Železnice Slovenskej republiky


ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD, realizácia


Názov projektu:

ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD, realizácia

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

 

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 28100/2019/SRP/81289 04.10.2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti     

Z311031W075 / 15.11.2019

Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti  
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

1 827 199,96

322 447,05

  2 149 647,01
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena v € Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
Skanska SK a. s., Krajná 29, 821 04  Bratislava 1 954 054,55 Zmluva o dielo 09.04.2019
       
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 04/2019
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 04/2019
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 09/2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu  
Miesto realizácie projektu

Miesto realizácie sa nachádza v areáli železničnej stanice Pezinok.

Popis projektu a jeho prínosy

Projekt "ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD, realizácia" sa zameriava na vybudovanie záchytného parkoviska pre motorové vozidlá, ktorého cieľom je dosiahnutie zvýšenia prepravy cestujúcej verejnosti prostredníctvom železničnej osobnej dopravy a tým prispieť k odľahčeniu cestnej siete prepravovaných osôb do hlavného mesta Slovenskej republiky (ďalej len "SR"). Projekt prispeje k vyššej prepojenosti v rámci integrovaného dopravného systému v bratislavskom regióne. Realizáciou projektu vzniknú priaznivejšie a kvalitnejšie podmienky pre cestujúcich využívajúcich verejnú osobnú dopravu, ktoré budú motivovať obyvateľov spádových území k uprednostneniu verejnej osobnej dopravy pred individuálnou automobilovou dopravou. Tento vplyv na deľbu prepravnej práce sa odrazí v menších intenzitách automobilov na komunikáciách, v menšom počte vznikajúcich kongescií, v menšej produkcii emisií a v efektívnejšom riadení dopravy. Ďalším cieľom projektu je vybudovanie stojiska pre bicykle vrátane prislúchajúceho mobiliáru t. j. oplotenie parkoviska, kamerový systém, informačný systém, vonkajšie osvetlenie, vybudovanie odkanalizovania parkoviska so zabudovanými odlučovačmi ropných látok, vybavením parkoviska vodorovným a zvislým dopravným značením. V rámci projektu bude dobudovaný podchod pod koľajou č. 5, ktorého úlohou bude prepojenie staničných nástupíšť s priestorom parkoviska. V rámci predĺženia podchodu bude vybudovaný výťah, ktorý zabezpečí bezbariérový prístup cestujúcich k nástupištiam ŽST Pezinok. Súčasťou projektu je taktiež vybudovanie technologického domčeka, v ktorom bude umiestnený náhradný zdroj elektrickej energie a budova bude zabezpečená kamerovým a poplachovým systémom. Projekt zahŕňa tiež vybudovanie napojenia parkoviska na prístupovú cestnú komunikáciu.

Stav realizácie k 31.03.2021

Práce na stavebných objektoch parkoviska sú ukončené, na všetkých objektoch prebehli technické prehliadky a stavba je v predčasnom užívaní. Stavba bola ukončená preberacím protokolom 10.01.2020.

Finančné plnenie € k 31.03.2021
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Vlastné zdroje  Spolu 

1 651 415,67

291 426,30

499 335,21

 

2 442 177,18

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinačný orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty