upravujúce podmienky prevzatia a odovzdania do vlastníctva, správy a údržby, zabezpečiť vklady vecného bremena a pod. Podotýkame, že každý zo správcov má osobitné podmienky a konania predchádzajúce uzavretiu týchto zmlúv, čo z časového hľadiska predstavuje dlhodobý proces. V súčasnej dobe je zo stavebných objektov vyvolaných investícií skolaudovaných 20 objektov a na kolaudáciu je pripravených ďalších 70 objektov. V objektovej skladbe sa nachádzajú aj stavebné objekty, ktoré nepodliehajú kolaudácii  napr. podľa zákona o elektronických komunikáciách, t.j. realizovali sa na základe územného rozhodnutia, alebo drobné objekty úpravy územia, oplotenia a pod, ktoré boli vyhotovené na základe rozhodnutia o umiestnení drobnej stavby (končia preberacím protokolom  a oznámením príslušnému úradu o ukončení prác.) 

Riešili ste nejaké komplikácie v tejto súvislosti?

Ako sme už uviedli v odpovedi na prvú otázku, z dôvodu, že niektoré stavebné objekty podliehajú kolaudácii mimo pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu Ministerstva dopravy a výstavby SR, resp. sa majú stať predmetom odovzdania do vlastníctva, správy a údržby neželezničným správcom (subjektom), t.j. iným právnickým osobám, ktorých proces odovzdania a prevzatia musí byť vopred osobitnými zmluvami vopred upravený,  evidujeme 42 objektov, kde je proces kolaudácie v štádiu rozpracovanosti. V danej veci prebiehajú intenzívne komunikácie so zodpovednými zástupcami spoločností, príp. mesta Trenčín, alebo VÚC. 

Kedy by mohli byť stavby skolaudované?

Nekolauduje sa stavba ako celok, ale jednotlivé stavebné objekty/prevádzkové súbory. Úplné ukončenie kolaudačných konaní bude závislé od uzavretia vzájomných zmluvných dokumentov. Železnice Slovenskej republiky napriek snahe dospieť k vzájomnej zhode a dohode o prevode vlastníckych a ostatných práv k častiam stavebného diela s budúcim vlastníkom (správcom), nedisponujú kompetenciami a právomocou tento proces urýchliť. Je potrebné si uvedomiť, že v mnohých prípadoch ide o proces podliehajúci schváleniu návrhu zmluvy  príslušným zastupiteľstvom (obce, TSK, mesto Trenčín), t.j. poslancami, ktorých zasadnutie sa uskutočňuje len v istých časových intervaloch. To znamená, že nie je možné zadefinovať konkrétny termín, kedy dôjde k úplnému uzatvoreniu (ukončeniu)  kolaudačných konaní u všetkých stavebných objektov zrealizovaných v rámci stavby. 

V akom stave je avizované riešenie sankcií za omeškanie prác?

Riešenie sankcií za omeškanie prác zatiaľ nebolo ukončené. 

Tiež sa chcem spýtať, či je niečo nové v súvislosti s budúcnosťou starého železničného mosta.

Starý železničný most sa stal majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky spravovaný Železnicami Slovenskej republiky, ktorý vybudovaním preložky železničnej trate, resp. vyhotovením nového železničného mosta cez Váh, stratil svoje opodstatnenie pre ďalšie využitie. Zo strany mesta Trenčín bol prejavený záujem o nadobudnutie vlastníckeho práva k tomuto objektu vrátane priľahlých pozemkov. V súčasnosti sa v rámci jednotlivých zložiek ŽSR riešia možnosti prevodu tohto práva na mesto Trenčín. Ide však o majetok (konštrukcia mosta a pozemky k nemu priľahlé)  s pomerne vysokou zostatkovou (nadobúdacou) hodnotou, ktorý je v zmysle platnej legislatívy pre hospodárne nakladanie s majetkom štátu možné odpredať len za dodržania prísnych legislatívnych podmienok.Právne dokumenty