Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1. etapa (Poprad – Lučivná)


Názov projektu:

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1. etapa (Poprad – Lučivná)

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

   Číslo: Podpis EK Podpis ŽSR
Dohoda o grante NEA/CEF/TRAN/M2015/1138561 17.11.2016  15.11.2016
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európska únia Štátny rozpočet Iné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa Dohody o grante v € 77.619.766,00  19.696.891,00     97.316.657,00 
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
 „Združenie Tatry 2017“, Vedúci člen:TSS GRADE, a.s.  97 482 977,95  zmluva o dielo  11.06.2020
       
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 17.02.2016
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu  11.06.2020
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 07.04.2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu  
Miesto realizácie projektu:
Popis projektu a jeho prínosy:
Projekt rieši modernizáciu železničnej trate v úseku Poprad - Štrba (Lučivná) v celkovej dĺžke v súčasnom stave 12,868 km. Modernizáciou trate sa dosiahne nová úroveň technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších a najprogresívnejších prvkov a tým skvalitnenie a zlepšenie jej technických parametrov ako celku. Predmetný úsek je rozdelený na tri ucelene časti stavby (UČS): traťový úsek Poprad – Svit, ŽST Svit, traťový úsek Svit - Štrba.
Stav realizácie k 30.06.2022.

V rámci realizácie stavby „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1.etapa“ podľa ZMLUVY  O DIELO č. ZOD/17053/001 zo dňa 11.6.2020 s účinnosťou od 12.6.2021, Zhotoviteľom „Združenie Tatry 2017“ /TSS GRADE – Doprastav – TEMPRA/, kde bola zahájená stavba 07.07.2020 odovzdaním staveniska, bolo do 31.12.2020 na jednotlivých UČS realizované:

UČS 401:

Výruby

Vytýčenie inžinierskych sietí

Realizácia preložiek inžinierskych sietí

Časť podchodu pod koľajou č. 1 na Teplickej ulici + s príslušnou komunikáciou podchodu

Železničný zvršok, železničný spodok, KCHT, TV a ZABZAR koľaje č. 1

UČS 402 ( km 205,300 – km 205,977 ):

Výruby

Vytýčenie inžinierskych sietí

Realizácia preložiek inžinierskych sietí

Železničný spodok, železničný zvršok, KCHT, TV a ZABZAR koľaje č. 1

Časť mostu SO 402-33-01 pod koľajou číslo 1

UČS 403:

Výruby

Vytýčenie inžinierskych sietí

Realizácia preložiek inžinierskych sietí

Založenie násypu preložky železničnej trate

Montáž prefabrikovaného mostu SO 403-33-03 + jeho zmonolitnenie

Hĺbkové založenie mostu SO 403-33-02 – pilóty

Realizácia priepustov nového telesa preložky trate ( SO 403-32-11, SO 403-32-12)

Generálny projektant stavby je REMING CONSULT a.s. Bratislava, splnomocnil na ďalšie projektové práce a AD projektanta SUDOP Košice a.s.

Stavebný dozor je ERPOS s.r.o. Žilina.

 

Finančné plnenie v €​ k 30.06.2022.
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet (ostatné výdavky)   Vlastné zdroje  Spolu 

37 965 944,81

11 448 915,69

495 508,73

3 120 166,22

53 030 535,45

Užitočné hypertextové odkazy: www.mindop.sk   www.eufondy.sk Právne dokumenty