Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia železničného úseku Váh – Varín – Strečno


Názov projektu:

Modernizácia železničného úseku Váh – Varín – Strečno

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

   Číslo: Podpis EK Podpis ŽSR
Dohoda o grante INEA/CEF/TRAN/M2016/1356330 31.10.2017  30.10.2017
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet  Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Dohody o grante 50 319 392,00 14 234 029,00    64 553 421,00
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
„Združenie pod Dubňom“, ktorého vedúcim je spoločnosť STRABAG s.r.o., a členmi  sú EUROVIA CS a.s., Subterra a.s. a AŽD Praha s.r.o.    323 373 002,46 zmluva o dielo  12.11.2020
       
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 07.02.2017
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 07.02.2017
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 31.12.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu  
Miesto realizácie projektu:
Popis projektu a jeho prínosy:
Projekt modernizácie zahŕňa stavebné práce na dvojkoľajovej konvenčnej železničnej trate dĺžky 8,5 km na úseku Váh - Varín (vrátane) – Strečno, v súlade s požiadavkami EÚ pre koridory základnej siete stanovené nariadením EÚ č. 1315/2013 a smernicou o interoperabilite 2008/57/ES, ku ktorým patrí najmä rozchod 1 435 mm, zaťaženie náprav 225 kN, elektrifikácia s 25 kV striedavým systémom, trate umožňujúce chod vlakov s dĺžkou 740 m a traťovou rýchlosťou do 160 km/h.
Stav realizácie k 31.03.2021

Dňa 12.11.2020 bola podpísaná  vzájomná Zmluva o dielo č. 2020/OA/001 s nadobudnutím účinnosti 13.11. 2020  zverejnením v Centrálnom registri zmlúv medzi ŽSR a Zhotoviteľom  „Združenie pod Dubňom“, ktorého vedúcim je spoločnosť STRABAG s.r.o. a členmi  sú EUROVIA CS a.s., Subterra a.s. a AŽD Praha s.r.o. Dňa 15.12.2020  bolo Zhotoviteľovi odovzdané stavenisko.

Finančné plnenie v € k 31.03.2021
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie)

Štátny rozpočet

(ostatné výdavky) 

Vlastné zdroje  Spolu
         

Užitočné hypertextové odkazy: www.mindop.sk   www.eufondy.sk Právne dokumenty