Železnice Slovenskej republiky


FORMULÁR PRE NÁJOMCU NA ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE ZĽAVY NA NÁJOMNOM


FORMULÁR PRE NÁJOMCU NA ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE ZĽAVY NA NÁJOMNOM A NA VYPLNENIE ŽIADOSTI NA POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA NÁJOMNÉ V PODMIENKACH ŽSR

Tento formulár je určený pre nájomcov, ktorí si uplatňujú resp. si uplatnili zľavy na nájomnom a dotáciu poskytovanú MH SR. Vyplnenie tohto formulára nezakladá nárok nájomcu na poskytnutie zľavy, je iba podkladom pre posúdenie žiadostí v zmysle zákona č. 155/2020 Z.z.

*Predpokladom poskytnutia dotácie na nájomnom je dodanie informácií pre ŽSR ako Prenajímateľa, bez ktorých nemožno podať elektronickú žiadosť o poskytnutie dotácie na nájomné.

Žiadateľ musí postupovať podľa nasledujúcich krokov:

  1. vyplní údaje predmetného formulára uvedeného nižšie
  2. formulár zašle do elektronickej schránky ŽSR : najmy@zsr.sk resp. na adresu : Správa majetku ŽSR, Holekova 6, 811 04 Bratislava, Predmet: Dotácia na nájomné 2020
  3. ŽSR Vás bude elektronicky resp. písomnou formou kontaktovať o zaevidovaní Vašej žiadosti
  4. po doručení formulára sa bude príslušný spracovateľ zaoberať posudzovaním žiadosti
  5. v prípade, ak budete spĺňať zákonné požiadavky na poskytnutie dotácie na nájomnom, budeme za Vás podávať elektronickú žiadosť prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, kedy Vás budeme vopred informovať o jej odsúhlasení. Na  podpísanie elektronickej žiadosti bude mať žiadateľ lehotu 48 hodín.
  6. v prípade, ak nebudete spĺňať zákonné predpoklady, upovedomíme Vás o zamietnutí žiadostí elektronickou formou (na komunikačný mail, ktorý uvediete vo formulári)resp. písomne.

Údaje o nájomnej zmluve

*Zmluva musí byť účinná najneskôr 1.2.2020
**Dátum účinnosti NZ je zverejnený na: https://www.crz.gov.sk/

*Ak daná skutočnosť nastala

Identifikácia predmetu nájmu

*výmera, na ktorú sa vzťahuje kompenzácia (vrátane všetkých priestorov bezprostredne súvisiacich s činnosťou)

Nájomné za mesiac

*Suma nájomného bez DPH za mesiac a bez obratovej zložky

Nájomca je platiteľom DPH

*Napíšte "áno" alebo "nie"

Nájomné za obdobie sťaženého užívania

*pozn. v Tabuľke č.1 uvádzame obdobie sťaženého užívania nehnuteľností pre vybrané druhy prevádzok

Štatutárne orgány spoločnosti

* Meno a priezvisko štatutára nájomcu uvedené v žiadosti musí byť zhodné s menom a priezviskom uvedeným v rámci kvalifikovaného elektronického podpisu.

Číslo elektronickej schránky

*je potrebné uviesť čísla elektronických schránok každého zo štatutárov nájomcu, ktorí budú žiadosť o dotáciu podpisovať. *Ak je potrebné, pridajte štatutárov oprávnených konať v mene nájomcu.

Komunikačná e-mailová adresa

Typ podniku nájomcu

Nájomcovi

doteraz poskytnutá pomoc podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení (napr. paušálny finančný príspevok na náhradu straty príjmu pre SZČO v rámci Prvej pomoci zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom).

 

Tabuľka č.1

Druh prevádzky                                                                    

Obdobie sťaženého užívania = obdobie, za ktoré je možné získať dotáciu na nájomné

 

maloobchodné prevádzky s rozlohou do 300 m2                

od 16. marca 2020 do 21. apríla 2020

 

prevádzky služieb s rozlohou do 300 m2                          

od 16. marca 2020 do 21. apríla 2020

 

vonkajšie športoviská              

od 16. marca 2020 do 21. apríla 2020

 

predajne automobilov a vozidiel              

od 16. marca 2020 do 21. apríla 2020

 

verejné stravovanie (cez výdajné okienko)          

od 16. marca 2020 do 21. apríla 2020

 

maloobchodné prevádzky s rozlohou nad 300 m2                            

od 16. marca 2020 do 05. mája 2020

 

prevádzky služieb s rozlohou nad 300 m2             

od 16. marca 2020 do 05. mája 2020

 

kaderníctva, pedikúry a manikúry, kozmetika, masáže a rehabilitácie   

od 16. marca 2020 do 05. mája 2020

 

múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene                           

od 16. marca 2020 do 05. mája 2020

 

vonkajšie turistické atrakcie                              

             

od 16. marca 2020 do 05. mája 2020

 

verejné stravovanie (v exteriéri)                            

od 16. marca 2020 do 05. mája 2020

 

kiná, divadlá a iné hromadné podujatia        

od 16. marca 2020 do 19. mája 2020

 

verejné stravovanie (v interiéri)             

od 16. marca 2020 do 19. mája 2020

 

fitnescentrá, kúpaliská, plavárne             

od 16. marca 2020 do 02. júna 2020

 

Máte ďalšie otázky, potrebujete pomôcť a poradiť?
NASES +421 2 3580 3083 (pre otázky týkajúce sa portálu slovensko.sk)

Bližšie informácie nájdete  na:
https://www.zsr.sk/
https://najmy.mhsr.sk/
najmy@zsr.sk  (adresa na zasielanie formulára)

V prípade otázok  súvisiacich s  konkrétnou nájomnou zmluvou a poskytnutím  zľavy kontaktujte :
Simekova.Katarina@zsr.sk, t.č.: 02/20295326 - Bratislavský región
Pila.Maros@zsr.sk, t.č.:  033/2295044 - Trnavský región
Hudec.Oto@zsr.sk, t.č.:  041/2295116- Žilinský región
Ivanco.Karol@zsr.sk, t.č.: 045/2294712- Zvolenský región
Sarakova.Kornelia@zsr.sk, t.č.:  055/2293276- Košický región
Repkova.Daniela@zsr.sk, t.č.:  055/2293382- Prešovský región

V prípade otázok  všeobecného charakteru k poskytovaniu zliav kontaktujte:
Bjelakova.Klaudia@zsr.sk,  t.č.:  02/20297498Právne dokumenty