Železnice Slovenskej republiky


TEŽ - zastávky


17.02.2017

Pokiaľ ma informácie neklamú, mali ste v tomto roku rekonštruovať zastávky TEŽky na staniciach Sibír a Popradské pleso, ale tieto boli vyhlásené za kultúrne pamiatky, ovplyvní to Vaše plány?

Vaše informácie sú čiastočne správne, do plánu rekonštrukcii zastávok sú zaradené tri zastávky na trati TEŽ - Nový Smokovec, Dolný Smokovec a Popradské Pleso. Dve z nich – Nový Smokovec a Popradské Pleso vyhlásil Pamiatkový úrad SR  v januári 2017 za národné kultúrne pamiatky. Železnice SR podali proti tomuto rozhodnutiu námietky, vzhľadom  na to, že na potrebnú a plánovanú rekonštrukciu zastávok je už spracovaná projektová dokumentácia a zaradenie medzi národné kultúrne pamiatky znamená prepracovať celú dokumentáciu a jednotlivé návrhy na rekonštrukciu  odsúhlasovať aj s príslušným pamiatkovým úradom. Uvedený fakt by prípravu projektovej dokumentácie značne predĺžil.

Dôvodom plánovanej rekonštrukcie je v prvom rade zvýšená frekvencia cestujúcich, ktorým kapacitne súčasné prístrešky nevyhovujú a sú v zlom technickom stave. Z tohto dôvodu mali byť demontované a nahradené novými, ktoré by spĺňali technické požiadavky. Z architektonického hľadiska boli nové zastávky navrhnuté tak, aby svojimi tvarovými líniami kopírovali tatranské štíty a spĺňali aj predpísané štandardy. Sú kombináciou prírodných materiálov a skla, aby cestujúci bol v kontakte s okolitou prírodou a v prístrešku je miesto aj pre informačný systém. 

Taktiež medzi kultúrne pamiatky bola zaradená budova stanice v Tatranskej Lomnici. Aj v tomto prípade boli v minulosti plány na rekonštrukcie a skultivovanie aj okolitého prostredia, máte tu nejaké novinky?

Železničnú stanicu v Tatranskej Lomnici považujú ŽSR za integrálnu súčasť tatranského koloritu z hľadiska jej architektúry, historickej hodnoty, cestovného ruchu a tiež dôležitej dopravnej funkcie, ktorú plní voči verejnosti.

ŽSR zrekonštruovali v prvej fáze (jún 2016) technicky  nevyhovujúci prechod a upravili okolie stanice. V súčasnosti sa pripravuje  investičný plán ŽSR na roky 2017 – 2019, z toho dôvodu nevieme momentálne poskytnúť o rekonštrukcii bližšie informácie.

Právne dokumenty