Železnice Slovenskej republiky


Aktuálne dianie v ŽST Považská Bystrica a okolie


07.12.2016

Dobrý deň, chcel by som sa informovať na účely článku o aktuálnom dianí v Považskej Bystrici a okolí. Zaujímala by ma hlavne prestavba stanice Považská Bystrica. Kedy sa začne s budovaním nástupíšť a kedy začnú výluky, ktoré ovplyvnia verejnosť ?

Nepretržité výluky párnej skupiny koľají začnú na jar 2017, vrátane nástupišťa pri koľaji č. 4.

Bude nejako výstavbou dotknutý aj priestor pred stanicou, kde sa nachádza parkovisko a zastávky MHD ?

Priestor pred staničnou budovou nie je predmetom modernizácie.

Príde k nejakej demolácii nejakých objektov v stanici v súvislosti s prestavbou stanice ?

Áno, dôjde k demolácii nasledovných objektov: prečerpávacia stanica, stavadlo č.2, dom p.č. 6127, hospodársky domček p.č.6123/13, sklad p.č. 6123/12,trafostanica, stavadlo č.1.

Bude sa podchod nachádzať na tom mieste ako dnes ?

Podchod bude situovaný v inom mieste.

Bude podchod vedený len po druhé nástupište alebo prejde za celú stanicu k firmám a lodeniciam, ktoré sa nachádzajú medzi Váhom a stanicou ?

Podchod bude zabezpečovať iba mimoúrovňový prístup cestujúcich na nástupištia. Bude súčasťou stanice aj bezbariérový prístup na peróny, resp.vybudovaný výťah ?

Bude sa nachádzať pri podchode alebo bude vzdialený od podchodu ?

Áno, výťahy budú integrované do podchodu a vyústené na jednotlivé nástupištia. Bude položenie trate pred budovou stanice vyššie ako v súčasnosti alebo bude kopírovať súčasný terén ? (zaujíma ma, či bude pred stanicou veľký múr ako napr v Leopoldove)

Modernizáciou bude upravená niveleta koľaje. Výška nástupíšť nad temenom koľajnice je 550mm, v zmysle projektovej dokumentácie, príslušných predpisov a noriem. Prístup do podchodu bude umožnený z ulice, ako aj zo staničnej budovy. Pred staničnou budovou nie je uvažovaný múr.

Posunú sa nejako nástupištia, čo sa týka dĺžky ?

Nové nástupištia budú po modernizácii dlhšie. Nástupište pri koľaji č.3 je uvažované ako krajné, jednostranné, s dĺžkou 404m, nástupište pri koľajach č.4 a 8 je ostrovné a rovnako dlhé.

Zmení sa nejako interiér staničnej budovy ?

Interiér staničnej budovy nie je predmetom stavby modernizácie.

V budove ŽST PB sú momentálne všetky tri bufetové priestory (po Regiojete, bufete a novinovom stánku) prázdne. Súvisí to nejako s rekonštrukciou ? Prečo skončili tieto služby ?

Nájomné zmluvy na prenájom nebytových priestorov v ŽST Považská Bystrica, slúžiace ako prevádzka RegioJet, a.s. a novinový stánok boli ukončené na základe výpovedí jednotlivých nájomcov daných priestorov a nájomná zmluva na prenájom, okrem iného aj bufetu vo vestibule stanice, bude ukončená uplynutím dňa 31.12.2016 taktiež z dôvodu výpovede zo strany nájomcu. Výpravná budova na nachádza v úseku realizácie stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov - Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod, I. etapa“ (úsek Púchov – Považská Teplá) a zhotoviteľ stavby momentálne posudzuje potrebu ukončenia platných nájomných zmlúv v danom úseku.

Kedy sa začne výluka koľají smerom na Považskú Teplú ?

Na traťovom úseku Považská Bystrica – Považská Teplá začnú nepretržité výluky v termíne 03/2018.

Plánujú sa aj nejaké práce na zimné obdobie ?

V ŽST Považská Bystrica budú do konca roku 2016 demontované koľaje č. 5 a10, zároveň budú prebiehať nasledovné práce:
- budovanie základov trakčného vedenia
- výstavba oporného múra pri rieke Váh (podľa klimatických podmienok)
- demolácie rodinných domov v mieste východného portálu tunela Milochov
- výrub drevín.

V súvislosti s novým GVD. V GVD 2015 sa nachádzala v budove železničnej stanice veľká tabuľa s odchodmi vlakov. Prečo bola odstránená existujúca tabuľa, plánuje ju ŽSR v budúcnosti nahradiť? Napríklad aj modernejšou svetelnou tabuľou?

Staré informačné tabule boli zrušené z dôvodu zavádzania štandardov železničných staníc a zvýšenia estetiky. Nové tabule sú unifikované na celej sieti ŽSR. Počas roka prichádzalo k viacerým zmenám grafikonu vlakovej   dopravy a staré tabule boli veľmi ťažké, manipulácia s nimi bola zložitá a náročná. Ďalším faktom bola aj finančná náročnosť prevádzkovania a úpravy informácii na týchto tabuliach. Ako vidno na priložených fotografiách, nové informačné tabule sú v úrovni výšky dospelého človeka, sú prehľadné a dobre čitateľné.

Ak áno, kedy? Už niekoľko týždňov chýba a cestujúci sa sťažujú.

V najbližších rokoch (2017 – 2018) nastane v železničnej stanici Považská Bystrica rekonštrukcia a modernizácia v rámci výstavby koridoru železničnej trate v úseku Púchov – Považská Teplá. Počas týchto prác budú uvedené do činnosti nové informačné technológie v železničnej stanici Považská Bystrica, ktoré budú slúžiť k dobrej informovanosti a spokojnosti všetkých cestujúcich.

Všimli sme si, že informácie je možné nájsť na náhradných, zrejme dočasných tabuliach. Tie sú ale pre cestujúcich údajne nepraktické, resp. nekomfortné- sú skryté akoby za rohom a kým sa k nim ,,dopracujú" nejaký čas im to zaberie- musia sa pýtať, atď... Naviac, info sú malým písmom, čo môže spôsobovať zbytočné komplikácie najmä dôchodcom.

Tabule nie sú náhradné ani dočasné. Po skončení modernizácie k nim pribudnú aj svetelné. Rovnaké tabule sa už niekoľko rokov nachádzajú aj v ostatných železničných staniciach a zatiaľ sme nezaznamenali žiadnu sťažnosť. Cestujúci boli zvyknutí, že tabule boli oproti dverám, teraz sú vedľa dverí, nie za rohom – viď priložené foto:

              
Právne dokumenty