Železnice Slovenskej republiky


Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR


Názov projektu:

Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

 

Tento projekt je podporený z EFRR – Európskeho fondu regionálneho rozvoja

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok NFP311051Z097 29.01.2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti     

Z311050Z097 / 04.03.2020

Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti  
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Zdroj Pro-rata   Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

20 503 218,53

3 617 451,80

1 829 486,02 1 471 986,65  27 422 143,00
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor, technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena v € Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
Dimension Data Slovakia, s.r.o 27 422 143,00 Nákup a dodanie HW, sieťových komponentov, sieťových SW managementov, DWDM komponentov, dodanie služieb implementačných, konzultačných a ostatných súvisiacich s inštaláciou a nastaveniami komponentov a sieťovej infraštruktúry. 19.5.2018
       
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 4.štvrťrok 2019
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 12/2019
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 11/2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 11/2021
Miesto realizácie projektu

Projekt je realizovaný v definovaných železničných uzloch – v traťových úsekoch Bratislava – Dunajská Streda – Komárno, Bratislava – Nové Zámky – Zvolen, Zvolen Košice.

Popis projektu a jeho prínosy

Projekt je zameraný na modernizáciu elektronickej komunikačnej siete v lokalitách južnej trasy v úseku Bratislava – Nové Zámky – Zvolen – Plešivec – Košice  a v úseku Bratislava – Komárno.

Stavba predstavuje umiestnenie a sprevádzkovanie zariadení a zmodernizovanie elektronickej komunikačnej siete ŽSR s cieľom skvalitnenia a zlepšenia jej technických parametrov v zmysle medzinárodných dohôd a vytvorenie konvergovanej elektronickej komunikačnej siete ŽSR.

Projektom sú sledované technicko – technologické ciele:
Cieľom projektu je zhotovenie funkčných častí:
    • Rozšírenie DWDM technológie
    • Modernizácia IP MPLS siete
    • Modernizácia WAN siete a LAN/MAN siete (lokálne a metropolitné siete)
    • Modernizácia centrálneho monitoring systému a Modernizácia centrálneho manažment systému
    • Dobudovanie elektrického napájania v technologických miestnostiach

Stav realizácie konečný.

V zmysle časového a vecného harmonogramu realizácie diela, aktualizovaného v súvislosti s druhou vlnou mimoriadnych opatrení nariadených vládou SR kvôli ochoreniu COVID-19, boli realizované práce na traťových úsekoch Bratislava – Dunajská Streda – Komárno, Bratislava – Zvolen a Zvolen - Košice. Na uvedených traťových úsekoch boli implementované technológie DWDM, MPLS a LAN vo všetkých lokalitách a zároveň bola uskutočnená migrácia služieb do nových zariadení. Boli realizované práce na dokončení modernizácie systémov centrálneho monitoringu a manažmentu. Dielo bolo v zmysle časového a vecného harmonogramu realizácie ukončené. V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola ukončená realizácia hlavných aktivít projektu v novembri 2021. ŽSR uhradili všetky oprávnené výdavky dodávateľovi a tieto sú premietnuté do účtovníctva prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v zmluve o poskytnutí NFP. Dňa 14.06.2022 bola v rámci systému ITMS2014+ oficiálne uhradená ŽSR záverečná žiadosť o platbu/zúčtovaný zodpovedajúci NFP. Na základe uvedeného dňom 15.06.2022 je projekt Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR finančne ukončený.

Finančné plnenie v € konečné.
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Zdroj Pro-rata  Vlastné zdroje   Spolu 

17 228 660,16

3 039 710,47

5 467 368,60

1 537 299,77

 

27 273 039,00

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinačný orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty