Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1. etapa (Poprad – Lučivná)


Názov projektu:

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), 1. etapa (Poprad – Lučivná)

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky

   Číslo: Podpis EK Podpis ŽSR
Dohoda o grante NEA/CEF/TRAN/M2015/1138561 17.11.2016  15.11.2016
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európska únia Štátny rozpočet Iné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa Dohody o grante v € 77.619.766,00  19.696.891,00     97.316.657,00 
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  17.02.2016
Začiatok realizácie projektu:   
Predpokladané ukončenie projektu: 31.12.2020
Ukončenie projektu:  
Miesto realizácie projektu:
Popis projektu a jeho prínosy:
Projekt rieši modernizáciu železničnej trate v úseku Poprad - Štrba (Lučivná) v celkovej dĺžke v súčasnom stave 12,868 km. Modernizáciou trate sa dosiahne nová úroveň technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších a najprogresívnejších prvkov a tým skvalitnenie a zlepšenie jej technických parametrov ako celku. Predmetný úsek je rozdelený na tri ucelene časti stavby (UČS): traťový úsek Poprad – Svit, ŽST Svit, traťový úsek Svit - Štrba.
Stav realizácie k 30.06.2020.
V súčasnosti prebieha verejná súťaž na výber zhotoviteľa stavby.
Finančné plnenie v €​ k 30.06.2020.
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet (ostatné výdavky)   Vlastné zdroje  Spolu 
86 605,00   50 403,55  21 977,00  158 985,55 

Užitočné hypertextové odkazy: www.mindop.sk   www.eufondy.sk Právne dokumenty