Železnice Slovenskej republiky


Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR


Názov projektu:

Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok    
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti     

Z311050Z097 / 04.03.2020

Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti  
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Zdroj Pro-rata   Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

20 503 218,53

3 617 451,80

1 829 486,02 1 471 986,65  27 422 143,00
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor, technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena v € Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
Dimension Data Slovakia, s.r.o 27 422 143,00 Nákup a dodanie HW, sieťových komponentov, sieťových SW managementov, DWDM komponentov, dodanie služieb implementačných, konzultačných a ostatných súvisiacich s inštaláciou a nastaveniami komponentov a sieťovej infraštruktúry. 19.5.2018
       
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 4.štvrťrok 2019
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 12/2019
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 11/2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu  
Miesto realizácie projektu

Projekt je realizovaný v definovaných železničných uzloch – v traťových úsekoch Bratislava – Dunajská Streda – Komárno, Bratislava – Nové Zámky – Zvolen, Zvolen Košice.

Popis projektu a jeho prínosy

Projekt je zameraný na modernizáciu elektronickej komunikačnej siete v lokalitách južnej trasy v úseku Bratislava – Nové Zámky – Zvolen – Plešivec – Košice  a v úseku Bratislava – Komárno.

Stavba predstavuje umiestnenie a sprevádzkovanie zariadení a zmodernizovanie elektronickej komunikačnej siete ŽSR s cieľom skvalitnenia a zlepšenia jej technických parametrov v zmysle medzinárodných dohôd a vytvorenie konvergovanej elektronickej komunikačnej siete ŽSR.

Projektom sú sledované technicko – technologické ciele:
Cieľom projektu je zhotovenie funkčných častí:
    • Rozšírenie DWDM technológie
    • Modernizácia IP MPLS siete
    • Modernizácia WAN siete a LAN/MAN siete (lokálne a metropolitné siete)
    • Modernizácia centrálneho monitoring systému a Modernizácia centrálneho manažment systému
    • Dobudovanie elektrického napájania v technologických miestnostiach

Stav realizácie k 31.12.2020

V zmysle časového a vecného harmonogramu realizácie boli vykonané obhliadky vo železničných uzloch na traťovom úseku Bratislava – Komárno, Bratislava – Zvolen a Zvolen – Košice. Obhliadky sú potrebné pre realizáciu časti diela Dobudovanie elektrického napájania v technologických miestnostiach.

Po prvej vlne koronavírusu a zmiernení mimoriadnych opatrení boli práce opätovne spustené od 2.6.2020. Omeškanie realizácie bolo po zmiernení mimoriadnych opatrení stanovené na úrovni 10 týždňov a bol aktualizovaný harmonogram realizácie. Ku dňu 31.12.2020 bol kompletne realizovaný úsek Bratislava – Komárno. Na tomto úseku boli implementované technológie DWDM, MPLS a LAN vo všetkých lokalitách a zároveň bola uskutočnená migrácia služieb do nových zariadení. V súčasnosti prebiehajú prípravné práce pre úsek Bratislava – Zvolen a zároveň aj na úseku Zvolen – Košice. Omeškanie realizácie projektu zostáva ku dňu 31.12.2020 nezmenené na úrovni 10 týždňov.

Finančné plnenie € k 31.12.2020
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Zdroj Pro-rata  Vlastné zdroje   Spolu 

13 044 293,49

2 301 448,57

4 625 783,42

1 163 932,02

76 570,00

21 212 027,50

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinačný orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty