Železnice Slovenskej republiky


Implementácia TSI v podmienkach ŽSR


Názov projektu:

Implementácia TSI v podmienkach ŽSR

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

 

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok    
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti     

Z311011ARZ2 / 17.02.2021

Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti  
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

10 859 772,43

1 916 430,43

490 882,14 12 776 202,86
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
 

Konzorcium:

DITEC, a.s.

OLTIS Slovakia s.r.o

InterWay, a.s.
13 267 085,00   15.7.2020
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 07/2020
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 07/2020
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 12/2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu  
Miesto realizácie projektu

Celé územie SR

Popis projektu a jeho prínosy

Dodávka nových modulov, rozhraní a služieb, úpravy existujúcich informačných systémov za účelom splnenia požiadaviek NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 1305/2014 z 11. decembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v nákladnej doprave“ železničného systému v Európskej únii (TSI TAF) a NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 454/2011 z 5. mája 2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópského železničného systému (TSI TAP) v platnom znení, ako aj požiadaviek definovaných v Hlavnom pláne (Master Plán) ŽSR a dodávka HW + systémového SW.

Stav realizácie k 30.09.2022

Ukončená etapa implementačné práce, to znamená nasadenie riešenia vyvinutého Zhotoviteľom do testovacieho prostredia a bola odovzdaná Zhotoviteľom dokumentácia: Testovacie scenáre KIS, Akceptačné scenáre KIS a Implementačné scenáre KIS. Momentálne prebieha etapa Testovanie – testovanie jednotlivých modulov v testovacom prostredí, ktoré má za úlohu overiť, či realizácia je vykonaná v súlade so Zmluvou, Funkčnou špecifikáciou KIS, detailnou funkčnou špecifikáciou.

Finančné plnenie € k 30.09.2022
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Vlastné zdroje  Spolu 

1 192 833,36

210 500,00

 

 

1 403 333,36

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinančý orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty