Železnice Slovenskej republiky


Považská Bystrica/vyvolané investície


01.02.2016

Dobrý deň, pani hovorkyňa, v denníku Plus jeden deň pripravujeme materiál o plánovanej bežecko-korčuliarskej dráhe pod diaľničným mostom v Považskej Bystrici. Podľa hovorkyne mesta, výstavbu budú financovať a realizovať Železnice Slovenskej republiky v rámci modernizácie železničnej trate Púchov- Žilina.

V rámci prípravy stavby: „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa“ úsek Považská Teplá – Žilina sa plánovalo realizovať aj vyvolané investície a to konkrétne aj v Považskej Bystrici. Po spracovaní projektovej dokumentácie a ocenení výkazu výmer, sme boli nútení výrazne znížiť investičné náklady v rámci optimalizácie nákladov tak, aby vyšlo ekonomické hodnotenie, aby stavba bola financovateľná z fondov EÚ. Na základe toho došlo k výraznej redukcii aj pôvodne plánovaných a odsúhlasených vyvolaných investícii. Nasledovali veľmi ťažké a zložité rokovania a to za účasti zástupcov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, samospráv, projektanta a investora. Výsledkom týchto rokovaní bol kompromis zúčastnených strán až sa napokon dospelo k štádiu definitívneho technického riešenia stavby  a dosiahol sa aj konsenzus ohľadom rozsahu stavby.    

Z kontextu Vašej otázky vyplýva, že Železnice Slovenskej republiky v rámci modernizácie železničnej trate Púchov- Žilina budú financovať a realizovať výstavbu bežecko-korčuliarskej dráhy pod diaľničným mostom v Považskej Bystrici. To je tvrdenie, ktoré nezodpovedá objektívnej skutočnosti. Súčasťou stavby modernizácie je aj stavebný objekt SO 44.38.17.1 Púchov – Považská Bystrica, nová komunikácia MZ 8/60 v sžkm 168,900 – sžkm 169,000 plus 177 vegetačné úpravy a sadové úpravy. Z predmetného nevylučujeme, že komunikácia bude slúžiť aj pre bežcov a korčuliarov. 

Prosím o informácie, kedy začne realizácia projektu, kedy bude slúžiť verejnosti a a koľko to bude stáť.

Momentálne sa nachádzame v štádiu vyhodnocovania ponúk predložených do verejnej súťaže na výber zhotoviteľa predmetnej stavby modernizácie železničnej trate. Po vyhodnotení verejnej súťaže bude uzatvorená zmluva o dielo a zhotoviteľovi stavby bude odovzdané stavenisko. Predpoklad odovzdávky staveniska je 5/2016, ak proti výsledku súťaže nebudú uplatnené revízne postupy. Konkrétne kedy bude predmetný stavebný objekt realizovaný bude zrejmé až z harmonogramu prác, ktorý predloží zhotoviteľ (úspešný uchádzač). Vzhľadom na prebiehajúcu súťaž na výber zhotoviteľa stavby cena za dielo bude známa po jej ukončení.

Zaujímajú ma aj parametre dráhy (dĺžka, šírka, fitness konštrukcie popri dráhe, preliezky pre deti, osvetlenie, atď.). Ak máte k projektu vizualizáciu, prosím o zaslanie.

Parametre dráhy sú nasledovné:
-          Dĺžka komunikácie 180 m.
-          Šírka komunikácie 4 m.
-          Komunikácie bude s asfaltovým povrchom.
-          Zdrojom osvetlenia je diaľničná estakáda.
-          Projekt zahŕňa vegetačné a sadové úpravy celej plochy o celkovej ploche cca. 2850 m2.
-          Plocha pre parkovanie vozidiel 3 parkovacie miesta. 

Predmetné práce sú súčasťou stavebného objektu SO 44.38.17.1 Púchov – Považská Bystrica, nová komunikácia MZ 8/60 v sžkm 168,900 – sžkm 169,000 plus 177 vegetačné úpravy a sadové úpravy 

Podľa mojich informácií, v pôvodnom projekte bol zahrnutý aj skatepark, ktorý nakoniec v tejto lokalite nebude. Uvažujete o jeho vybudovaní v inej časti mesta?

Železnice Slovenskej republiky neuvažujú s vybudovaním skateparku v rámci predmetnej stavby. 

Právne dokumenty