Železnice Slovenskej republiky


Trať Piešťany - Vrbové


06.10.2015

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o vyjadrenie ŽSR pre Piešťanský Týždenník. Zaujímal by ma vzťah spoločnosti k nepoužívanej železničnej trati medzi Piešťanmi a Vrbovým, ktorú už niekoľko rokov využíva iba Občianske združenie Čango. Obce, cez ktoré trať prechádza, chcú namiesto trate vybudovať cyklotrasu, nakoľko železnica sa pomaly rozpadáva a o pár rokov nebude bez finančnej podpory prevádzkyschopná. Obce by železnicu najradšej odkúpili. 

Aký názor majú na túto problematiku ŽSR? Sú ochotné poskytnúť finančnú dávku na rekonštrukciu železničnej trate? Sú ochotné nechať postaviť na mieste železničnej trate cyklotrasu? Za odpoveď vopred ďakujem.

ŽSR plnia vo vzťahu k železničnej trati Piešťany – Vrbové na základne zmluvného vzťahu s Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR), ktorý je zástupcom vlastníka, funkciu prevádzkovateľa dráhy. O zámere vybudovať na telese tejto železničnej trate cyklotrasu ŽSR vedia. Neevidujeme snahy o odkúpenie tejto trate obcami pozdĺž nej. V nedávnej minulosti bol oslovený Trnavský samosprávny kraj, ktorý deklaroval, že nemá záujem o prevádzkovanie tejto trate na dopravné účely ale rovnako ako OZ Čango podporuje zámer jej využitia ako cyklotrasy a na prevádzkovanie drezín. Využitie železničnej infraštruktúry Piešťany - Vrbové na tieto tzv. rekreačné účely je možné, len za podmienky jej zrušenia, k čomu dalo nesúhlasné stanovisko MDVRR SR ako zástupca vlastníka.

V súčasnosti prebiehajú intenzívne rokovania s vlastníkom o prípadnom prekategorizovaní tejto trate a o hľadaní modelu jej využitia naďalej ako železničnej dráhy.

Na prípadnú rekonštrukciu tejto trate a jej prestavbu na cyklotrasu ŽSR nemajú finančné zdroje a výstavba cyklotrás nie je predmetom činnosti ŽSR.

Napísali ste, že prebiehajú intenzívne rokovania s vlastníkom trate o prípadnom prekategorizovaní a opätovnom využití. Ak je vlastníkom štát, jeho zástupcom MDVRR SR a prevádzkovateľom ŽSR, kto rokuje s kým? 

Rokovania prebiehajú medzi zástupcom vlastníka MDVRR SR a ŽSR ako prevádzkovateľom dráhy, nakoľko prípade zmeny kategorizácie môže dôjsť k zmene režimu správy a údržby napr. nižší/vyšší rozsah údržby atď. 

Ak som pochopil správne informácie spomenuté v predošlej otázke, železnice pripúšťajú možnosť obnovy osobnej dopravy na tomto úseku? Ak áno, bolo by toto riešenie rentabilné z pohľadu investovaných peňazí do obnovy?

Vaša otázka by mala byť smerovaná na MDVRR SR prípadne ZSSK Slovensko, a. s.. ŽSR sú povinné zabezpečiť prevádzkyschopnosť tejto trate, avšak o tom, či bude alebo nebude na tomto úseku obnovená osobná doprava ŽSR nerozhodujú. Pokiaľ ktorýkoľvek dopravca spĺňajúci podmienky prevádzkovať dopravu na dráhe podľa platnej legislatívy prejaví záujem je na ŽSR vítaný ako ich zákazník. 

Aj keď obce ešte nevyvinuli snahu o odkúpenie železnice, neuvažovali ŽSR alebo štát o vyňatí tejto trasy zo železničnej siete a jej ponúknutí na odpredaj podľa zákona? 

Nakoľko ŽSR nie sú vlastníkom, nemôžu uvažovať o predaji či vyňatí tejto trate zo železničnej siete. ŽSR majú naopak snahu podporiť aktivity, aby bola železničná doprava prevádzkovaná v ideálnom prípade na celej železničnej sieti, čiže obnovená aj na tratiach kde je už roky zastavená. Pre 21. storočie je železničná doprava deklarovaná ako bezpečná a ekologicky priaznivá a je snaha EU presunúť výkony cestnej dopravy na železnicu a vodu. K tomuto trendu sa ŽSR hlásia a podporujú ho.

Právne dokumenty