Železnice Slovenskej republiky


Implementácia TSI v podmienkach ŽSR


Názov projektu:

Implementácia TSI v podmienkach ŽSR

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

 

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok    
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti     

Z311011ARZ2 / 17.02.2021

Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti  
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

10 859 772,43

1 916 430,43

490 882,14 12 776 202,86
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
 

Konzorcium:

DITEC, a.s.

OLTIS Slovakia s.r.o

InterWay, a.s.
13 267 085,00   15.7.2020
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 07/2020
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 07/2020
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 12/2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu  
Miesto realizácie projektu

Celé územie SR

Popis projektu a jeho prínosy

Dodávka nových modulov, rozhraní a služieb, úpravy existujúcich informačných systémov za účelom splnenia požiadaviek NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 1305/2014 z 11. decembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v nákladnej doprave“ železničného systému v Európskej únii (TSI TAF) a NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 454/2011 z 5. mája 2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópského železničného systému (TSI TAP) v platnom znení, ako aj požiadaviek definovaných v Hlavnom pláne (Master Plán) ŽSR a dodávka HW + systémového SW.

Stav realizácie k 30.06.2021

Momentálne prebieha etapa – vývoj SW a dodávka HW a SW. V etape vývoj SW, na základe vyhotovenej a odovzdanej dokumentácie  (DFŠ) sa pripravuje vývojové prostredie  a príprava zadní pre vývojový tím. V etape dodávka HW a SW Zhotoviteľ dodá, nainštaluje a odovzdá HW a SW v súlade so Zmluvou. V termíne od 19.04.2021-07.05.2021 sa zrealizovalo miestne šetrenie v 41 ŽST pre umiestnenie informačných stojanov. Po realizácií miestnych šetrení boli spracované zápisy z miestnych šetrení a vyzbierané podklady na spracovanie projektovej dokumentácie – pôdorysy vestibulov ŽST. Momentálne prebieha príprava PD a príprava Dodatku č. 1 k Zmluve o Dielo č. 01/DIT/2020, ktorého predmetom bude zmena konfigurácie dodaného HW+SW a zmena čiastkového termínu dodávky HW+SW. Pripravovaný dodatok nebude mať vplyv na termín ukončenia projektu (platnosť Zmluvy o Dielo č. 01/DIT/2021) a finančné plnenie projektu.

Finančné plnenie € k 30.06.2021
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Vlastné zdroje  Spolu 

494 558,34

87 275,00

 

 

581 833,34

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinančý orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty