Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, úsek Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR


Názov projektu:

ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, úsek Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

 

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok  NFP311010BID1 10.11.2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti     

Z311011BID1 / 01.01.2022

Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti  
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 29 630 580,55

 5 228 925,98

  34 859 506,53
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy

Združenie „ŽSR, KYSUCE“ - TSS GRADE, a.s.

65 882 867,12

Zmluva o dielo 29.03.2022
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 12/2021
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 29.03.2022
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 12/2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu  
Miesto realizácie projektu

 

Popis projektu a jeho prínosy

 

Železnice Slovenskej republiky plánujú realizovať modernizáciu úseku Čadca/mimo/ – Svrčinovec zastávka – štátna hranica SR/ČR. Stavebné práce sa obstarávajú ako jedno dielo avšak z dôvodu rôznych zdrojov financovania je stavba rozdelená na dve Sekcie:

Sekcia A: Čadca – Svrčinovec bude financovaná z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) a štátneho rozpočtu.

Sekcia B: Svrčinovec (mimo) - štátna hranica ČR/SR bude financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a štátneho rozpočtu.

Predmetom projektu je sekcia B t.j. modernizácia jestvujúcej dvojkoľajne železničnej trate 106D Žilina – Čadca – Mosty u Jablunkova CZ v úseku Svrčinovec zastávka/mimo/ - štátna hranica SR/ČR.

Trasa Žilina – Čadca je z medzinárodného hľadiska súčasťou hlavnej siete TEN-T , Paneurópskeho dopravného koridoru č. VI. Žilina – Čadca – Zwardoň – Gdynia. Úsek Čadca – Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR je prepojením koridoru TEN-T s koridorom č. 3 v sieti ČD. Cieľom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate pre dosiahnutie parametrov:

AGC – európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach (1985) a AGTC – európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy (1993).

Cieľom projektu je prostredníctvom modernizácie železničnej infraštruktúry zabezpečiť kvalitnú a rozvinutú dopravnú infraštruktúru a deľbu prepravnej práce v prospech ekologicky priaznivejších módov dopravy.

Stav realizácie k 30.09.2022

12.08.2022  odovzdané  stavenisko Zhotoviteľovi. Zrealizovaný výrub kríkov a drevnej hmoty. Príprava územia (vytyčovanie inžinierskych sieti). Začiatok realizácie prác na stabilizácii zosuvu  a novom cestnom podjazde (zarážanie štetovnicovej steny)

Finančné plnenie € k 30.09.2022
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Vlastné zdroje  Spolu 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinančný orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty