Železnice Slovenskej republiky


Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR


Názov projektu:

Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok    
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti     

Z311050Z097 / 04.03.2020

Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti  
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Zdroj Pro-rata   Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

20 503 218,53

3 617 451,80

1 829 486,02 1 471 986,65  27 422 143,00
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor, technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena v € Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
Dimension Data Slovakia, s.r.o 27 422 143,00 Nákup a dodanie HW, sieťových komponentov, sieťových SW managementov, DWDM komponentov, dodanie služieb implementačných, konzultačných a ostatných súvisiacich s inštaláciou a nastaveniami komponentov a sieťovej infraštruktúry. 19.5.2018
       
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 4.štvrťrok 2019
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 12/2019
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 11/2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu  
Miesto realizácie projektu

Projekt je realizovaný v definovaných železničných uzloch – v traťových úsekoch Bratislava – Dunajská Streda – Komárno, Bratislava – Nové Zámky – Zvolen, Zvolen Košice.

Popis projektu a jeho prínosy

Projekt je zameraný na modernizáciu elektronickej komunikačnej siete v lokalitách južnej trasy v úseku Bratislava – Nové Zámky – Zvolen – Plešivec – Košice  a v úseku Bratislava – Komárno.

Stavba predstavuje umiestnenie a sprevádzkovanie zariadení a zmodernizovanie elektronickej komunikačnej siete ŽSR s cieľom skvalitnenia a zlepšenia jej technických parametrov v zmysle medzinárodných dohôd a vytvorenie konvergovanej elektronickej komunikačnej siete ŽSR.

Projektom sú sledované technicko – technologické ciele:
Cieľom projektu je zhotovenie funkčných častí:
    • Rozšírenie DWDM technológie
    • Modernizácia IP MPLS siete
    • Modernizácia WAN siete a LAN/MAN siete (lokálne a metropolitné siete)
    • Modernizácia centrálneho monitoring systému a Modernizácia centrálneho manažment systému
    • Dobudovanie elektrického napájania v technologických miestnostiach

Stav realizácie k 30.06.2020

V zmysle harmonogramu realizácie boli vykonané obhliadky v železničných uzloch na traťovom úseku Bratislava – Komárno. Obhliadky sú potrebné pre realizáciu časti diela Dobudovanie elektrického napájania v technologických miestnostiach. Obhliadky plánované v 12.týždni (16. – 22.3.2020) v železničných uzloch na traťovom úseku Bratislava – Nové Zámky a obhliadky vo Zvolene boli do odvolania zrušené kvôli mimoriadnej situácii spôsobenej vírusom COVID-19. Po zmiernení mimoriadnych opatrení boli práce opätovne spustené od 2.6.2020. Práce pokračujú od 2.6.2020 plynulo, sú realizované obhliadky v lokalitách. Obhliadky budú ukončené v 28.týždni a v súvislosti s ukončením obhliadok bude prehodnotený časový a vecný harmonogram realizácie diela.

Omeškanie realizácie po dohode so zhotoviteľom zostáva nezmenené 10 týždňov a ďalej sa už nezvyšuje.

Finančné plnenie € k 30.06.2020
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Zdroj Pro-rata  Vlastné zdroje   Spolu 

11 161 992,83

1 969 347,93

995 975,82

 

4 612 383,42

18 739 700,00

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinačný orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty