Železnice Slovenskej republiky


Rekonštrukcia železničnej stanice v Myjave


08.02.2018

1. Prečo sa začalo s rekonštrukciou, či je táto rekonštrukcia súčasťou nejakého projektu v rámci SR?

Rekonštrukcia železničnej stanice (ŽST) Myjava je v rozpise investičného plánu ŽSR (vlastné zdroje) dodávateľský spôsob už niekoľko rokov, termín začatia bol odkladaný z dôvodu nedostatočného finančného krytia. Cieľom rekonštrukcie je modernizácia objektov v obvode železničnej stanice, optimalizácia využitia objektov, energetických nákladov, využitia objektov, inžinierske siete, modernizácia technologických zariadení zabezpečovacích a oznamovacích, vytvorenie štandardných pracovných podmienok prevádzkových zamestnancov a zvýšenie kultúry cestovania.

2. Čo všetko je súčasťou rekonštrukcie (či zahŕňa iba stavebné práce)?

Objekty, IS, spevnené plochy.

3. Bude súčasťou rekonštrukcie i oprava susediaceho bufetu?

Objekt „Bufet“ nie je predmetom investičnej stavby ŽSR, nie je majetkom ŽSR.

4. Aké sú celkové náklady a kto bude celú rekonštrukciu financovať?

Náklady na realizáciu stavby sú 2 772 326,76 €. Stavba je hradená z vlastných zdrojov ŽSR.

5. kedy by mala byť rekonštrukcia dokončená?

Podľa zmluvy o diele by mala byť dokončená 04/2019.

6. Ako sa dotkne rekonštrukcia cestujúcich?

V priebehu rekonštrukčných prác budú zriadené dočasné priestory pre vybavovanie cestujúcich dvomi kontajnermi, obdobne ako počas rekonštrukcie železničnej stanice Stará Turá.

7. Zároveň sa chcem spýtať či je možné v interiéri filmovať ilustračné zábery.

Odovzdaním staveniska 10/2017 sú všetky priestory stavbou, za bezpečnosť zodpovedá zhotoviteľ.Právne dokumenty