Železnice Slovenskej republiky


Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR


Názov projektu:

Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok    
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti     

Z311050Z097 / 04.03.2020

Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti  
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Zdroj Pro-rata   Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

20 503 218,53

3 617 451,80

1 829 486,02 1 471 986,65  27 422 143,00
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor, technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena v € Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
Dimension Data Slovakia, s.r.o 27 422 143,00 Nákup a dodanie HW, sieťových komponentov, sieťových SW managementov, DWDM komponentov, dodanie služieb implementačných, konzultačných a ostatných súvisiacich s inštaláciou a nastaveniami komponentov a sieťovej infraštruktúry. 19.5.2018
       
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 4.štvrťrok 2019
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 12/2019
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 11/2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu  
Miesto realizácie projektu

Projekt je realizovaný v definovaných železničných uzloch – v traťových úsekoch Bratislava – Dunajská Streda – Komárno, Bratislava – Nové Zámky – Zvolen, Zvolen Košice.

Popis projektu a jeho prínosy

Projekt je zameraný na modernizáciu elektronickej komunikačnej siete v lokalitách južnej trasy v úseku Bratislava – Nové Zámky – Zvolen – Plešivec – Košice  a v úseku Bratislava – Komárno.

Stavba predstavuje umiestnenie a sprevádzkovanie zariadení a zmodernizovanie elektronickej komunikačnej siete ŽSR s cieľom skvalitnenia a zlepšenia jej technických parametrov v zmysle medzinárodných dohôd a vytvorenie konvergovanej elektronickej komunikačnej siete ŽSR.

Projektom sú sledované technicko – technologické ciele:
Cieľom projektu je zhotovenie funkčných častí:
    • Rozšírenie DWDM technológie
    • Modernizácia IP MPLS siete
    • Modernizácia WAN siete a LAN/MAN siete (lokálne a metropolitné siete)
    • Modernizácia centrálneho monitoring systému a Modernizácia centrálneho manažment systému
    • Dobudovanie elektrického napájania v technologických miestnostiach

Stav realizácie k 31.03.2021.

V zmysle časového a vecného harmonogramu realizácie boli vykonané všetky plánované obhliadky v železničných uzloch na traťovom úseku Bratislava – Komárno, Bratislava – Zvolen a Zvolen – Košice. Obhliadky sú potrebné pre realizáciu časti diela Dobudovanie elektrického napájania v technologických miestnostiach. Na základe obhliadok boli pripravené a schválené projektové dokumentácie elektrického napájania.

Po prvej vlne koronavírusu a zmiernení mimoriadnych opatrení boli práce opätovne spustené od 2.6.2020. Omeškanie realizácie bolo po zmiernení mimoriadnych opatrení stanovené na úrovni 10 týždňov a bol aktualizovaný harmonogram realizácie. Ku dňu 31.12.2020 bol kompletne realizovaný úsek Bratislava – Komárno. Na tomto úseku boli implementované technológie DWDM, MPLS a LAN vo všetkých lokalitách a zároveň bola uskutočnená migrácia služieb do nových zariadení. Počas druhej vlny koronavírusu boli práce pozastavené od 5.1.2021 do 7.3.2021. Opätovne boli práce spustené dňa 8.3.2021. Ku dňu 31.3.2021 na úseku Bratislava – Zvolen sú implementované technológie IP MPLS a LAN a na úseku Zvolen – Košice sú realizované práce v súvislosti s dobudovaním elektrického napájania v technologických miestnostiach.

Finančné plnenie € k 31.03.2021.
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Zdroj Pro-rata  Vlastné zdroje   Spolu 

13 044 293,49

2 301 448,57

4 625 783,42

1 163 932,02

76 570,00

21 212 027,50

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinačný orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty