Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia železničného úseku Váh – Varín – Strečno


Názov projektu:

Modernizácia železničného úseku Váh – Varín – Strečno

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, 813 61  

   Číslo: Podpis EK Podpis ŽSR
Dohoda o grante INEA/CEF/TRAN/M2016/1356330 31.10.2017  30.10.2017
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet  Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Dohody o grante 50 319 392,00 14 234 029,00    64 553 421,00
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  07.02.2017
Začiatok realizácie projektu:  07.02.2017
Predpokladané ukončenie projektu: 31.12.2022
Ukončenie projektu:  
Miesto realizácie projektu:
Popis projektu a jeho prínosy:
Projekt modernizácie zahŕňa stavebné práce na dvojkoľajovej konvenčnej železničnej trate dĺžky 8,5 km na úseku Váh - Varín (vrátane) – Strečno, v súlade s požiadavkami EÚ pre koridory základnej siete stanovené nariadením EÚ č. 1315/2013 a smernicou o interoperabilite 2008/57/ES, ku ktorým patrí najmä rozchod 1 435 mm, zaťaženie náprav 225 kN, elektrifikácia s 25 kV striedavým systémom, trate umožňujúce chod vlakov s dĺžkou 740 m a traťovou rýchlosťou do 160 km/h.
Stav realizácie k 31.03.2018

Prebieha inžinierska činnosť za účelom vydania stavebných povolení. Prvé stavebné povolenie v danom traťovom úseku nadobudlo právoplatnosť 26.03.2018.

Finančné plnenie v € k 31.03.2018
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (výdavky nad rámec grantu)  Úver Vlastné zdroje  Spolu
             

Užitočné hypertextové odkazy: www.mindop.sk   www.eufondy.sk Právne dokumenty