Železnice Slovenskej republiky


Opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v nasledujúcich piatich rokoch vrátane opatrení na ochranu tichých oblastí


Opatrenia, ktoré príslušné orgány prijmú v nasledujúcich piatich rokoch vrátane opatrení na ochranu tichých oblastí

Pre obdobie rokov 2017 až 2022 zodpovedné orgány (Ministerstvo dopravy a výstavby; Ministerstvo zdravotníctva, prípadne zodpovedné orgány a organizácia zriadené zo zákona a riadené uvedenými ministerstvami) pripravujú prijatie legislatívy:

- ktorá stanoví „prioritu hluku v území“, t.z. zmení povinnosť vyplývajúcu pre prevádzkovateľ zdrojov zvuku v území, ktoré tam boli pred plánovaním a realizáciou plánovanej výstavby objektov a úpravou vonkajšieho priestoru, ktoré budú mať, resp. obsahovať priestor s charakterom „chránený priestor“ (v súlade so znením legislatívy zaoberajúcej sa objektivizáciou a hodnotením hluku vo vonkajšom prostredí), aby zabezpečili dodržiavanie prípustných hodnôt určujúcej veličiny a preniesli túto povinnosť na investorov uvedených stavieb;

- ktorá umožní spolufinancovanie štátu, na realizáciu protihlukových opatrenia na mieste príjmu (na objektoch budov, ktoré obsahujú vnútorný chránený priestor), formou dotácií,

- ktorá zjednoduší vyhlasovanie ochranných hlukových pásiem v okolí železničných dráh,

- ktorá zabezpečí vyhlásenie tichých oblastí v zjednodušenom legislatívnom schvaľovacom procese

- ktorá stanový spôsob a podmienky na vyhlásenie tichých oblastí.

V dotknutom území okolia väčších železničných tratí, pre stav v roku 2016, neboli vyhlásené žiadne tiché oblasti, v súlade so znením zákona NR SR č. 2/2005 Z.z. (v platnom znení).

 Právne dokumenty