Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia železničnej trate v dvoch úsekoch štátna hranica CZ/SK – Devínska Nová Ves


Názov projektu: Modernizácia železničnej trate v dvoch úsekoch štátna hranica CZ/SK – Devínska Nová Ves

Názov a sidlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

   Číslo: Podpis EK Podpis ŽSR
Dohoda o grante INEA/CEF/TRAN/M2015/1131671 17.11.2016 15.11.2016
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európska únia Štátny rozpočet Iné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa Dohody o grante 200.440.129,00 EUR 72.639.066,00 EUR   273.079.195,00 EUR
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy

 „Združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK“.

Členovia združenia : ICM S.p.A  a VÁHOSTAV-SK a.s.

 274 985 419,17 Zmluva podľa žltého FIDICu  09.09.2020
       
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 17.02.2016
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 09.09.2020
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 31.12.2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu  
Miesto realizácie projektu:

Popis projektu a jeho prínosy:
Predmetom je vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela.
Oba úseky sú integrálnou súčasťou vopred určeného cezhraničného úseku Bratislava - Břeclav. Akcia je súčasťou Medzinárodného projektu spájajúceho slovensko-českú hranicu cez Bratislavu so slovensko-maďarskou hranicou. Ciele projektu sú nasledovné:
- Odstránenie prekážok v dvoch vybraných úsekoch železničnej trate;
- Zabezpečenie optimálnej úrovne integrácie a interoperability v súlade s Nariadením (EÚ) č. 1299/2014 a Smernicou o interoperabilite 2008/57/ES;
- Skrátenie cestovného času;
- Modernizácia železničných staníc a zastávok;
- Zvýšenie kvality infraštruktúry z hľadiska bezpečnosti, spoľahlivosti a účinnosti;
- Podpora rozdelenia používania jednotlivých druhov dopravy podporovaním využívania železničnej dopravy;
- Zvyšovanie bezpečnosti na železničných tratiach odstraňovaním úrovňových križovatiek križovaní žel. trate s pozemnými komunikáciami a ich nahrádzaním mimoúrovňovými križovatkami; križovaním (nadjazdy, podjazdy, podchody)
- Znižovanie hlukového a atmosférického znečistenia.
Stav realizácie k 30.06.2021.

V mesiaci apríl 2021 bola na ŽSR odovzdaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácie stavebného zámeru. Zhotoviteľ začal zabezpečovať podklady k začatiu procesu územného konania.

Finančné plnenie v € k 30.06.2021.
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet (ostatné výdavky)  Vlastné zdroje Spolu
         

Užitočné hypertextové odkazy: www.mindop.sk   www.eufondy.sk Právne dokumenty